M.P. 2002 nr 6 poz. 113

Monitor Polski Nr 6 — 537 — Poz. 113 Warszawa 3 lipca 2001 r. Jego Ekscelencja Radosław Sikorski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Ministrze, Ożywiony pragnieniem popierania stosunków dwustronnych między naszymi krajami Rząd mój uznał za pożądane, by zaproponować Rządowi Rzeczy pospolitej Polskiej zniesienie obowiązku wizowego przy pobytach długoterminowych między naszymi krajami według następujących zasad:

1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mający ukoń czone osiemnaście lat będą mogli udać się do Francji metropolitalnej, bez wizy, na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, w celu odbycia studiów w szkole wyższej lub wykonywania, dla uzupełnienia swoje go wykształcenia, działalności zarobkowej jako stażyści zawodowi. Będą musieli posiadać ważny paszport.

2. Obywatele Republiki Francuskiej mający ukończo ne osiemnaście lat będą mogli udać się do Polski, bez wizy, na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, bez wizy, w celu odbycia studiów w szkole wyższej lub wykonywania, dla uzupełnienia swojego wykształ cenia, działalności zarobkowej jako stażyści zawo dowi. Będą musieli posiadać ważny paszport.

3. Dla celów niniejszej umowy pojęcie „stażyści za wodowi” dotyczy obywateli francuskich lub pol skich, zgodnie z definicją przyjętą w Umowie mię dzy Rządem Republiki Francuskiej i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wymiany sta żów zawodowych, podpisanej w Auxerre w dniu 29 września 1990 r.

4. Obywatele każdego z obu krajów podlegają usta wom i przepisom obowiązującym co do pobytu i pracy cudzoziemców w danym kraju.

5. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili, z dziewięćdziesięciodniowym wy przedzeniem. Wypowiedzenie niniejszej umowy będzie notyfikowane drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną.

6. Stosowanie niniejszej umowy może zostać zawie szone w całości lub częściowo przez jedną lub dru gą z Umawiających się Stron. Zawieszenie będzie musiało być notyfikowane natychmiast drogą dy plomatyczną. Varsovie, le 3 juillet 2001. Son excellence Monsieur Radosław Sikorski Sous-Secrétaire d’Etat Minist¯re des Affaires étrang¯res de la République de Pologne Monsieur le Ministre, Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays, il est apparu souhaitable ∫ mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République de Pologne la suppression de l’obligation de visa de long séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes:

1. Les ressortissants majeurs de dix-huit ans de la République de Pologne pourront se rendre en France métropolitaine, sans visa, pour des séjours d’une durée supérieure ∫ trois mois, en vue d’y suivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’y exercer, pour compléter leur formation, une activité salariée en qualité de stagiaires professionnels. Ils devront ˘tre munis d’un passeport en cours de validité.

2. Les ressortissants majeurs de dix-huit ans de la République Fran˜aise pourront se rendre en Pologne, sans visa, pour des séjours d’une durée supérieure ∫ trois mois, en vue d’y suivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’y exercer, pour compléter leur formation, une activité salariée en qualité de stagiaires professionnels. Ils devront ˘tre munis d’un passeport en cours de validité.

3. Aux fins du présent accord, on entend par «stagiaires professionnels» les ressortissants fran˜ais ou polonais tels que définis dans l’accord entre le Gouvernement de la République Fran˜aise et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé ∫ Auxerre le 29 septembre 1990.

4. Les ressortissants de chacun des deux pays sont soumis aux lois et r¯glements applicables au séjour et au travail des étrangers dans l’autre pays.

5. Le présent accord peut ˘tre dénoncé ∫ tout moment, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée ∫ l’autre partie contractante par voie diplomatique.

6. L’application du présent accord peut ˘tre suspendue en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties contractantes. La suspension devra ˘tre notifiée immédiatement par la voie diplomatique. 113 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zniesienia obowiązku wizowego przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące dla studentów i stażystów odbywających szkolenia zawodowe, sporządzona w Warszawie dnia 3 lipca 2001 r. Monitor Polski Nr 6 — 538 — Poz. 113 Warszawa, 3 lipca 2001 r. Jego Ekscelencja Pan Benoît d’Aboville Ambasador Republiki Francuskiej Warszawa Szanowny Panie Ambasadorze, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiej no ty z dnia dzisiejszego następującej treści: „Ożywiony pragnieniem popierania stosunków dwustronnych między naszymi krajami Rząd mój uznał za pożądane, by zaproponować Rządowi Rzeczy pospolitej Polskiej zniesienie obowiązku wizowego przy pobytach długoterminowych między naszymi krajami według następujących zasad:

1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mający ukoń czone osiemnaście lat będą mogli udać się do Francji metropolitalnej, bez wizy, na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, w celu odbycia studiów w szkole wyższej lub wykonywania, dla uzupełnienia swoje go wykształcenia, działalności zarobkowej jako stażyści zawodowi. Będą musieli posiadać ważny paszport.

2. Obywatele Republiki Francuskiej mający ukończo ne osiemnaście lat będą mogli udać się do Polski, bez wizy, na pobyt dłuższy niż trzy miesiące, w ce lu odbycia studiów w szkole wyższej lub wykony wania, dla uzupełnienia swojego wykształcenia, działalności zarobkowej jako stażyści zawodowi. Będą musieli posiadać ważny paszport.

3. Dla celów niniejszej umowy pojęcie «stażyści za wodowi» dotyczy obywateli francuskich lub pol skich, zgodnie z definicją przyjętą w Umowie mię dzy Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Rze czypospolitej Polskiej w sprawie wymiany stażów zawodowych, podpisanej w Auxerre w dniu 29 września 1990 r.

4. Obywatele każdego z obu krajów podlegają usta wom i przepisom obowiązującym co do pobytu i pracy cudzoziemców w drugim kraju. Byłbym Panu wdzięczny za powiadomienie mnie, czy powyższe postanowienia zyskują aprobatę Pań skiego Rządu. Jeśli tak, niniejszy list oraz Pańska odpo wiedź będą stanowiły umowę między naszymi Rząda mi, która wejdzie w życie w terminie trzydziestu dni od daty Pańskiej odpowiedzi. Korzystam z tej okazji, aby ponowić Panu wyrazy mego wysokiego poważania. Benoît d’Aboville Ambasador Francji Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui préc¯dent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours ∫ compter de la date de votre réponse. Je saisis cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma haute considération. Benoît d’Aboville Ambassadeur Varsovie, le 3 juillet 2001 Son excellence Monsieur Benoît d’Aboville Ambassadeur de la République Fran˜aise Varsovie Monsieur l’ Ambassadeur, J’ai le plaisir d’accuser reception de votre lettre en date d’aujourd’hui dont le texte est le suivant: „Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays, il est apparu souhaitable ∫ mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République de Pologne la suppression de l’obligation de visa de long séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes:

1. Les ressortissants majeurs de dix-huit ans de la République de Pologne pourront se rendre en France métropolitaine, sans visa, pour des séjours d’une durée supérieure ∫ trois mois, en vue d’y suivre des études dans un établissement d’enseignement supérieur ou d’y exercer, pour compléter leur formation, une activité salariée en qualité de stagiaires professionnels. Ils devront ˘tre munis d’un passeport en cours de validité.

2. Les ressortissants majeurs de dix-huit ans de la République Fran˜aise pourront se rendre en Po logne, sans visa, pour des séjours d’une durée supérieure ∫ trois mois, en vue d’y suivre des étu des dans un établissement d’enseignement supé rieur ou d’y exercer, pour compléter leur formation, une activité salariée en qualité de stagiaires professionnels. Ils devront ˘tre munis d’un passeport en cours de validité.

3. Aux fins du présent accord, on entend par «stagiaires professionnels» les ressortissants fran˜ais ou polonais tels que définis dans l’accord entre le Gouvernement de la République Fran˜aise et le Gouvernement de la République de Pologne relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé ∫ Auxerre le 29 septembre 1990.

4. Les ressortissants de chacun des deux pays sont soumis aux lois et r¯glements applicables au séjour et au travail des étrangers dans l’autre pays. Monitor Polski Nr 6 — 539 — Poz. 113

5. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili, z dziewięćdziesięciodniowym wy przedzeniem. Wypowiedzenie niniejszej umowy będzie notyfikowane drugiej Umawiającej się Stronie drogą dyplomatyczną.

6. Stosowanie niniejszej umowy może zostać zawie szone w całości lub częściowo przez jedną lub dru gą z Umawiających się Stron. Zawieszenie będzie musiało być notyfikowane natychmiast drogą dy plomatyczną. Byłbym Panu wdzięczny za powiadomienie mnie, czy powyższe postanowienia zyskują aprobatę Pań skiego Rządu. Jeśli tak, niniejszy list oraz Pańska odpo wiedź będą stanowiły umowę między naszymi Rząda mi, która wejdzie w życie w terminie trzydziestu dni od daty Pańskiej odpowiedzi.” Mam zaszczyt poinformować, że Rząd Rzeczypo spolitej Polskiej wyraża swą zgodę, aby nota z dnia dzi siejszego oraz niniejsza odpowiedź stanowiły Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zniesienia obowiązku wizowego przy pobycie dłuższym niż trzy miesiące dla studentów i stażystów odbywających szkolenia zawo dowe, która wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni, licząc od dnia dzisiejszego, to jest dnia 3 sierpnia 2001 r. Proszę przyjąć, Panie Ambasadorze, wyrazy mego wysokiego poważania. Podsekretarz Stanu: R. Sikorski

5. Le présent accord peut ˘tre dénoncé ∫ tout moment, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée ∫ l’autre partie contractante par voie diplomatique.

6. L’application du présent accord peut ˘tre suspendue en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties contractantes. La suspension devra ˘tre notifiée immédiatement par la voie diplomatique. Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui préc¯dent recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans l’affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours ∫ compter de la date de votre réponse. Je saisis cette occasion pour vous renouveler l’assurance de ma haute considération.” J’ai l’honneur de vous informer que le Gouverne ment de la République de Pologne présente son agrément, afin que votre lettre en date d’aujourd’hui et la présente réponse constituent quent un accord en tre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République Fran˜aise sur la sup presion de l’obligation de visa pour des séjours d’une durée supérieure ∫ trois mois pour étudiants et stagiai res professionnels, qui entrera en vigueur apr¯s un délai de trente jours ∫ compter de la date d’aujourd’hui, le 3 août 2001. Je vous prie de recevoir, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération. R. Sikorski Sous-Secrétaire d’Etat

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-02-05
Data wydania: 2001-07-03
Data wejścia w życie: 2001-08-03
Data obowiązywania: 2001-08-03
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 6 poz. 113