M.P. 2002 nr 29 poz. 463

Monitor Polski Nr 29 — 1525 — Poz. 463 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerw ca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 180

2) Państwowa Komisja Wy borcza ogłasza, przedłożone po upływie ustawowego terminu, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warun kach ich uzyskania, przez partię polityczną Porozumie nie Centrum wpisaną do ewidencji partii politycznych (EwP) pod numerem 2

8. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 31 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik do niniej szego komunikatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz 463 KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum. Monitor Polski Nr 29 — 1526 — Poz. 463 Załącznik do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. (poz. 463) Monitor Polski Nr 29 — 1527 — Poz. 463 Monitor Polski Nr 29 — 1528 — Poz. 463 Monitor Polski Nr 29 — 1529 — Poz. 463

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-11
Data wydania: 2002-06-03
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 29 poz. 463