M.P. 2002 nr 46 poz. 682

Monitor Polski Nr 46 — 1928 — Poz. 682 682 ZARZÑDZENIE Nr 112 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grud nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237 i Nr 153, poz. 127

1) zarządza się, co następuje:

§1. Urzędowi Służby Cywilnej nadaje się statut sta nowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Załącznik do zarządzenia nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. (poz. 682) STATUT URZ¢DU S¸U˚BY CYWILNEJ

§1.

1. Urząd Służby Cywilnej, zwany dalej „Urzę dem”, jest urzędem administracji rządowej, działają cym pod bezpośrednim kierownictwem Szefa Służby Cywilnej.

2. Urząd zapewnia merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę Szefa Służby Cywilnej przy realizacji zadań służby cy wilnej, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, prowa dzenia konkursów na wyższe stanowiska w służbie cy wilnej, planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej oraz wydawania Biuletynu Służby Cywilnej.

3. Urząd zapewnia techniczną i kancelaryjno-biuro wą obsługę prac Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służ by Cywilnej.

§2.

1. Szef Służby Cywilnej kieruje Urzędem przy pomocy swojego zastępcy, dyrektora generalnego Urzędu oraz dyrektorów departamentów (równorzęd nych komórek organizacyjnych).

2. Szef Służby Cywilnej może na piśmie upoważnić osoby wymienione w ust. 1 oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie do podej mowania decyzji w określonych przez niego sprawach, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami i w postępowaniu sądowym.

§3.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące ko mórki organizacyjne:

1) Sekretariat Szefa Służby Cywilnej;

2) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu;

3) Departament Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywil nej;

4) Departament Zarządzania Kadrami Służby Cywilnej;

5) Departament Szkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej.

2. Bezpośredni nadzór w zakresie prawidłowego wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu na łożonych na nie zadań sprawuje dyrektor generalny Urzędu.

§4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowy tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny, nada ny przez Szefa Służby Cywilnej na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2002-10-14
Data wydania: 2002-10-07
Data wejścia w życie: 2002-10-14
Data obowiązywania: 2002-10-14
Data uchylenia: 2006-10-27
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 46 poz. 682