M.P. 2002 nr 49 poz. 714

714 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 października 2002 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 108

7) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośred nim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych dotyczące sprawdzania prawidłowości ustalenia wyni ków głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warsza wy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, bur mistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., i ogłaszania wyników tych wy borów na obszarze województwa, stanowiące załącz nik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz Monitor Polski Nr 49 — 1982 — Poz. 714 Ilekroć w treści „Wytycznych” powołuje się przepi sy Ordynacji, oznacza to ustawę z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089); powołanie przepi sów ustawy warszawskiej oznacza ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warsza wy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087). Ilekroć w „Wytycznych” jest mowa o ustawie o wy borze wójta, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089). III. Sprawdzanie prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wy borczych oraz wyników głosowania i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Do zadań komisarzy wyborczych należy sprawdze nie prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych utworzo nych dla wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie (art. 127 ust. 1, art. 155 ust. 1 i art. 180 ust. 2 Ordynacji oraz art. 7 ust. 2 usta wy warszawskiej). Sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad po wiatów oraz wyników głosowania i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dokonują komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określo ną w załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wy borczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, wła ściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2002 r. Nr 13, poz. 225 i Nr 37, poz. 589). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. d tej uchwały do wy łącznej kompetencji komisarzy wyborczych wyznaczo nych do wykonywania czynności o charakterze ogólno wojewódzkim należy sprawdzenie prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów we wszystkich okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru sejmików województw. Do właściwości Komi sarza Wyborczego w Warszawie należy również spraw dzenie prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach utworzonych dla wy boru Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. War szawie.

1. Przyjmowanie przez komisarzy wyborczych protokołów z wyborów wraz z protokołami głosowania w obwodzie głosowania Przekazanie komisarzom wyborczym protokołów z wyborów, wraz z zestawieniami dotyczącymi każde go okręgu wyborczego i protokołami obsadzenia man datów bez głosowania, oraz protokołów głosowania w obwodach następuje w sposób określony w czę ści III pkt 12 Wytycznych Państwowej Komisji Wybor czej dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczą cych sposobu ustalenia wyników głosowania i wyni ków wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wyników głosowania i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. Komisarze wyborczy wyznaczeni do wykonania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim otrzymu ją od wojewódzkich komisji wyborczych po jednym eg zemplarzu protokołu z wyborów do sejmiku woje wództwa wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgu wyborczym i protokołami głosowania w ob wodach głosowania, a także protokoły wyników głoso wania na obszarze powiatu (miasta na prawach powia tu), sporządzone przez powiatowe komisje wyborcze bądź miejskie komisje wyborcze w miastach na pra wach powiatu. Komisarze wyborczy otrzymują także drugi egzem plarz protokołu z wyborów do sejmiku województwa wraz z zestawieniami, przeznaczony dla Państwowej Komisji Wyborczej. Protokół ten należy dostarczyć Państwowej Komisji Wyborczej wraz z obwieszcze niem o wynikach wyborów do rad na obszarze woje wództwa (art. 180 ust. 1 Ordynacji) i komunikatem ko misarza wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. Przyjmowanie protokołów przez komisarzy wybor czych lub upoważnione osoby dokonywane jest proto kolarnie, po przeliczeniu protokołów i zestawień oraz sprawdzeniu ich kompletności (z uwzględnieniem wkładek i załączników). Terytorialne komisje otrzymu ją pisemne potwierdzenie przyjęcia wymienionych protokołów (ze wskazaniem rodzaju i ilości) i innych dokumentów.

2. Sprawdzanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmi strzów i prezydentów miast Sprawdzenie prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wybor czych oraz wyników głosowania i wyników wyborów Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2002 r. (poz. 714) WYTYCZNE dla komisarzy wyborczych dotyczące sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa. Monitor Polski Nr 49 — 1983 — Poz. 714 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast dokonywa ne przez komisarzy wyborczych polega na zbadaniu poprawności sporządzenia protokołów głosowania w obwodach oraz prześledzeniu wszystkich czynności dokonywanych przez terytorialne komisje wyborcze w celu ustalenia wyników głosowania i wyników wy borów, a także na sprawdzeniu prawidłowości dokona nia wszystkich obliczeń prowadzących do ustalenia tych wyników. Przy czynnościach sprawdzających komisarze wy borczy korzystają z oprogramowania systemu informa tycznego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały Pań stwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2002 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzysta nia techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warsza wy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmi strzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r. (M.P. z 2002 r. Nr 39, poz. 609). Oprogramowanie, o którym mowa, automatycznie kontroluje poprawność arytmetyczną danych z proto kołów głosowania i protokołów z wyborów oraz obli cza wyniki głosowania i wyniki wyborów. W związku z zastosowaniem jednolitego oprogra mowania systemu informatycznego, pozwalającego terytorialnym komisjom wyborczym na ustalanie wy ników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych na podstawie danych wprowadzonych z protokołów głosowania obwodowych komisji wybor czych, sprawdzenie przez komisarza wyborczego tych wyników polega w szczególności na: — sprawdzeniu prawidłowości sporządzenia zesta wień oraz protokołów z wyborów bez badania pra widłowości wszystkich obliczeń prowadzonych na danych z protokołów głosowania w obwodach; sprawdzenie to powinno uwzględniać, czy doku menty te obejmują dane ze wszystkich obwodów głosowania i okręgów wyborczych, z uwzględnie niem tych obwodów i okręgów, w których nie prze prowadzono głosowania, — kontroli poprawności wprowadzenia do systemu informatycznego wyników głosowania z wybra nych protokołów głosowania obwodowych komi sji wyborczych poprzez porównanie danych z sys temu informatycznego z danymi zawartymi w ory ginałach wybranych wyrywkowo protokołów ob wodowych komisji wyborczych, — kontroli poprawności arytmetycznej protokołów głosowania i protokołów z wyborów na podstawie analizy raportu błędów wydrukowanego z systemu informatycznego, — sprawdzeniu poprawności formalnej dostarczo nych protokołów i zestawień (wypełnienie rubryk protokołów, podpisy, pieczęcie). Analogiczny tryb postępowania dotyczy sporzą dzenia protokołów dotyczących wyborów wójtów, bur mistrzów i prezydentów miast. W przypadku gdy terytorialna komisja wyborcza nie korzystała z jednolitego systemu informatycznego, kontrolę dotyczącą wyników głosowania i wyników wyborów komisarz wyborczy prowadzi przez zarządze nie wprowadzenia do systemu informatycznego da nych z protokołów głosowania w obwodach.

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niepra widłowości przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych lub wy ników głosowania i wyników wyborów wójtów, bur mistrzów i prezydentów miast W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania lub wyników wyborów w okręgu wyborczym komisarz wyborczy zarządza ponowne ustalenie tych wyników i zawiadamia o tym niezwłocz nie Państwową Komisję Wyborczą (art. 127 ust. 2, art. 155 ust. 2 i art. 180 ust. 2 Ordynacji i art. 7 ust. 2 ustawy warszawskiej). W postanowieniu wydanym w omawianej sprawie komisarz wyborczy po stwierdzeniu istoty nieprawi dłowości wskazuje sposób jej usunięcia. Zawiadomie nie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu po nownego ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów następuje przez przesłanie kopii postanowie nia faksem. Wraz z postanowieniem przekazywane są terytorialnej komisji wyborczej protokoły głosowania w obwodach, jeśli są one potrzebne do usunięcia nie prawidłowości (jeśli np. zestawienia wyników głoso wania w okręgu zawierają dane ustalane w sposób pra widłowy, a nieprawidłowość wystąpiła tylko w proto kole z wyborów, to zwracanie protokołów głosowania w obwodach jest zbędne). Komisarz wyborczy przy pomocy własnego syste mu informatycznego umożliwia terytorialnej komisji wyborczej wprowadzenie do systemu skorygowanych danych. Terytorialna komisja wyborcza, zobowiązana po stanowieniem komisarza wyborczego do ponownego ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów w okręgu wyborczym, niezwłocznie wykonuje koniecz ne czynności i wprowadza je do systemu informatycz nego oraz sporządza w miejsce dokumentów wadli wych nowe zestawienie wyników głosowania w okrę gu wyborczym i nowy protokół z wyborów. Analogiczny tryb postępowania dotyczy usuwania ujawnionych nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta (art. 2 ust. 2 ustawy o wyborze wój ta). Nowe dokumenty są opatrywane datą ich sporzą dzenia oraz napisem na pierwszej stronie w górnym prawym rogu odpowiednio „ponowne ustalenie wyni ków głosowania” lub „ponowne ustalenie wyników wyborów”. Przedstawiony wyżej tok postępowania stosuje się również w przypadku konieczności usunięcia przez ob wodowe komisje wyborcze nieprawidłowości w proto kołach głosowania w obwodzie. W przypadku gdy nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania lub wyników wyborów w wybo Monitor Polski Nr 49 — 1984 — Poz. 714 rach sejmiku województwa powstały przy ustalaniu wyników głosowania w powiecie lub w mieście na pra wach powiatu, wojewódzka komisja wyborcza przeka zuje postanowienie wojewódzkiego komisarza wybor czego powiatowej komisji wyborczej (lub komisji wy borczej w mieście na prawach powiatu) w celu usunię cia nieprawidłowości. W zależności od potrzeb, przy usuwaniu nieprawi dłowości są powtarzane czynności przewidziane w art. 120—126 Ordynacji. Terytorialne komisje wy borcze obowiązane są podać do wiadomości publicz nej poprawione wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych. Dotyczy to również powiato wych komisji wyborczych i komisji wyborczych w mia stach na prawach powiatów ustalających wyniki głoso wania na obszarze powiatu, miasta, w wyborach do sejmiku województwa. Obowiązek ponownego podania do publicznej wia domości dotyczy także gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, która sprostowała dane liczbowe dotyczące wyników głosowania i wyników wyborów wójta, bur mistrza lub prezydenta miasta. Po otrzymaniu poprawionych protokołów komisa rze wyborczy dokonują ponownego sprawdzenia pra widłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych. Sposób i zakres sprawdzenia należy dostosować do rodzaju stwierdzo nych wcześniej nieprawidłowości. Przy ponownym sprawdzeniu można korzystać z techniki informatycz nej. III. Sporządzenie obwieszczenia o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa i podanie go do publicznej wiadomości Niezwłocznie po sprawdzeniu prawidłowości usta lenia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyborów rad gmin, rad w miastach na prawach powiatów, rad powiatów znajdujących się na obszarze danego woje wództwa i usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, komisarze wyborczy przekazują właściwemu komisa rzowi wyborczemu wyznaczonemu do wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim protoko ły z wyborów do tych rad wraz z zestawieniami wyni ków głosowania w okręgach wyborczych. Kopie tych dokumentów pozostają u komisarzy wyborczych. Protokoły głosowania w obwodach przekazane przez terytorialne komisje wyborcze komisarzom wy borczym pozostają w dyspozycji komisarzy wybor czych i nie są przekazywane komisarzom wyborczym wykonującym czynności ogólnowojewódzkie. Komisarz wyborczy wykonujący czynności ogólno wojewódzkie na podstawie protokołów z wyborów, sporządzonych przez terytorialne komisje wyborcze działające na obszarze województwa, sporządza, we dług wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wy borczą, obwieszczenie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa (art. 182 ust. 1 i 2 Ordynacji). Przy sporządzeniu obwieszczenia komisarz wybor czy korzysta z techniki informatycznej. Sporządzając obwieszczenie, dostosowuje się ru bryki wzoru do wyników wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych. W obwieszczeniu nie zamiesz cza się opisów czynności lub rubryk, które nie mają od niesienia do wyborów w danym okręgu. Wyciąg z obwieszczenia komisarza wyborczego przeznaczony do rozplakatowania na obszarze gminy (art. 183 Ordynacji) obejmuje: a) Część I obwieszczenia w całości, b) dane z Części II obwieszczenia w zakresie: — wyników wyborów do rady gminy we wszyst kich okręgach, z uwzględnieniem imion i na zwisk wybranych radnych i wskazaniem nume rów i oznaczeń list, z których kandydowali, — wyników wyborów do rady miasta w mieście na prawach powiatu we wszystkich okręgach wy borczych, z uwzględnieniem imion i nazwisk wy branych radnych i wskazaniem numerów i ozna czeń list, z których kandydowali, — wyników wyborów w okręgu wyborczym w wy borach do rady powiatu obejmujących daną gminę, z uwzględnieniem imion i nazwisk rad nych wybranych w tym okręgu i wskazaniem nu merów i oznaczeń list, z których kandydowali (nie dotyczy to miast na prawach powiatu), — wyników wyborów w okręgu wyborczym w wy borach do sejmiku województwa, obejmującym dany powiat, z uwzględnieniem imion i nazwisk radnych wybranych w tym okręgu i wskazaniem numerów i oznaczeń list, z których kandydowa li, a także — liczby nieobsadzonych mandatów według okrę gów wyborczych w wyborach do odpowiednich rad. Zapis elektroniczny treści obwieszczenia komisarza wyborczego jest transmitowany do Państwowej Komi sji Wyborczej. Rozplakatowanie wyciągów z obwieszczeń na ob szarze każdej gminy jest zadaniem właściwych komisa rzy wyborczych, którzy w wykonaniu tego zadania ko rzystają z pomocy delegatur Krajowego Biura Wybor czego, pokrywających koszty wydrukowania obwiesz czeń i ich rozplakatowania. III. Sporządzenie komunikatu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast prze prowadzonych w dniu 27 października 2002 r. i ob wieszczenia o wynikach wyborów po przeprowa dzeniu w dniu 10 listopada 2002 r. ponownego gło sowania Po sprawdzeniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych 27 październi ka 2002 r., komisarze wyborczy przekazują protokoły z wyborów właściwemu komisarzowi wyborczemu wyznaczonemu do wykonywania czynności o charak terze ogólnowojewódzkim. Komisarz wyborczy wyko Monitor Polski Nr 49 — 1985 — Poz. 714 nujący czynności ogólnowojewódzkie ustala treść ko munikatu o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa. Komu nikat sporządza się według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą. Komunikat podlega niezwłocznie rozplakatowaniu w gminach i miastach. Po sprawdzeniu wyników głosowania i wyników wyborów z przeprowadzonego ponownego głosowa nia komisarze wyborczy przekazują protokoły z wybo rów w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborcze mu wykonującemu czynności o charakterze ogólnowo jewódzkim. Na tej podstawie komisarz wyborczy spo rządza, według wzoru ustalonego przez Państwową Komisję Wyborczą, obwieszczenie o wynikach wybo rów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wy borach przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. i w dniu 10 listopada 2002 r. Wyciąg z obwieszczenia obejmujący dane zawarte w pkt I i II oraz szczegółowe wyniki wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w danej gminie lub mieście podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w trybie określonym w pkt II. Komunikat i obwieszczenie komisarza wyborczego sporządzane są przy zastosowaniu techniki informa tycznej. IV. Przekazanie dokumentów z wyborów do Państwo wej Komisji Wyborczej Komisarze wyborczy wykonujący czynności o cha rakterze ogólnowojewódzkim przekazują do Państwo wej Komisji Wyborczej:

1) otrzymane od wojewódzkiej komisji wyborczej pa kiety zawierające: drugi egzemplarz protokołu wy ników z wyborów do sejmiku województwa wraz z zestawieniami;

2) obwieszczenie komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa, prze prowadzonych w dniu 27 października 2002 r.;

3) komunikat komisarza wyborczego o wynikach wy borów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.;

4) obwieszczenie komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa, przeprowadzo nych w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 — 3, przeka zywane są łącznie do Państwowej Komisji Wyborczej niezwłocznie po ich sporządzeniu. Obwieszczenie, o którym mowa w pkt 4, przekazywane jest Państwo wej Komisji Wyborczej po jego sporządzeniu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-10-25
Data wydania: 2002-10-21
Data wejścia w życie: 2002-10-21
Data obowiązywania: 2002-10-21
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 49 poz. 714