M.P. 2002 nr 19 poz. 340

1604 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 listopada 2002 r. sygn. akt P. 7/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska — przewodnicząca, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa ¸ętowska, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu z udziałem sądu przedstawiające go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General nego, na rozprawie w dniu 5 listopada 2002 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Olsztynie — Sądu Pra cy i Ubezpieczeń Społecznych o zbadanie zgodności: czy przepis art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwo wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 122, poz. 131

3) jest zgodny z art. 2 Konstytu cji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnie rzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopa trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 122, poz. 131

3) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa ¸ętowska Marek Mazurkiewicz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-05-23
Data wydania: 2002-05-13
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 19 poz. 340