M.P. 2002 nr 39 poz. 610

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listo pada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamien nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 180

2) ogłasza się, iż wskaź nik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obowiązujący na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasił ków socjalnych dla przedsiębiorstw górniczych i przed siębiorstw robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r. wynosi 1,0000. Minister Gospodarki: w z. M. Kossowski 610 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-10
Data wydania: 2002-08-28
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 39 poz. 610