M.P. 2003 nr 10 poz. 158

158 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymu sowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojsko wej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 178

8) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2003 r. kwota świadczenia pieniężnego przy sługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, ka mieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach bu dowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi od 7,07 zł do 140,99 zł miesięcz nie. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-02-24
Data wydania: 2003-02-13
Data wejścia w życie: 2003-03-01
Data obowiązywania: 2003-03-01
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 10 poz. 158