M.P. 2002 nr 22 poz. 395

395 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je mieszanin. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) ogłasza się szczegółowy wykaz kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je miesza nin, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Gospodarki: J. Piechota Monitor Polski Nr 22 — 977 — Poz. 395 Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospo darki z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 395) (

1) Dotyczy tylko substancji kontrolowanych zawartych w załączniku nr 1 grupa I do ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. (

2) Dotyczy tylko substancji kontrolowanych zawartych w załączniku nr 1 grupa II do ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. (

3) Dotyczy tylko mieszanin zawierających substancje kontrolowane zawarte w załączniku nr 1 grupa I do ustawy o postępo waniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze. (

4) Dotyczy tylko mieszanin zawierających substancje kontrolowane zawarte w załączniku nr 1 grupa II do ustawy o postępo waniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze. Monitor Polski Nr 22 — 978 — Poz. 395 (

1) Dotyczy tylko substancji kontrolowanych zawartych w załączniku nr 2 grupa I do ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. (

2) Dotyczy tylko mieszanin zawierających substancje kontrolowane zawarte w załączniku nr 2 grupa I do ustawy o postępo waniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze. (

3) Dotyczy tylko mieszanin zawierających tetrachlorek węgla lub 1,1,1-tricholoetan zawarte w załączniku nr 2 grupa II i III do ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze. Monitor Polski Nr 22 — 979 — Poz. 395 (

1) Dotyczy tylko substancji kontrolowanych zawartych w załączniku nr 3 do ustawy o postępowaniu z substancjami zuboża jącymi warstwę ozonową. (

2) Dotyczy tylko mieszanin zawierających substancje kontrolowane zawarte w załączniku nr 3 do ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze. Monitor Polski Nr 22 — 980 — Poz. 395 (

1) Dotyczy tylko substancji kontrolowanych zawartych w załączniku nr 4 do ustawy o postępowaniu z substancjami zuboża jącymi warstwą ozonową. (

2) Dotyczy tylko mieszanin zawierających substancje kontrolowane zawarte w załączniku nr 4 do ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze. Monitor Polski Nr 22 — 981 — Poz. 395 (

1) Dotyczy tylko mieszanin zawierających bromometan zawarty w załączniku nr 5 do ustawy o postępowaniu z substancja mi zubożającymi warstwę ozonową, o ile z uwagi na specyficzne zastosowanie nie są objęte kodem o niższym numerze.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-10
Data wydania: 2002-05-28
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 22 poz. 395