M.P. 2002 nr 30 poz. 484

Monitor Polski Nr 30 — 1545 — Poz. 484 484 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 1 lipca 2002 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylającą decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przy wóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z weł ną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii, oraz decyzję Ministra Gospodarki z dnia 17 paździer nika 2001 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien synte tycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii. Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępo wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509), po rozstrzygnię ciu wniosku złożonego na podstawie art. 127 § 3 K.p.a. przez przędzalnie czesankowe POLANIL S.A. w ¸odzi, ARELAN S.A. w ¸odzi i INTERTEX S.A. w Sosnowcu — o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wyda niem decyzji Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2002 r. postanawia się utrzymać w mocy decyzję Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylającą decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowie nia ostatecznego środka ochronnego w postaci kon tyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar cel ny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 21, poz. 351), oraz decyzję Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymującą w mocy de cyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyn gentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mie szanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwie rzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 39, poz. 65

5) (Monitor Polski z 2002 r. Nr 14, poz. 233). Uzasadnienie Minister Gospodarki postanowieniem z dnia 11 września 2000 r., na wniosek przędzalni czesanko wej POLANIL S.A. w ¸odzi, ARELAN S.A. w ¸odzi i INTERTEX S.A. w Sosnowcu, wszczął postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski ob szar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych Monitor Polski Nr 30 — 1546 — Poz. 484 oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sier ścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 28, poz. 58

7) — zwanych dalej „przędzą z włókien syntetycznych”. Po przeprowadzeniu postępowania Minister Go spodarki nałożył środek ochronny na okres trzech lat decyzją z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyn gentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mie szanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwie rzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 21, poz. 351), na wyżej wymieniony towar. Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 50

9) firmy RIFIL S.A. z Rumunii i FRAFIL Joint Ven tures Spółka z o.o. z Aleksandrowa ¸ódzkiego złożyły wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po przepro wadzeniu analizy materiału dowodowego, środek ochronny utrzymano w mocy decyzją Ministra Gospo darki z dnia 17 października 2001 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 655), przedkładając ją jednocześnie — sto sownie do art. 6.10 Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży WTO — Organowi Kontrolnemu ds. Teksty liów (TMB) w celu uzyskania jego zaleceń. Obowiązek uzyskania takich zaleceń wynika z członkostwa Polski i Rumunii w WTO. Zasadność wprowadzenia przez Polskę ostateczne go środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościo wego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włó kien syntetycznych była rozpatrywana przez TMB na posiedzeniu w dniach: 3, 4 i 13 września 2001 r. W po stępowaniu przed TMB Polska, zgodnie z art. 6.2 Poro zumienia w sprawie tekstyliów i odzieży WTO, musia ła dowieść, że kwestionowany produkt był przywożo ny na jej terytorium w takich ilościach, że spowodowa ło to poważną szkodę w przemyśle produkującym wy roby podobne do przywożonych na polski obszar cel ny z Rumunii. Zdaniem TMB będący w jego dyspozycji materiał dowodowy nie udowadniał istnienia związku przyczynowego między zaistniałą szkodą a nadmier nym przywozem na polski obszar celny przędzy z włó kien syntetycznych. Na podstawie materiału dowodo wego TMB uznał, że szkoda dla przemysłu krajowego została spowodowana głównie przez inne niż nadmier ny import czynniki. W związku z tymi ustaleniami stro na polska zobowiązała się wykonać zalecenie TMB i uchylić środek ochronny. Wnoszący o ponowne rozpatrzenie sprawy wska zują dane przedstawiające przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych za lata 1999—200

1. Dane te przedstawiają duży wzrost przywozu tego towaru, jednakże pod warunkiem, że zostaną porównane lata 1999 z 200

1. Dane te nie mo gą być jednak przyjęte przez Ministra Gospodarki jako rozstrzygające, czy miał miejsce nadmierny przywóz przędzy z Rumunii, ponieważ przedmiotem analizy przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz TMB były zmiany na rynku przedmiotowego towaru w okre sie badanym, tj. w roku 2000 w porównaniu do roku 199

9. Zgodnie z obowiązującym prawem Minister Go spodarki oraz TMB mógł analizować, czy ma miejsce nadmierny przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych z Rumunii wyłącznie w okre sie badanym. Rok 2001 nie był okresem badanym, w związku z tym przedstawione przez wnioskodawców do ponownego rozpatrzenia dowody za rok 2001 nie mogą być wzięte pod uwagę. Podsumowując, zgodnie z art. 8 ust. 9 Porozumie nia w sprawie tekstyliów i odzieży WTO, strona polska została zobowiązana do zmiany swojego stanowiska przyjętego w decyzji Ministra Gospodarki z dnia 4 lip ca 2001 r. i z dnia 17 października 2001 r. w ten sposób, żeby ograniczenia nałożone na import przędzy z włó kien syntetycznych zostały zniesione. Zważywszy na przepisy Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży WTO, strona polska niniejszą decyzją wykonuje zalece nia TMB. Pouczenie Od niniejszej decyzji służy na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Na czelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) skarga do Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji. Skargę wnosi się bezpośrednio do Sądu. Minister Gospodarki: J. Piechota

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-15
Data wydania: 2002-07-01
Data wejścia w życie: 2002-07-15
Data obowiązywania: 2002-07-15
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 30 poz. 484