M.P. 2002 nr 32 poz. 502

Monitor Polski Nr 32 — 1587 — Poz. 502 502 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń spo łeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samo rządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 100

9) ogłasza się wykaz jednostek samorządu te rytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okre sie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wy kaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystą piły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokal nych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Monitor Polski Nr 32 — 1588 — Poz. 502 Załączniki do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. (poz. 502) Załącznik nr 1 Monitor Polski Nr 32 — 1589 — Poz. 502 Monitor Polski Nr 32 — 1590 — Poz. 502 Monitor Polski Nr 32 — 1591 — Poz. 502 Załącznik nr 2

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-25
Data wydania: 2002-07-08
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 32 poz. 502