M.P. 2002 nr 15 poz. 247

Monitor Polski Nr 15 — 780 — Poz. 247 247 ZARZÑDZENIE Nr 50 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Âwiętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowe go Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Âwiętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. (Monitor Polski Nr 13, poz. 22

3) w § 3 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się tiret ósme w brzmieniu: „— Mieczysław Tarnowski Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa,”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-04-27
Data wydania: 2002-04-16
Data wejścia w życie: 2002-04-27
Data obowiązywania: 2002-04-27
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 15 poz. 247