M.P. 2002 nr 13 poz. 223

Monitor Polski Nr 13 — 750 — Poz. 223 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Przy gotowania Wizyty Ojca Âwiętego Jana Pawła II w Rze czypospolitej Polskiej w dniach od 16 do 19 sierpnia 2002 r., zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Ra dy Ministrów.

§2. Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie planu działań zmierzających do przy gotowania i zabezpieczenia wizyty Ojca Âwiętego Jana Pawła II,

2) współdziałanie z przedstawicielami Episkopatu Pol ski w sprawach pozostających w związku z przygo towaniem i zabezpieczeniem wizyty Ojca Âwiętego Jana Pawła II,

3) określenie zadań poszczególnych służb i organów państwowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz nadzór nad ich realizacją,

4) koordynacja działań służb i organów, o których mo wa w pkt 3, oraz zapewnienie ich współdziałania w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wizyty,

5) informowanie środków masowego przekazu o sta nie przygotowań do wizyty,

6) wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie decyzji w sprawie zastosowania środków prawnych umożliwiających niezakłócony przebieg wizyty.

§3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — Krzysztof Janik Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) zastępcy przewodni czącego: — Zbigniew Sobotka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, — Grzegorz Rydlewski Szef Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów,

3) członkowie: — Zenon Kosiniak-Kamysz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, — Marek Muszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, — Aleksander Nauman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, — Sławomir Dąbrowa Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, — Halina Wasilewska -Trenkner Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, — Jerzy Adamik Wojewoda Małopolski, — Katarzyna Turska Dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu,

4) sekretarz — Grzegorz Białoruski Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. W pracach Zespołu uczestniczy zaproszony przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.

§4.

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

§5. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczą cy może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze.

§6. Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy w reali zacji jego zadań.

§7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 223 ZARZÑDZENIE Nr 45 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Âwiętego Jana Pawła II w Rzeczypo spolitej Polskiej w 2002 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-04-05
Data wydania: 2002-04-04
Data wejścia w życie: 2002-04-05
Data obowiązywania: 2002-04-05
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 13 poz. 223