M.P. 2002 nr 33 poz. 530

Monitor Polski Nr 33 — 1663 — Poz. 530 Na podstawie art. 24 ust. 6c ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675 i Nr 113, poz. 98

4) ogła sza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogó łem w I półroczu 2002 r. w stosunku do II półrocza 2001 r. wzrosły o 1,7%. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: w z. T. Janusiewicz 530 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2002 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-26
Data wydania: 2002-07-15
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 33 poz. 530