M.P. 2002 nr 61 poz. 875

875 ZARZÑDZENIE Nr 170 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje: Monitor Polski Nr 61 — 2338 — Poz. 875

§1. W załączniku do zarządzenia nr 76 Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nada nia statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (M. P. Nr 26, poz. 43

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Poli tyczny Ministra oraz następujące komórki or ganizacyjne:

1) Departament Kształcenia Ogólnego, Spe cjalnego i Profilaktyki Społecznej,

2) Departament Strategii Edukacyjnej i Fun duszy Strukturalnych,

3) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

4) Departament Pragmatyki Zawodowej Na uczycieli,

5) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli,

6) Departament Szkolnictwa Wyższego,

7) Departament Sportu Powszechnego,

8) Departament Strategii Rozwoju Sportu,

9) Departament Współpracy Międzynarodo wej,

10) Departament Ekonomiczny, 1

1) Departament Prawny, 1

2) Biuro ds. Inwestycji, 1

3) Biuro ds. Młodzieży, 1

4) Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 1

5) Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 1

6) Biuro Dyrektora Generalnego, 1

7) Biuro Kadr i Szkolenia, 1

8) Biuro Promocji i Informacji, 1

9) Biuro Administracyjne,

20) Biuro Spraw Obronnych, 2

1) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych, 2

2) Wydział Informatyzacji, 2

3) Wydział Audytu Wewnętrznego.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu oświata i wychowanie zapewniają w szcze gólności:

1) Departament Kształcenia Ogólnego, Spe cjalnego i Profilaktyki Społecznej,

2) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

3) Departament Pragmatyki Zawodowej Na uczycieli,

4) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-12-31
Data wydania: 2002-12-23
Data wejścia w życie: 2002-12-31
Data obowiązywania: 2002-12-31
Data uchylenia: 2004-02-14
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 61 poz. 875