M.P. 2002 nr 3 poz. 61

Monitor Polski Nr 3 — 69 — Poz. 61 61 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem to warów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027) oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem to warów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352) postanawia się: zakończyć bez zastosowania środka ochronnego postępowanie ochronne wszczęte postanowieniem Ministra Gospodarki z dnia 22 października 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy (Monitor Polski Nr 34, poz. 52

9) w części dotyczącej blach walcowanych na gorąco klasyfikowanych we dług kodów PCN 7208 26 00 0, 7208 27 00 0, 7208 38, 7208 39, 7208 53 90 0, 7208 54 10 0, pochodzących z Ka zachstanu, Rosji i Ukrainy. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Uzasadnienie W dniu 17 marca 1999 r. Huta im. T. Sendzimira S.A. i Huta Pokój S.A., działając w imieniu przemysłu krajo wego, na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej da lej „ustawą”, złożyły wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego wobec nadmiernego przywozu na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco klasyfikowa nych według kodów PCN 7208 25 00 0, 7208 26 00 0, 7208 27 00 0, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40 10 0, 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 51 99 0, 7208 52 91 0, 7208 52 99 0, 7208 53 90 0, 7208 54 10 0, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. ¸ączna produkcja wnioskodawców wynosiła wów czas 45% produkcji krajowej towaru objętego wnio skiem, co spełniało wymogi art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy. Pozostali producenci blach objętych postępowaniem (Huta Batory S.A. oraz Huta Częstochowa S.A.) wyrazi li poparcie wobec tego wniosku. Minister Gospodarki, zgodnie z art. 11 ust. 3 usta wy, zwracał się do wnioskodawców o uzupełnienie da nych zawartych we wniosku w celu zapewnienia jego zgodności z wzorem zawartym w rozporządzeniu Mini stra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 82 i Nr 80, poz. 523). Kompletny wniosek wpłynął do Ministra Gospodarki w dniu 22 września 1999 r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Minister Gospodarki zwrócił się przed wszczęciem postępowania ochronne go o opinię do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu mentów. UOKiK nie przedstawił zastrzeżeń odnośnie do wszczęcia postępowania ochronnego przed nad miernym przywozem na polski obszar celny blach wal cowanych na gorąco pochodzących z Kazachstanu, Ro sji i Ukrainy. Po dokonaniu analizy informacji i danych zawar tych we wniosku złożonym przez Hutę im. T. Sendzimi ra i Hutę Pokój Minister Gospodarki w dniu 22 paździer nika 1999 r. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy wydał postanowienie w sprawie wszczęcia po stępowania ochronnego przed nadmiernym przywo zem na polski obszar celny blach walcowanych na go rąco, których dotyczył wniosek (Monitor Polski Nr 34, poz. 529). O wszczęciu postępowania zostały niezwłocznie poinformowane przedstawicielstwa handlowe Kazach stanu, Rosji i Ukrainy, przy czym zwrócono się do nich także z prośbą o przekazanie tej informacji producen tom i eksporterom blach walcowanych na gorąco, po chodzącym z tych krajów. W toku postępowania wszystkie zainteresowane strony mogły dostarczyć dane i przedstawiać swoje opinie dotyczące postępowania. W tym celu w Mini sterstwie Gospodarki trzykrotnie odbyły się spotka nia z zainteresowanymi stronami (05.09.2000 r., 23.11.2000 r., 07.06.2001 r.). W spotkaniach tych brali udział przedstawiciele wnioskodawców, importerów, zagranicznych eksporterów, przedsiębiorstw wykorzy stujących blachy walcowane na gorąco w procesie produkcji oraz pracownicy przedstawicielstw handlo wych i administracji krajów, których dotyczyło postę powanie. W dniu 14 listopada 2000 r. jeden z wnioskodaw ców postępowania — Huta Pokój — stwierdzając brak zainteresowania dalszym prowadzeniem postępowa nia, wycofał swoje poparcie dla wniosku. W związku z tym Minister Gospodarki, decyzją z dnia 14 lutego 2001 r. (Monitor Polski Nr 7, poz. 117), umorzył postę powanie ochronne wobec części towarów objętych po czątkowym wnioskiem, produkowanych wyłącznie przez Hutę Pokój. Były to blachy klasyfikowane według kodów PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0. W dniu 1 sierpnia 2001 r. drugi wnioskodawca — Huta im. T. Sendzimira — zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o umorzenie postępowania Monitor Polski Nr 3 — 70 — Poz. 61 wobec kolejnych asortymentów blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0 oraz 7208 52 99 0. Odnośnie do tych rodzajów blach wnioskodawca nie był w stanie dostarczyć do Ministerstwa Gospodarki danych doty czących kształtowania się w okresie badanym wskaźni ków ekonomicznych służących ocenie stanu przemy słu krajowego. Wnioskodawca dostarczył natomiast konieczne do analizy stanu przemysłu krajowego dane dotyczące pozostałego asortymentu blach objętych postępowaniem, których jest jedynym krajowym pro ducentem. Zgodnie z ostatecznym stanowiskiem Huty im. T. Sendzimira Minister Gospodarki objął dalszą analizą, odnośnie do nadmiernego przywozu oraz szkody, następujące blachy walcowane na gorąco po chodzące z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, które dla po trzeb analizy zostały podzielone na dwie grupy: — blachy walcowane na gorąco o grubości poniżej 3 mm, obejmujące kody PCN 7208 27 00 0, 7208 39, 7208 54 10 0 — zwane dalej „blachami cienkimi”; — blachy walcowane na gorąco o grubości od 3 mm do 4,75 mm obejmujące kody PCN 7208 26 00 0, 7208 38, 7208 53 90 0 — zwane dalej „blachami grubymi”. Podział powyższy został zaproponowany przez wnioskodawcę oraz uznany przez Ministra Gospodar ki za celowy w świetle postanowień art. 4 pkt 1 usta wy. W odniesieniu do pozostałych czterech rodzajów blach walcowanych na gorąco, w stosunku do których wnioskodawca wnosił o umorzenie postępowania, analizy importu i szkody nie przeprowadzono. Zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego za okres bada ny w początkowej fazie postępowania przyjęto lata 1996—1998 i pierwsze dwa miesiące roku 199

9. W trak cie postępowania, w związku z przedstawieniem przez wnioskodawców uaktualnionych danych, analizę roz ciągnięto także na pozostałą część roku 1999 w celu uzyskania możliwie najbardziej aktualnego obrazu sy tuacji. W związku z wycofaniem się z postępowania jedne go z wnioskodawców, a w konsekwencji wyłączeniem z postępowania części asortymentu blach walcowa nych i koniecznością dokonania analizy innego zakresu danych, postępowanie przedłużono. W celu poddania analizie aktualnej sytuacji na rynku przesunięto też okres badany i objęto nim także rok 2000. Ostatecznie za okres badany Minister Gospodarki uznał lata 1997—2000. O zamierzonej zmianie okresu badanego poinformowano strony postępowania podczas spotka nia wyjaśniającego w dniu 7 czerwca 2001 r. W dniu 12 października 2001 r. Minister Gospodar ki przesłał stronom postępowania wersję jawną rapor tu końcowego (niejawną wersję raportu otrzymał wy łącznie wnioskodawca) w celu zgłoszenia ewentual nych uwag. W wyznaczonym przez Ministra Gospodar ki terminie jedynie jedna ze stron postępowania prze słała swoje uwagi do raportu końcowego. Uwagi te nie dotyczyły rekomendowanego sposobu zakończenia postępowania ani przeprowadzonych tam analiz, ale zakresu danych, które zostały wyłączone z jawnej wer sji raportu. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy wnioskodawca za strzegł poufność niektórych przedstawionych danych dotyczących wielkości produkcji, sprzedaży, cen, wskaźników finansowych oraz wysokości płac i stanu zatrudnienia. Ponieważ wnioskodawca jest zarazem je dynym producentem towaru objętego analizą szkody, w celu nieujawnienia tych danych Minister Gospodar ki zmuszony był uznać za informacje poufne także nie które dane dotyczące rynku jako całości (np. wielkość konsumpcji), gdyż ich ujawnienie umożliwiłoby obli czenie danych uznanych przez wnioskodawcę za pouf ne w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy informacje poufne nie mogą być udo stępnione bez zgody wnioskodawcy, dlatego też za równo w wersji jawnej raportu końcowego, jak i w ni niejszej decyzji Ministra Gospodarki zostały one pomi nięte. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy, w wersji jawnej raportu końcowego oraz ni niejszej decyzji przedstawiono streszczenie uznanych za poufne wskaźników ekonomicznych poprzez przed stawienie ich zmian procentowych. Niejawna wersja raportu zawiera wszystkie te dane. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy w toku postę powania Minister Gospodarki zbadał wielkość przywo zu towaru objętego postępowaniem w celu stwierdze nia, czy przywóz ten wzrósł w ilościach bezwzględnych lub w stosunku do konsumpcji krajowej. Minister Go spodarki stwierdził, że:

1. W latach 1997—2000 łączny import ze wszystkich kierunków obydwu rodzajów blach walcowanych na gorąco w ujęciu ilościowym kształtował się w sposób następujący: w 1997 r. wynosił on 99 648 ton, w 1998 r. 130 043 tony, w 1999 r. 235 008 ton i w 2000 r. 208 219 ton. W okresie lat 1997—1999 dynamicznie rósł import (o 31% w 1998 r. w po równaniu z 1997 r. i o 81% w roku 1999 w porów naniu z 1998 r.), natomiast w roku 2000 odnotowa no spadek importu o 11% w porównaniu z rokiem 199

9. ¸ącznie w całym okresie badanym import blach walcowanych na gorąco, objętych analizą, wzrósł w ilościach bezwzględnych ponad dwu krotnie.

2. W tym samym okresie wzrastała konsumpcja kra jowa blach walcowanych na gorąco objętych ni niejszą analizą. W kolejnych latach okresu badane go zmieniała się ona w sposób następujący: rok 1998 — spadek o 7,6% w stosunku do roku po przedniego, rok 1999 — wzrost o 137% w stosun ku do roku poprzedniego i rok 2000 — wzrost o 29% w stosunku do roku poprzedniego. W całym okresie badanym nastąpił wzrost konsumpcji o 183%. Zatem w okresie badanym import w uję ciu względnym (w stosunku do konsumpcji krajo wej) zmniejszył się. W całym okresie badanym na Monitor Polski Nr 3 — 71 — Poz. 61 stąpił spadek jego udziału o 14,5 punktu procento wego.

3. Przy uwzględnieniu podziału na blachy cienkie i grube import ogółem kształtował się następują co: — przywóz na polski obszar celny blach cien kich w 1997 r. wynosił 46 321 ton, w 1998 r. 56 890 ton, w 1999 r. 87 121 ton oraz w roku 2000 — 79 029 ton. Mimo wzrostu importu blach cien kich o 70,6% w okresie badanym (w kolejnych latach — wzrost o 23%, wzrost o 53%, spadek o 9%) jego udział w konsumpcji krajowej zmniej szył się w okresie badanym o 40,6 punktu pro centowego, — przywóz na polski obszar celny blach grubych w 1997 r. wynosił 53 327 ton, w 1998 r. 73 154 tony, w 1999 r. 147 887 ton oraz w roku 2000 — 129 191 ton. Mimo wzrostu importu blach grubych o 142% w okresie badanym (w kolejnych latach — wzrost o 37%, wzrost o 102%, spadek o 13%) jego udział w konsump cji zmniejszył się w okresie badanym o 4 punkty procentowe. Podsumowując zmiany w imporcie ogółem blach walcowanych na gorąco objętych niniejszą anali zą, Minister Gospodarki stwierdził, iż: — biorąc pod uwagę cały okres badany, import za równo blach cienkich, jak i grubych zwiększył się w ujęciu bezwzględnym, ale spadł w stosunku do konsumpcji krajowej, przy czym w przypadku blach cienkich spadek ten był znaczny, — z punktu widzenia udziału w rynku importu oraz w porównaniu do wielkości sprzedaży krajowej najtrudniejszym rokiem dla przemysłu krajowe go był rok 1998; w latach następnych pojawił się trend pozytywny, który był szczególnie wyraźny w roku 2000, kiedy zanotowano spadek importu również w ujęciu bezwzględnym. Postępowanie ochronne prowadzone było w sto sunku do przywozu blach walcowanych na gorąco po chodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, dlatego też Minister Gospodarki oddzielnie przeanalizował także przywóz blach walcowanych na gorąco pochodzących tylko z tych krajów. Przy czym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, Minister Gospodarki zbadał także ceny towaru objętego postępowaniem ochronnym, w tym ich relację do cen towaru produkowanego przez prze mysł krajowy. Minister Gospodarki stwierdził, iż:

1. Zmiany w imporcie blach cienkich pochodzą cych z Rosji w okresie badanym przedstawiały się następująco: — w okresie badanym następował wzrost przywo zu blach cienkich z Rosji zarówno w ujęciu bez względnym, jak i w stosunku do konsumpcji, — w okresie badanym udział importu ze wszyst kich kierunków w rynku uległ znacznemu zmniejszeniu, a więc wzrost udziału importu po chodzącego z Rosji w rynku odbywał się kosz tem importu z innych kierunków, a nie kosztem sprzedaży krajowej, — w latach 1997—1999 import blach cienkich z Ro sji był realizowany na warunkach podcięcia ce nowego w stosunku do przemysłu krajowego, jednak podcięcie to ulegało stałemu zmniejsza niu, a w roku 2000 ceny w imporcie z Rosji prze wyższały ceny krajowe.

2. Zmiany w imporcie blach grubych pochodzą cych z Rosji w okresie badanym przedstawiały się następująco: — w okresie badanym nastąpił nieznaczny spadek przywozu blach grubych z Rosji w ujęciu bez względnym oraz znaczny jego spadek w stosun ku do konsumpcji, — jedynie w roku 1998 importowi blach grubych z Rosji można przypisać zastępowanie na pol skim rynku sprzedaży krajowej ze względu na wzrost udziału importu z Rosji w konsumpcji krajowej oraz utrzymujący się udział importu z Rosji w imporcie ogółem, a także wzrost udziału importu ogółem w konsumpcji krajo wej; jednak w latach następnych nastąpił spa dek importu — początkowo w odniesieniu do udziału w rynku, a następnie również w ilo ściach bezwzględnych, — w całym okresie badanym import blach grubych z Rosji był realizowany na warunkach znacznego podcięcia cenowego w stosunku do towaru kra jowego, jednak podcięcie to uległo widocznemu zmniejszeniu w roku 2000.

3. Zmiany w imporcie blach cienkich pochodzą cych z Ukrainy w okresie badanym przedstawia ły się następująco: — w okresie badanym następował wzrost przy wozu blach cienkich z Ukrainy zarówno w uję ciu bezwzględnym, jak i w stosunku do kon sumpcji, — w okresie badanym udział importu ogółem w rynku uległ znacznemu zmniejszeniu, a więc wzrost udziału w rynku importu pochodzącego z Ukrainy odbywał się kosztem importu z in nych kierunków, a nie kosztem sprzedaży krajo wej, — w całym okresie badanym import blach cienkich z Ukrainy był realizowany na warunkach podcię cia cenowego w stosunku do towaru krajowego; podcięcie to wahało się w granicach kilkunastu procent.

4. Zmiany w imporcie blach grubych pochodzą cych z Ukrainy w okresie badanym przedstawia ły się następująco: — w okresie badanym nastąpił znaczny wzrost przywozu blach grubych z Ukrainy zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do konsumpcji krajowej, — w roku 1998 wzrost importu blach grubych z Ukrainy odbywał się kosztem zarówno impor Monitor Polski Nr 3 — 72 — Poz. 61 tu z innych kierunków, jak i producentów krajo wych; w roku 1999 nastąpił wzrost importu z Ukrainy w wielkościach bezwzględnych, jed nak zważywszy na znacznie większą dynamikę konsumpcji nie można przypisać mu zastępowa nia na rynku ani konkurencji krajowej, ani zagra nicznej; w roku 2000 wzrost importu z Ukrainy odbywał się kosztem importu z innych kierun ków, — w całym okresie badanym import blach grubych z Ukrainy był realizowany na warunkach znacz nego podcięcia cenowego w stosunku do prze mysłu krajowego, jednak podcięcie to uległo wi docznemu zmniejszeniu w roku 2000.

5. W okresie badanym import blach walcowanych z Kazachstanu, zarówno cienkich, jak i grubych, kształtował się na bardzo niskim poziomie, zarów no w ilościach bezwzględnych, jak i w odniesieniu do importu ogółem oraz konsumpcji krajowej. W latach 1997—2000 udział blach walcowanych na gorąco pochodzących z Kazachstanu nie przekra czał 1,5% importu ogółem i stanowił jeszcze mniej szy procent konsumpcji krajowej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy Minister Go spodarki zbadał wpływ przywozu blach walcowanych na gorąco na sytuację przemysłu krajowego. Sytuacja przemysłu krajowego rozpatrywana była w oparciu o dane przedstawione przez Hutę im. T. Sendzimira, je dynego w Polsce producenta towaru objętego postę powaniem. W toku postępowania zbadane zostały na stępujące wskaźniki dotyczące sytuacji przemysłu kra jowego: a) wielkość produkcji, b) stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, c) wielkość sprzedaży krajowej i eksportowej, d) udział w rynku, e) ceny sprzedaży i zysk netto na sprzedaży, f) stan zatrudnienia, g) średnie płace. W odniesieniu do ww. wskaźników Minister Go spodarki stwierdził, iż: a) W okresie badanym wielkość produkcji krajowej blach walcowanych cienkich zmieniała się w spo sób następujący: w 1998 r. — spadek o 16% w sto sunku do roku poprzedniego, w 1999 r. — spadek o 0,8% w stosunku do roku poprzedniego i w 2000 r. — wzrost o 8,5% w stosunku do roku po przedniego. ¸ącznie w całym okresie badanym produkcja spadła o 9,5%. W okresie badanym wielkość produkcji krajowej blach walcowanych grubych zmieniała się w spo sób następujący: w 1998 r. — spadek o 12,5% w stosunku do roku poprzedniego, w 1999 r. — spadek o 2,4% w stosunku do roku poprzedniego i w 2000 r. — spadek o 16,9% w stosunku do roku poprzedniego. ¸ącznie w całym okresie badanym produkcja spadła o 29%. Zmiany wielkości produkcji blach walcowanych na gorąco objętych niniejszą analizą nie są właści wym wskaźnikiem, który mógłby służyć analizie stanu przemysłu krajowego. Występują bowiem znaczne dysproporcje pomiędzy sprzedażą blach walcowanych na gorąco a ich produkcją, wynikają ce z faktu, że znaczna część produkowanych blach wykorzystywana jest do dalszego przetwarzania. Blacha walcowana na gorąco służy między innymi jako wkład do produkcji blach walcowanych na zimno. Zważywszy na trend obserwowany w zmia nach sprzedaży blach walcowanych na gorąco, można przyjąć, że spadek produkcji wynika raczej ze zmniejszenia zapotrzebowania na blachy do dal szego przerobu. Ponadto, z uwagi na tę szczególną zależność pomiędzy wielkością produkcji a wielko ścią sprzedaży, w dalszej analizie stanu przemysłu krajowego pominięto stan zapasów wyrobów go towych oraz wydajność produkcji. b) W okresie badanym przemysł krajowy znajdował się w okresie restrukturyzacji. W ramach planu re strukturyzacyjnego obniżono poziom mocy pro dukcyjnych. Z danych dostarczonych przez Hutę im. T. Sendzimira wynika, że w 2000 r. wykorzysta nie mocy produkcyjnych (w odniesieniu do blach cienkich i grubych łącznie) wynosiło 79%. W odniesieniu do lat wcześniejszych dane dotyczą ce mocy produkcyjnych, przedstawione przez prze mysł krajowy, nie pozwalają na wyodrębnienie po tencjalnej wielkości produkcji tylko asortymentu objętego postępowaniem, gdyż odnoszą się do wszystkich rodzajów blach walcowanych na gorą co. Ponadto stopień wykorzystania mocy produk cyjnych jako wskaźnik służący analizie stanu prze mysłu krajowego jest obarczony takim samym błę dem, jak ma to miejsce w przypadku wielkości pro dukcji. c) W okresie badanym łączna sprzedaż krajowa blach objętych postępowaniem zmieniała się w sposób następujący: w 1998 r. — spadek o 55,2% w stosun ku do roku poprzedniego, w 1999 r. — wzrost o 340,2% w stosunku do roku poprzedniego i w 2000 r. — wzrost o 90,2% w stosunku do roku poprzedniego. W całym okresie badanym sprzedaż przemysłu krajowego wzrosła o 275%. W okresie badanym sprzedaż krajowa blach walco wanych cienkich zmieniała się w sposób następu jący: w 1998 r. — spadek o 32,6% w stosunku do ro ku poprzedniego, w 1999 r. — wzrost o 1274,9% w stosunku do roku poprzedniego i w 2000 r. — wzrost o 80,7% w stosunku do roku poprzedniego. W całym okresie badanym sprzedaż przemysłu krajowego wzrosła o 1574%. W okresie badanym sprzedaż krajowa blach walco wanych grubych zmieniała się w sposób następu jący: w 1998 r. — spadek o 56,6% w stosunku do ro ku poprzedniego, w 1999 r. — wzrost o 250,2% w stosunku do roku poprzedniego i w 2000 r. — wzrost o 93,8% w stosunku do roku poprzedniego. W całym okresie badanym sprzedaż przemysłu krajowego wzrosła o 194,6%. Monitor Polski Nr 3 — 73 — Poz. 61 Eksport blach walcowanych na gorąco objętych ni niejszą analizą zmieniał się w sposób następujący: w 1998 r. — spadek o 72,9% w stosunku do roku poprzedniego, w 1999 r. — wzrost o 2560,7% w sto sunku do roku poprzedniego i w 2000 r. — spadek o 23,7% w stosunku do roku poprzedniego. Sprze daż eksportowa stanowiła w pierwszym roku okre su badanego 6,8% całkowitej sprzedaży przemysłu krajowego, a w kolejnych latach wskaźnik ten wy nosił odpowiednio: 4,1%, 20,9% oraz 9,6%. Głów nym rynkiem zbytu produkowanych w Polsce blach walcowanych na gorąco był więc rynek kra jowy. W okresie badanym sprzedaż eksportowa była czynnikiem istotnym jedynie w roku 1999. Wielkość eksportu blach grubych znacząco prze wyższała wielkość eksportu blach cienkich. d) W odniesieniu do obu grup blach objętych postę powaniem udział przemysłu krajowego w rynku w całym okresie badanym wzrósł o 14,5 punktu procentowego. W odniesieniu do blach cienkich w całym okresie badanym udział przemysłu krajowego w rynku wzrósł o 40,6 punktu procentowego. W odniesieniu do blach grubych w całym okresie badanym udział przemysłu krajowego w rynku wzrósł o 4 punkty procentowe. e) W okresie badanym na rynku blach cienkich śred nia cena sprzedaży towaru krajowego ulegała ob niżeniu w latach 1998—1999 i powróciła do pozio mu wyjściowego pod koniec okresu badanego. Analiza stopy zysku na sprzedaży blach cienkich wskazuje, że jedynie w roku, w którym ceny osią gnęły najniższy poziom, przemysł krajowy ponosił straty na sprzedaży. Sytuacja ta uległa zmianie w roku 2000, przy czym przemysł krajowy wraz ze wzrostem zyskowności sprzedaży zanotował także znaczny wzrost wielkości sprzedaży. W odniesieniu do blach grubych, wziąwszy pod uwagę cały okres badany, średnie ceny sprzedaży przemysłu krajowego uległy nieznacznemu wzro stowi, jednak w trakcie tego okresu ulegały znaczą cym wahaniom. Jednocześnie w całym okresie ba danym przemysł krajowy osiągał zysk na sprzeda ży. Podobnie jak w przypadku blach cienkich naj gorszym rokiem pod względem zyskowności sprzedaży był rok 1999, w roku zaś 2000 nastąpił zarówno wzrost zyskowności, jak i ilości sprzeda nych produktów. f) Zatrudnienie związane z produkcją blach walcowa nych na gorąco objętych niniejszą analizą kształto wało się w sposób następujący: w 1998 r. — wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego, w 1999 r. — spadek o 1% w stosunku do roku po przedniego, w 2000 r. — spadek o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Można uznać, że w latach 1997—1999 poziom zatrudnienia był stabilny. Na tomiast jego wyraźny spadek w roku 2000 był wy nikiem prowadzonej restrukturyzacji. Wskaźnik stanu zatrudnienia przy produkcji blach walcowa nych na gorąco objętych analizą jest również wąt pliwym narzędziem analizy z uwagi na sytuację opisaną w lit. a). g) W okresie objętym badaniem średnia płaca brutto przypadająca na jednego zatrudnionego przy pro dukcji blach walcowanych na gorąco wzrosła o 64,9%. W kolejnych latach wzrost w stosunku do roku poprzedniego wynosił 13%, 37% oraz 8%. W stosunku do średniej płacy ogółem w Hucie im. T. Sendzimira płaca osób zatrudnionych przy produkcji asortymentu objętego analizą wynosiła w kolejnych latach: 93%, 93,4%, 94,4% i 100,4%. Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę czynni ków dotyczących sytuacji przemysłu krajowego, Mini ster Gospodarki stwierdził, iż w okresie badanym prze mysł krajowy nie poniósł poważnej szkody ani na ryn ku blach cienkich, ani blach grubych. Szczegółowa analiza wskazuje, że:

1. W odniesieniu do blach cienkich należy stwierdzić, że już na początku okresu badanego (w roku 1997) przemysł krajowy stanowił niewielką część rynku, chociaż sprzedaż tego asortymentu przynosiła re latywnie duże zyski. W roku 1998 przemysł krajo wy ponosił szkodę, również prawdopodobnie na skutek konkurencji ze strony taniego importu (zwłaszcza z Ukrainy). W tym okresie nastąpił spa dek sprzedaży, wymuszony spadek cen oraz obni żenie zyskowności sprzedaży. W roku tym zmniej szył się także udział w rynku, jednak udział ten również w roku poprzednim nie był znaczący. W roku 1999, dzięki dalszemu obniżeniu cen towa ru krajowego oraz znacznemu wzrostowi popytu na rynku, przemysł krajowy zanotował olbrzymi wzrost sprzedaży krajowej (o 1274,9%) i zwiększył udział w rynku. W dalszym ciągu można było jed nak mówić o trudnej sytuacji przemysłu krajowe go, ponieważ przy niskim poziomie cen ponosił on straty na sprzedaży. Przy tym poziomie cen przestało jednak istnieć podcięcie cenowe ze stro ny importu, z wyjątkiem importu z Ukrainy (który mimo wszystko zmniejszał swój udział w rynku). W roku 2000 obserwowano dalsze korzystne zmiany w zakresie wzrostu sprzedaży i udziału w rynku, przy czym jednocześnie nastąpił wzrost cen, a sprzedaż ponownie przynosiła zyski. W roku 2000 udział w rynku ponownie wzrósł, a wzrost sprzedaży w porównaniu do roku 1997 wyniósł 1574%. Jednocześnie osiągnięto poziom cen z roku 199

7. Zmniejszyła się wprawdzie zy skowność sprzedaży, ale była ona rekompenso wana przez wzrost ilości sprzedanych produktów. Mimo podniesienia cen przez przemysł krajowy, nie istniało w roku 2000 podcięcie cenowe ze stro ny importu, z wyjątkiem importu z Ukrainy. Jed nak utrzymujące się stałe w całym okresie bada nym podcięcie cenowe ze strony importu z tego kraju nie wpływało na zmniejszenie się udziału przemysłu krajowego w rynku, gdyż import z Ukrainy zastępował na rynku polskim import z innych kierunków.

2. W przypadku blach grubych sytuacja przemysłu krajowego była inna, bowiem w 1997 r. miał on Monitor Polski Nr 3 — 74 — Poz. 61 znaczny udział w rynku tych blach. W roku 1998 nastąpiło znaczne pogorszenie się sytuacji prze mysłu krajowego (znaczny spadek sprzedaży i udziału w rynku), które częściowo można przypi sać konkurencji ze strony importu (również z Rosji i Ukrainy). Przyczyną spadku sprzedaży przemysłu krajowego było zmniejszenie się konsumpcji w ro ku 1998 (o 17,7%) oraz podniesienie przez prze mysł krajowy cen sprzedawanych towarów (o 11%). Podniesienie cen towarów krajowych przyniosło jednak także wzrost stopy zysku ze sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Dodatkowo problemy przemysłu krajowego w 1998 r. pogłębiło załamanie się eksportu (spadek o 72,6%). W roku 1999 przemysł krajowy obniżył ceny sprzedawanych produktów, co przyniosło zwiększenie udziału w rynku (o 13,1 punktu pro centowego), chociaż nie został jeszcze osiągnięty poziom z roku 199

7. Jednocześnie gwałtowny wzrost konsumpcji w roku 1999 (o 147,9%) spowo dował, ż e sprzedaż przemysłu krajowego w warto ściach bezwzględnych wzrosła o 250,2%. Sprzedaż ta odbywała się z zyskiem, ponieważ obniżka cen nie była tak głęboka jak w przypadku blach cien kich. Dodatkowo w roku 1999 zwiększyła się znacz nie sprzedaż eksportowa (o 2503%). Wzrost udzia łu w rynku w 1999 r. odbywał się mimo podcięcia cenowego ze strony zarówno Rosji, jak i Ukrainy (które mimo niskich cen zanotowały znaczny spa dek udziału w rynku). W roku 2000 w dalszym cią gu rosła sprzedaż i udział przemysłu krajowego w rynku (przekroczono poziom wyjściowy o 4 punkty procentowe), przy czym podniesione zo stały też ceny, co dodatkowo zwiększyło stopę zy sku netto na sprzedaży. Podobnie jak w przypadku blach cienkich był ona niższa niż w roku 1997, ale rekompensował to wzrost ilości sprzedanych pro duktów.

3. Prowadzona restrukturyzacja sektora blach walco wanych na gorąco spowodowała redukcję mocy produkcyjnych i zatrudnienia oraz wzrost płac na jednego zatrudnionego. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy Minister Gospodar ki zbadał, czy istniejąca sytuacja może w przyszłości przekształcić się w poważną szkodę. Minister Gospo darki nie stwierdził zagrożenia wyrządzenia poważnej szkody przemysłowi krajowemu przez przywóz na pol ski obszar celny blach walcowanych na gorąco obję tych postępowaniem. Mając powyższe na uwadze, Minister Gospodarki postanowił jak w sentencji. Pouczenie Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania admi nistracyjnego strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Gospodarki, w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wnioskiem o ponowne rozpa trzenie sprawy. Minister Gospodarki: J. Piechota

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-01-25
Data wydania: 2002-01-14
Data wejścia w życie: 2002-01-25
Data obowiązywania: 2002-01-25
Data uchylenia: 2002-01-25
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 3 poz. 61