M.P. 2002 nr 7 poz. 136

Monitor Polski Nr 7 — 638 — Poz. 136 Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509), w postanowieniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyja śnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycz nia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej do datkowej w związku z nadmiernym przywozem niektó rych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Repu bliki Ludowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 780) prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazów „od 1 stycznia 2000 r.” powinny być wyrazy „od 1 stycznia 2001 r.” Uzasadnienie W postanowieniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. błędnie wpisano datę „od 1 stycznia 2000 r.” — powinno być „od 1 stycznia 2001 r.” Jest to błąd o charakterze pisarskim i stanowi oczywistą omył kę w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania ad ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Minister Gospodarki: J. Piechota 136 POSTANOWIENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 23 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-02-07
Data wydania: 2002-01-23
Data uchylenia: 2002-06-12
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2002 nr 7 poz. 136