M.P. 2003 nr 16 poz. 257

257 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074) ogłasza się, iż w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 30 czerwca 2003 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwar tego funduszu emerytalnego wynosi 5,85%. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-03-31
Data wydania: 2003-03-12
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 16 poz. 257