M.P. 2002 nr 17 poz. 280

Monitor Polski Nr 17 — 845 — Poz. 280 280 POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporządzone w Warszawie dnia 1 sierpnia 2000 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ambasada Republiki Białoruś Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie DT-214-39-99 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli tej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Re publiki Białoruś i na podstawie artykułu 5 w związku z artykułem 6 Umowy między Rządem Rzeczypospoli tej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia Monitor Polski Nr 17 — 846 — Poz. 280 24 kwietnia 1992 r., oraz w nawiązaniu do uzgodnień przyjętych podczas III posiedzenia Podkomisji ds. Przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko-Białoru skiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się w dro gowym przejściu granicznym Bobrowniki — Bieresto wica dnia 16 czerwca 2000 r., ma zaszczyt zapropono wać zawarcie Porozumienia między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozsze rzeniu, z dniem 20 lipca 2000 r., ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki — Bie restowica o międzynarodowy ruch osobowy z wyłą czeniem autobusów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli tej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody na powyższe przez Rząd Republiki Białoruś ni niejsza nota i nota stanowiąca odpowiedź Rządu Repu bliki Białoruś stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś, które wejdzie w życie z dniem 20 lipca 2000 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli tej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie wyrazy swojego wy sokiego poważania. Warszawa, dnia 19 lipca 2000 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Białoruś w Republice Białoruś Mińsk Nr 2351/24-H Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Bia łoruś przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Rzeczy pospolitej Polskiej w Republice Białoruś i ma zaszczyt w związku z notą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2000 r. nr DT-214-39-99 powiadomić o następującym: Zgodnie z artykułem 6 Umowy między Rządem Re publiki Białoruś i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych z dnia 24 kwietnia 1992 r. porozumienie między Umawiającymi się Stronami jest niezbędne dla otwarcia, zamknięcia, zawieszenia lub ograniczenia ruchu na przejściach granicznych. Strona Białoruska uważa, że dla podjęcia decyzji dotyczącej zwiększenia ruchu przez funkcjonujące przejście graniczne „Berestowica—Bobrowniki” nie jest potrzebne zawarcie białorusko-polskiej Umowy międzyrządowej, proponowanej przez stronę polską w wyżej wymienionej nocie. W związku z powyższym strona białoruska propo nuje otwarcie ruchu samochodów osobowych i komu nikacji autobusowej na przejściu granicznym „Beresto wica—Bobrowniki” na białorusko-polskiej granicy państwowej od dnia 1 sierpnia 2000 r. o godzinie 1200 czasu białoruskiego. Strona białoruska uważa, że nota niniejsza i wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę dla otwarcia ruchu samochodów osobowych i komunika cji autobusowej na przejściu granicznym „Berestowi ca—Bobrowniki”. Ministerstwo korzysta z okazji, aby ponowić Amba sadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś wyrazy swego szacunku. Mińsk, 31 lipca 2000 r. Monitor Polski Nr 17 — 847 — Poz. 280 Monitor Polski Nr 17 — 848 — Poz. 280 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ambasada Republiki Białoruś Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Nr DT-214-39-99/jł Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli tej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Re publiki Białoruś i nawiązując do wymiany not z dnia 19 i 31 lipca 2000 r. w sprawie rozszerzenia ruchu granicz nego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki— Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i ko munikację autobusową, ma zaszczyt zakomunikować, że w powyższej sprawie zostało zawarte porozumienie, które wchodzi w życie w dniu 1 sierpnia 2000 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli tej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasadzie Republiki Białoruś wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2000 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-05-11
Data wydania: 2000-08-01
Data wejścia w życie: 2000-08-01
Data obowiązywania: 2000-08-01
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 17 poz. 280