M.P. 2002 nr 16 poz. 274

Monitor Polski Nr 16 — 832 — Poz. 274 274 OBWIESZCZENIE PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego. Na podstawie art. 13 ust. 8 w związku z art. 15c ust. 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 179

1) ogła sza się, co następuje:

1) wskaźnik waloryzacji zasiłku wychowawczego od 1 czerwca 2002 r. wynosi 103,0%,

2) zasiłek wychowawczy w okresie od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. wynosi miesięcznie 318,10 zł, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde na stępne dziecko — 505,80 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-05-08
Data wydania: 2002-04-22
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 16 poz. 274