M.P. 2003 nr 18 poz. 288

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publicz ne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390) poda je się do publicznej wiadomości, co następuje: Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyj ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 16 października 2002 r. w sprawie V AL. 10/02 stwierdził, że: Danuta Bożym, córka Michała, urodzona 8 marca 1946 r. w Warszawie — złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje pu bliczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390). Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie: H. Szachułowicz 288 OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE z dnia 8 kwietnia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-15
Data wydania: 2003-04-08
Organ wydający: PREZ. SĄDU APELACYJNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 18 poz. 288