M.P. 2003 nr 2 poz. 18

18 ZARZÑDZENIE Nr 1 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co na stępuje:

§1. W zarządzeniu nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Kan celarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 449) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana da lej „Kancelarią”, jest urzędem zapewniającym obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, Monitor Polski Nr 2 — 25 — Poz. 18 techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Mini strów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.”;

2) w § 8: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) Sekretariat Kolegium do Spraw Służb Spe cjalnych i Wspólnoty Informacyjnej Rządu,”, b) uchyla się pkt 9, c) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: „19a) Biuro do Spraw Referendum Europej skiego,”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2003-01-10
Data wydania: 2003-01-09
Data wejścia w życie: 2003-01-10
Data obowiązywania: 2003-01-10
Data uchylenia: 2004-07-19
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 2 poz. 18