M.P. 2002 nr 24 poz. 403

Monitor Polski Nr 24 — 1023 — Poz. 403 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Powołuje się Radę Programową do „Zago spodarowania przejętego mienia i rekultywacji tere nów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyj skiej”, zwaną dalej „Radą”.

2. W skład Rady wchodzą:

1) Podsekretarz Stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jako Przewodniczący Rady,

2) Podsekretarz Stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska, jako Wiceprzewodniczący Rady,

3) jako członkowie Rady — przedstawiciele: a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, b) ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych, c) Ministra Obrony Narodowej, d) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, e) ministra właściwego do spraw nauki, f) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, g) ministra właściwego do spraw środowiska, h) Przewodniczącego Komitetu Integracji Europej skiej, i) jednostek samorządu terytorialnego gospodaru jących mieniem przejętym od wojsk Federacji Rosyjskiej,

4) Sekretarz Rady.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonują swo je funkcje osobiście.

4. Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy oraz:

1) działa kolegialnie przy ministrze właściwym do spraw wewnętrznych,

2) uchwala, na wniosek Przewodniczącego Rady, re gulamin Rady.

5. Przewodniczący Rady:

1) w razie konieczności może zapraszać na posiedze nia Rady przedstawicieli innych organów admini stracji publicznej oraz ekspertów,

2) w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 8 i § 3, oraz przygotowania projektów stanowiska Ra dy lub analizy może powoływać zespoły robocze złożone z osób, o których mowa w § 1 ust. 2, i eks pertów.

§2. Do zadań Rady należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o finanso wanie i dofinansowanie z budżetu państwa zadań wynikających z Programu Dwuletniego pod nazwą „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekulty wacja terenów zdegradowanych przez wojska Fe deracji Rosyjskiej”, zwanego dalej „Programem”,

2) występowanie z wnioskami o ustalenie listy obiek tów przeznaczonych do wyburzenia,

3) uchwalanie rocznych planów rzeczowo-finanso wych w zakresie Programu,

4) wskazywanie źródeł finansowania zadań rzeczo wych, 403 ZARZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie powołania Rady Programowej do „Zagospodarowania przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”. Monitor Polski Nr 24 — 1024 — Poz. 403

5) sygnalizowanie nieprawidłowości występujących przy realizacji ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o za gospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 60, poz. 700),

6) doradztwo w sprawach zagospodarowania obiektów,

7) upowszechnianie wiedzy o zagospodarowanych obiektach,

8) wizytowanie w terenie prowadzonych prac inwe stycyjnych oraz sygnalizowanie zagrożeń i niepra widłowości w wykonywaniu zadań,

9) opiniowanie projektów sprawozdań ministra wła ściwego do spraw wewnętrznych z wykonywania zadań objętych Programem,

10) koordynowanie realizacji „Programu zagospodaro wania przejętego mienia i rekultywacja terenów zde gradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

§3. Rada, w celu realizacji swoich zadań, ma pra wo dokonywać kontroli celowości wydatkowania środ ków finansowych oraz postępu prac w realizacji zadań wynikających z Programu.

§4. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady za pewnia ministerstwo obsługujące ministra właściwe go do spraw wewnętrznych.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-06-19
Data wydania: 2002-05-17
Data wejścia w życie: 2002-07-04
Data obowiązywania: 2002-07-04
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 24 poz. 403