M.P. 2002 nr 39 poz. 609

Monitor Polski Nr 39 — 1776 — Poz. 609 Na podstawie art. 22 ust 3, art. 51 ust 2, art. 56 ust. 3, art. 126 ust. 2, art. 154 ust. 2 i art. 180 ust. 2 usta wy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 usta wy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołeczne go Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez pośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 108

9) Pań stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa:

1) warunki oraz sposób wykorzystania techniki elek tronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wy borcze i komisarzy wyborczych;

2) warunki oraz sposób korzystania przez obwodowe komisje wyborcze z techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie;

3) zasady i tryb wcześniejszego przekazywania da nych z protokołu głosowania w obwodzie za po średnictwem sieci telekomunikacyjnej użytku pu blicznego lub systemu elektronicznego przesyłania danych;

4) zasady i tryb wcześniejszego przekazywania da nych z protokołów z wyborów, sporządzonych przez komisje wyborcze, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego lub elek tronicznego przesyłania danych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezyden tów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

§2.

1. Warunkiem wykorzystania, odpowiednio przez obwodowe komisje wyborcze i terytorialne komi sje wyborcze, techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów jest:

1) używanie wyłącznie oprogramowania (system in formatyczny), które zostało dopuszczone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, sprawdzone, dostarczone bezpłatnie i serwisowane przez Krajo we Biuro Wyborcze;

2) dostęp do linii telefonicznej umożliwiającej trans misję danych drogą elektroniczną;

3) posiadanie sprzętu komputerowego spełniającego wymagania techniczne, stosownie do zakresu dzia łania komisji, określone w załączniku nr 1 do uchwały;

4) zapewnienie obsługi systemu informatycznego przez: a) pełnomocnika ds. obsługi informatycznej teryto rialnej komisji wyborczej — w gminie liczącej do 20 000 tysięcy mieszkańców, b) pełnomocnika ds. obsługi informatycznej teryto rialnej komisji — w pozostałych jednostkach sa morządu terytorialnego, c) operatora lub operatorów systemu informatycz nego komisji wyborczych.

2. System informatyczny może być stosowany przez komisarzy wyborczych przy spełnieniu warun ków określonych w ust. 1 pkt 1—3 oraz zapewnieniu obsługi przez pełnomocnika ds. obsługi informatycz nej, kierownika operatorów systemu informatycznego oraz operatorów.

3. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatycz nej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz ust. 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Zadania operatorów systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, określa załącznik nr 3 do uchwały.

5. Zadania kierownika operatorów systemu infor matycznego, o którym mowa w ust. 2, określa załącz nik nr 3 do uchwały.

§3.

1. System informatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 1, składa się z:

1) systemu centralnego przeznaczonego dla Państwo wej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wybor czych;

2) systemu obsługi terytorialnej komisji wyborczej z własnym dostępem do systemu centralnego;

3) systemu obsługi obwodowej komisji wyborczej z własnym dostępem do systemu centralnego.

2. System informatyczny umożliwia:

1) wprowadzanie i przechowywanie danych o komite tach wyborczych, listach kandydatów i kandyda tach na radnych do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; 609 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, bur mistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. Monitor Polski Nr 39 — 1777 — Poz. 609

2) wprowadzanie i przechowywanie danych o skła dach komisji wyborczych;

3) wprowadzanie i przechowywanie danych o okrę gach wyborczych i obwodach głosowania;

4) rejestrację danych o wynikach głosowania w obwo dzie, zawartych w protokołach głosowania;

5) ustalenia wyników głosowania i wyników wybo rów dla każdego okręgu wyborczego;

6) sporządzenie wydruków kontrolnych danych prze chowywanych w systemie informatycznym;

7) sporządzenie, w formie wydruków, dokumentacji służącej do ustalenia wyników głosowania i wyni ków wyborów przez właściwą komisję wyborczą.

3. W systemie informatycznym jest realizowana funkcja kontroli poprawności ustalenia, odpowiednio przez właściwe komisje wyborcze, wyników głosowa nia i wyników wyborów.

§4. Przesyłanie danych o wynikach głosowania oraz zbiorczych wynikach głosowania przez terytorial ne komisje wyborcze do Państwowej Komisji Wybor czej oraz komisarzy wyborczych, a także między tymi komisjami odbywa się z wykorzystaniem ogólnodo stępnej sieci telekomunikacyjnej, z zapewnieniem bez pieczeństwa oraz autentyczności i zgodności przekaza nych danych z danymi zawartymi w protokołach wyni ków głosowania i wyników wyborów.

§5.

1. Obsługę systemu informatycznego dla tery torialnych komisji wyborczych zapewniają, stosownie do właściwości, wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast), starostowie oraz marszałkowie województw.

2. Obsługę systemu informatycznego dla obwodo wych komisji wyborczych zapewniają, stosownie do właściwości, wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast). Wykaz miast, w których dopuszcza się stosowa nie, na warunkach i w sposób ustalony w niniejszej uchwale, systemu informatycznego przez obwodowe komisje wyborcze, określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Obsługę systemu informatycznego komisarzy wyborczych zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.

4. Obsługę systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, właściwe organy zapewniają w try bie i na zasadach określonych w art. 23 ust. 1—3 usta wy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 WYMAGANIA TECHNICZNE NA SPRZ¢T KOMPUTEROWY

1. Komputery typu PC (biurkowy lub laptop)

1) wyposażone w port umożliwiający podłączenie drukarki, stację dyskietek FDD 1,44’’, CD-ROM1), HDD, mysz, kabel umożliwiający podłączenie mo demu

2) do komputera (w przypadku modemu ze wnętrznego) oraz kabel do połączenia modemu z li nią telefoniczną z wtyczkami kompatybilnymi z gniazdem telefonicznym lub odpowiednimi przej ściówkami3);

2) wolna powierzchnia na twardym dysku minimum 25 MB;

3) pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych Win32 (zalecane Windows 98 lub 2000);

4) wyposażone w modem minimum 28,8 kbps z ob sługą minimum V.40 CCIT;

5) o minimalnych parametrach odpowiednich do uży wanej wersji informatycznego systemu TKW: a) w wersji jednostanowiskowej co najmniej Pen tium I, 32 MB RAM, dla systemu Windows 98, b) w wersji wielostanowiskowej przy obsłudze pra cy 2—5 stanowisk równocześnie wymagany ser wer Pentium II, 128 MB RAM i system Windows 2000, c) w wersji wielostanowiskowej przy obsłudze pra cy 6—10 stanowisk równocześnie wymagany serwer Pentium III, 256 MB RAM i system Win dows 2000.

2. Drukarki obsługujące format A-4, przystosowane do współpracy z systemem operacyjnym komputerów, podłączone do komputera4).

3. Pomieszczenie przeznaczone na informatyczną obsługę wyborów powinno być wyposażone w:

1) gniazdko telefoniczne;

2) zasilanie 220—230 V prądem 6—10 A, z uziemie niem (ewentualnie zerowaniem) i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym;

3) stolik i krzesło ergonomiczne dla operatora;

4) dodatkowy stół na dokumenty;

5) dodatkowe oświetlenie ergonomiczne.—————

1) W sieci lokalnej wystarczy jeden CD-ROM na serwer.

2) W sieci lokalnej wystarczy jeden kabel na serwer.

3) W sieci lokalnej wystarczy jeden kabel na serwer. —————

4) W sieci lokalnej wystarczy jedna szybka drukarka na serwer. Monitor Polski Nr 39 — 1778 — Poz. 609 I. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informa tyki komisarza wyborczego Do zadań pełnomocnika ds. obsługi informatyki ko misarza wyborczego należy:

1) zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji wyborczej, w tym: a) sprawdzenie poprawności działania sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, b) współpraca z przedstawicielami firmy serwiso wej w trakcie dostarczania i instalacji sprzętu in formatycznego oraz pomoc w inwentaryzacji sprzętu komisarza wyborczego przez pracowni ków tej firmy, c) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących konfi guracji systemu, d) współpraca z serwisantami lokalnymi i kierow nikiem operatorów;

2) nadzór nad przygotowaniem technicznym po mieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eks ploatowany sprzęt komputerowy i telekomunika cyjny obsługujący pracę komisarza wyborczego;

3) zapewnienie zasilania energetycznego o odpo wiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinforma tycznego;

4) zapewnienie wykonania instalacji systemu w po mieszczeniach przeznaczonych na informatyczną obsługę wyborów zgodnie z harmonogramem do staw sprzętu;

5) nadzór nad pracą personelu serwisującego sprzęt w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awa rii oraz skompletowanie niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz nośników informacji;

6) znajomość instrukcji obsługi aplikacji systemu in formatycznego i przeszkolenie personelu do obsłu gi tego systemu;

7) nadzór nad ewidencją komitetów wyborczych oraz nad weryfikacją baz danych o komitetach wybor czych;

8) nadzór nad weryfikacją baz danych o obwodach głosowania oraz liczbie uprawnionych w obwo dach głosowania, nadzór nad weryfikacją baz da nych o listach kandydatów i kandydatach;

9) zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem, w ścisłej współpracy z Zespołem Informatyki Wyborczej Krajowego Biu ra Wyborczego, w szczególności zarządzanie pra wami dostępu użytkowników oraz zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu informatycznego;

10) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu (zgodnie z instrukcją serwisową); 1

1) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym należy odnotowywać wszelkie wykonane instalacje, po prawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, a także wykonane kopie bezpieczeństwa oraz zmia ny haseł użytkowników; 1

2) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wybor cze planu ciągłości działania, a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakre sie planu ciągłości działania. II. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informa tycznej terytorialnej komisji wyborczej Do zadań pełnomocnika ds. obsługi informatycznej terytorialnej komisji wyborczej należy:

1) znajomość wymagań sprzętowych oraz zasad dzia łania i obsługi systemu informatycznego wspiera jącego zadania terytorialnej komisji wyborczej w wyborach (dalej oznaczany jako system informa tyczny TKW), a także zasad wymiany danych z cen tralnym systemem informatycznym;

2) znajomość i stosowanie procedur awaryjnych zwią zanych z systemem informatycznym TKW;

3) realizacja ustalonego przez Krajowe Biuro Wybor cze planu ciągłości działania, a także przeszkolenie członków zespołu obsługi informatycznej w zakre sie planu ciągłości działania;

4) zapewnienie sprawnego przygotowania instalacji systemu informatycznego TKW;

5) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących instalacji i konfiguracji systemu informatycznego TKW;

6) nadzór nad przygotowaniem technicznym po mieszczeń, w których będzie umiejscowiony i eks ploatowany sprzęt komputerowy i telekomunika cyjny;

7) zapewnienie zasilania energetycznego o odpo wiedniej mocy dla używanego sprzętu teleinforma tycznego;

8) zapewnienie we współpracy z odpowiednim urzę dem dostarczenia i serwisu sprzętu komputerowe go wymaganego do obsługi informatycznej wybo rów w terytorialnej komisji wyborczej, zgodnie z harmonogramem dostaw sprzętu, uzgodnionym z odpowiednim urzędem;

9) zapewnienie wykonania instalacji systemu infor matycznego TKW w pomieszczeniach przeznaczo nych na informatyczną obsługę wyborów oraz przy udziale przedstawicieli firmy serwisowej i wdraża jącej;

10) współpraca z serwisantami lokalnymi i kierowni kiem operatorów, a także firmą serwisującą system informatyczny TKW; Załącznik nr 2 ZADANIA PE¸NOMOCNIKA DS. OBS¸UGI INFORMATYCZNEJ Monitor Polski Nr 39 — 1779 — Poz. 609 1

1) nadzór nad pracą personelu serwisującego sprzęt w zakresie usuwania ewentualnych usterek i awa rii sprzętu komputerowego oraz systemu informa tycznego TKW; 1

2) prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym należy odnotowywać wszelkie wykonane instalacje, po prawki oraz wykryte i usunięte usterki i awarie, wy konane kopie bezpieczeństwa oraz zmiany haseł użytkowników, a także rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych faz eksploatacji systemu informa tycznego TKW oraz zmiany fazy bazy danych, a w szczególności wszystkie czynności wymagają ce akceptacji Zespołu Informatyki Wyborczej Kra jowego Biura Wyborczego; 1

3) sprawdzenie przygotowania stanowisk pracy do wykorzystania systemu informatycznego TKW przez: a) wykonanie inwentaryzacji sprzętu komputero wego w terytorialnej komisji wyborczej, b) sprawdzenie zestawów komputerowych oraz wyposażenia dodatkowego — wykonanie te stów poprawności pracy (komputer, drukarka, modem), polegających na sprawdzeniu możli wości uruchomienia systemu Windows, spraw dzenia widoczności drukarki i modemu, wyko nanie próbnego wydruku, c) skompletowanie niezbędnych materiałów eks ploatacyjnych oraz nośników informacji, d) sprawdzenie zgodności sprzętu komputerowe go z wymaganiami systemu informatycznego TKW, e) sprawdzenie wyników testów bezpieczeństwa (antywirusowych), f) sprawdzenie poprawności zainstalowania syste mu informatycznego TKW, g) sprawdzenie poprawności parametryzacji syste mu informatycznego TKW, h) sprawdzenie możliwości połączenia telefonicz nego z centralnym systemem informatycznym; 1

4) przygotowanie w formie pisemnej raportu w dniu poprzedzającym wybory o gotowości wykorzysta nia systemu informatycznego TKW w terytorialnej komisji wyborczej, zawierającego wyniki spraw dzenia przygotowania stanowisk pracy do wyko rzystania systemu informatycznego TKW (zgodnie z poprzednim punktem), a następnie przekazanie tego raportu przewodniczącemu terytorialnej ko misji wyborczej; 1

5) znajomość instrukcji obsługi systemu informatycz nego TKW; 1

6) przeszkolenie operatorów systemu informatyczne go TKW w zakresie obsługi tego systemu oraz sprawdzenie ich umiejętności w tym zakresie, a tak że w zakresie praktycznej obsługi systemu Win dows oraz podstawowych aplikacji tego systemu; 1

7) zabezpieczenie systemu informatycznego TKW przed nieuprawnionym dostępem, w ścisłej współ pracy z Zespołem Informatyki Wyborczej Krajowe go Biura Wyborczego, w tym zarządzanie prawami dostępu użytkowników oraz zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu informatycznego TKW; 1

8) zapewnienie wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu oraz zawartości bazy danych (zgodnie z instrukcją serwisową); 1

9) organizacja i nadzór pracy operatorów systemu in formatycznego TKW w terytorialnej komisji wybor czej w dniu wyborów;

20) kontrola poprawności działania systemu informa tycznego TKW w dniu wyborów; 2

1) przygotowanie raportu o działaniu systemu infor matycznego TKW w dniu wyborów; w przypadku wystąpienia awarii związanych z działaniem syste mu informatycznego — opisanie awarii oraz podję tych decyzji związanych z obsługą awarii, a następ nie przekazanie tych informacji do komisarza wy borczego oraz Krajowego Biura Wyborczego; 2

2) nadzór nad wprowadzaniem danych do systemu informatycznego TKW w ramach: a) parametryzacji systemu — obejmujące spraw dzenie poprawności danych dotyczących geo grafii i demografii wyborczej dla danej teryto rialnej komisji wyborczej, b) rejestracji danych z oświadczeń komitetów wy borczych wyborców, w przypadku gdy nie pod legają rejestracji w Państwowej Komisji Wybor czej ani u komisarza wyborczego, c) rejestracji list kandydatów zgłaszanych przez ko mitety wyborcze, d) wprowadzaniem wyników głosowania w obwo dach, e) wprowadzaniem wyników wyborów, o ile doty czy to danej komisji; 2

3) nadzór nad weryfikacją i aktualizacją baz danych te rytorialnej komisji wyborczej; 2

4) nadzór nad wykonywaniem wydruków w systemie informatycznym TKW; 2

5) nadzór nad wymianą danych — bezpieczną i zgod ną z instrukcją — między systemem informatycz nym TKW i centralnym system informatycznym; 2

6) w gminach liczących poniżej 20 000 mieszkańców — wykonywanie zadań operatora systemu infor matycznego, czyli wprowadzanie do systemu in formatycznego TKW: a) danych dotyczących geografii i demografii wy borczej dla danej Terytorialnej Komisji Wybor czej (w ramach parametryzacji systemu), b) danych z oświadczeń komitetów wyborczych wyborców, w przypadku gdy nie podlegają reje stracji w PKW ani u Komisarza Wyborczego, c) danych z list kandydatów zgłaszanych przez ko mitety wyborcze, d) danych dotyczących wyników głosowania w ob wodach, e) wyników wyborów, o ile dotyczy to danej komi sji wyborczej. Monitor Polski Nr 39 — 1780 — Poz. 609 I. Zadania kierownika operatorów systemu in formatycznego komisarza wyborczego Do zadań kierownika operatorów systemu informa tycznego komisarza wyborczego należy:

1) w okresie przygotowań do wyborów: a) zarejestrowanie operatorów w systemie (w po rozumieniu z pełnomocnikiem ds. obsługi infor matycznej), b) wzięcie udziału w centralnym szkoleniu organi zowanym przez Zespół Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego, c) przeszkolenie operatorów w zakresie obsługi programu rejestracji danych;

2) podczas kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania (oraz ewentualnego wprowadzania danych o wynikach głosowania w sytuacji awarii systemu w komisji terytorialnej): a) nadzór nad obiegiem dokumentów w miejscu rejestracji danych, b) dodatkowa kontrola poprawności protokołów i zgłaszanie zastrzeżeń komisarzowi wyborcze mu, c) opisywanie protokołów zgodnie z wykazem ob wodów uzyskanych z aplikacji komisarza, d) dostarczanie opisanych protokołów operato rom, e) odbieranie zarejestrowanych protokołów od operatorów, f) nadzorowanie parafowania protokołów przez operatorów zgodnie z podanymi dalej zasadami, g) badanie przypadków wykrycia przez program błędów w danych liczbowych i innych sytuacji wyjątkowych, w porozumieniu z pełnomocni kiem ds. informatyki oraz komisarzem wybor czym, h) kontrolowanie kompletności zarejestrowanych danych, i) wykonywanie innych czynności, opisanych szczegółowo w „Instrukcji obsługi aplikacji tery torialnej komisji wyborczej”. II. Zadania operatorów systemu informatycz nego komisarza wyborczego Do zadań operatora systemu informatycznego ko misarza wyborczego należy:

1) w okresie przygotowań do wyborów: — uczestniczyć w szkoleniu dla operatorów,

2) w czasie rejestracji protokołów głosowania: a) rejestrować protokoły obwodowe otrzymane od kierownika operatorów, b) potwierdzać rejestrację protokołu poprzez złoże nie parafy na odwrocie dokumentu. III. Zadania operatorów systemu informatycz nego terytorialnej komisji wyborczej Do zadań operatora systemu informatycznego te rytorialnej komisji wyborczej należy:

1) udział w szkoleniu dotyczącym obsługi systemu in formatycznego TKW organizowanym przez pełno mocnika ds. informatyki;

2) zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu infor matycznego TKW oraz planem ciągłości działania;

3) ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących obsługi systemu informatycznego TKW;

4) zgłaszanie pełnomocnikowi ds. informatyki usterek i awarii sprzętu komputerowego lub błędnego działania systemu informatycznego TKW;

5) wykonanie, na zlecenie pełnomocnika ds. informa tyzacji, zadań związanych ze sprawdzeniem przy gotowania stanowisk pracy do wykorzystania sys temu informatycznego TKW;

6) inwentaryzacja sprzętu komputerowego w teryto rialnej komisji wyborczej;

7) przeprowadzenie testów poprawności pracy kom puterów, drukarek, modemów, polegających na sprawdzeniu możliwości uruchomienia systemu Windows, sprawdzeniu widoczności drukarki i mo demu i wykonaniu próbnego wydruku;

8) sprawdzenie zgodności sprzętu komputerowego z wymaganiami systemu informatycznego TKW;

9) przeprowadzenie testów bezpieczeństwa (antywi rusowych);

10) sprawdzenie poprawności zainstalowania systemu informatycznego TKW; 1

1) sprawdzenie poprawności parametryzacji systemu informatycznego TKW; 1

2) sprawdzenie możliwości połączenia telefonicznego z centralnym systemem informatycznym; 1

3) wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. informa tyki oraz członków terytorialnej komisji wyborczej, związanych z obsługą informatyczną wyborów, do tyczących wprowadzania danych do systemu infor matycznego TKW, wykonywania wydruków oraz wymiany danych z centralnym systemem informa tycznym zgodnie z instrukcją; Załącznik nr 3 ZADANIA OPERATORÓW SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Monitor Polski Nr 39 — 1781 — Poz. 609 1

4) wprowadzanie do systemu informatycznego TKW: a) danych dotyczących geografii i demografii wy borczej dla danej terytorialnej komisji wyborczej (w ramach parametryzacji systemu), b) danych z oświadczeń komitetów wyborczych wyborców, w przypadku gdy nie podlegają reje stracji w PKW ani u komisarza wyborczego, c) danych z list kandydatów zgłaszanych przez ko mitety wyborcze, d) danych dotyczących wyników głosowania w ob wodach, e) wyników wyborów, o ile dotyczy to danej komi sji wyborczej. IV. Zadania operatora systemu informatyczne go obwodowej komisji wyborczej Operator systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej jest zobowiązany:

1) w trakcie przygotowań do wyborów, w ramach szkolenia, do: a) wzięcia udziału w szkoleniu zorganizowanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), b) sprawdzenia funkcjonowania sprzętu teleinfor matycznego, c) wykonania testów bezpieczeństwa (antywiruso wych), d) przetestowania systemu łączności teleinforma tycznej, przez otwarcie witryny Państwowej Ko misji Wyborczej, e) pobrania wersji szkoleniowej oprogramowania wyborczego z witryny Państwowej Komisji Wy borczej, f) zainstalowania wersji szkoleniowej oprogramo wania wyborczego, g) próbnego użycia wersji szkoleniowej oprogra mowania wyborczego na przykładowych da nych i próbnego przesłania wyników pracy do centralnej bazy danych Państwowej Komisji Wy borczej, h) zdania na piśmie raportu z przygotowań prze wodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi mia sta);

2) w dniu głosowania, przed zakończeniem głosowa nia, do: a) sprawdzenia funkcjonowania sprzętu teleinfor matycznego, b) wykonania testów bezpieczeństwa (antywiruso wych), c) przetestowania systemu łączności teleinforma tycznej, przez otwarcie witryny Państwowej Ko misji Wyborczej, d) pobrania aktualnej wersji oprogramowania wy borczego z witryny Państwowej Komisji Wybor czej, e) zainstalowania aktualnej wersji oprogramowa nia wyborczego, f) wykonania testowych wydruków wzorów proto kołów, g) sprawdzenia materiałów, o których mowa w lit f, pod względem kompletności (obejmującego sprawdzenie, czy wszystkie dopuszczalne wzory dokumentów są dostępne) oraz poprawności danych potrzebnych do ustalenia wyników gło sowania w obwodzie (dotyczącego geografii i demografii wyborczej, danych o listach kandy datów i kandydatach), h) zdania na piśmie raportu z przygotowań oraz przekazania testowych wydruków protokołów przewodniczącemu obwodowej komisji wybor czej, który potwierdza poprawność danych bądź nakazuje ponowne wykonanie czynności okre ślonych w lit. d—g;

3) po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą, do: a) wprowadzenia — pod nadzorem przewodniczą cego obwodowej komisji wyborczej — do syste mu danych o wynikach głosowania, sporządzo nych przez obwodową komisję wyborczą na zbiorczych zestawieniach, podpisanych przez wszystkich obecnych członków komisji, b) wydrukowania próbnych protokołów oraz wzo rów protokołów głosowania w obwodzie, c) po zatwierdzeniu protokołów przez obwodową komisję wyborczą, podpisaniu przez wszystkich obecnych członków komisji i opatrzeniu pieczę cią, przesłania — pod nadzorem przewodniczą cego obwodowej komisji wyborczej — wprowa dzonych danych z protokołów głosowania do centralnej bazy danych. Monitor Polski Nr 39 — 1782 — Poz. 609 Załącznik nr 4 WYKAZ MIAST, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SI¢ STOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PRZEZ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE Lp. Miasto Liczba obwodów głosowania 1 Białystok 158 2 Bytom 98 3 Dopiewo 8 4 Gdynia 117 5 Jarocin 22 6 Komorniki 9 7 Konin 45 8 Kostrzyn 11 9 Kraków 433 10 Krzemieniewo 5 11 Lublin 191 12 Luboń 10 13 Murowana Goślina 10 14 Ostrów Wielkopolski 38 15 Pobiedziska 9 16 Poznań 292 17 Puławy 24 18 Puszczykowo 4 19 Rzeszów 73 20 Szczecin 197 21 Toruń 118 22 Warszawa-Bemowo 41 23 Warszawa-Bielany 65 24 Warszawa-Centrum 449 25 Warszawa-Wawer 30 26 Warszawa-Włochy 22 27 Wrocław 300 RAZEM 2779

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-10
Data wydania: 2002-09-02
Data wejścia w życie: 2002-09-02
Data obowiązywania: 2002-09-02
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 39 poz. 609