M.P. 2002 nr 16 poz. 269

Monitor Polski Nr 16 — 830 — Poz. 269 Na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 16 lip ca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po wiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 2

20) Państwowa Ko misja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Józefa Medyka na Komisarza Wy borczego w Warszawie.

§2. Komisarz Wyborczy, o którym mowa w § 1, jest powołany na kadencję w latach 2002—2007 i pełni swoją funkcję od dnia 1 maja 2002 r.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz 269 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2002—2007.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-05-08
Data wydania: 2002-04-22
Data wejścia w życie: 2002-04-22
Data obowiązywania: 2002-04-22
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 16 poz. 269