M.P. 2002 nr 33 poz. 504

Monitor Polski Nr 33 — 1642 — Poz. 504 504 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie wezwania organów administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa organy ad ministracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w supermarketach i hipermarketach w zakresie prze strzegania prawa pracy, prawa podatkowego, warun ków higieniczno-sanitarnych, zasad ochrony konku rencji i konsumentów oraz stosowania cen dumpingo wych i cen transakcyjnych między firmami zależnymi. Marszałek Sejmu: M. Borowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-26
Data wydania: 2002-07-05
Data wejścia w życie: 2002-07-05
Data obowiązywania: 2002-07-05
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 33 poz. 504