M.P. 2003 nr 20 poz. 305

305 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 50

7) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Powołanie obwodowej komisji do spraw refe rendum, zwanej dalej „komisją obwodową”, dla ob wodu głosowania utworzonego za granicą w referen dum ogólnokrajowym następuje najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum, w formie pisemnej decyzji właściwego konsula.

§2.

1. Podmiot uprawniony do udziału w kampanii referendalnej posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, zwany dalej „podmio tem uprawnionym”, może zgłosić właściwemu konsu lowi nie później niż w 14 dniu przed dniem referendum po jednym kandydacie na członka komisji obwodowej.

2. Kandydatem może być osoba uprawniona do udziału w referendum, zamieszkała na obszarze obwo du głosowania.

3. Zgłoszenia kandydata do komisji obwodowej w imieniu podmiotu uprawnionego dokonuje organ uprawniony do reprezentowania go na zewnątrz lub osoba upoważniona przez ten organ. W zgłoszeniu po daje się nazwę i adres podmiotu uprawnionego, wska zuje organ lub osobę dokonującą zgłoszenia oraz po daje się imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszka nia, numer ważnego polskiego paszportu kandydata wraz ze wskazaniem komisji obwodowej, której doty czy zgłoszenie.

4. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie kandy data o wyrażeniu zgody na powołanie w skład wskaza nej komisji obwodowej, kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz stosowne upoważnienie, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona.

5. Konsul uwzględni zgłoszenie kandydata na członka komisji obwodowej, jeżeli spełnia ono warun ki, o których mowa w ust. 1—4.

§3.

1. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawi dłowo zgłoszono od 4 do 6 kandydatów, konsul powo łuje w skład komisji obwodowej wszystkich zgłoszo nych kandydatów oraz jedną osobę spośród pracowni ków konsulatu (ambasady) lub osób uprawnionych do udziału w referendum zamieszkałych na obszarze ob wodu głosowania.

2. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono mniej niż 4 kandydatów, konsul powołuje komisję obwodową w liczbie 5 osób, uwzględniając wszystkie zgłoszone kandydatury, i uzupełnia jej skład o wybrane przez siebie osoby będące pracownikami konsulatu (ambasady) lub osoby zamieszkałe na ob szarze obwodu głosowania.

3. Jeżeli do składu komisji obwodowej prawidłowo zgłoszono więcej niż 6 kandydatów, konsul ustala skład komisji w drodze publicznego losowania. Spośród pra widłowo zgłoszonych kandydatów losowanych jest 6 członków komisji. Ponadto w skład komisji obwodo wej konsul powołuje wybraną przez siebie osobę spo śród pracowników konsulatu (ambasady) lub innych osób uprawnionych do udziału w referendum zamiesz Monitor Polski Nr 20 — 1077 — Poz. 305 kałych na obszarze obwodu głosowania. O terminie lo sowania powiadamia się kandydatów w sposób zwy czajowo przyjęty i umożliwia się im obecność podczas losowania.

§4. Składy komisji obwodowych konsul podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niezwłocznie po jej powołaniu. Skład komisji obwodo wej wywiesza się także w jej siedzibie.

§5. Jeżeli w związku z wygaśnięciem członkostwa lub odwołaniem członka komisji obwodowej w jej skła dzie pozostało mniej niż 5 osób, konsul uzupełnia skład o wybrane przez siebie osoby spośród osób uprawnio nych do udziału w referendum, zamieszkałych na ob szarze obwodu głosowania.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-23
Data wydania: 2003-04-17
Data wejścia w życie: 2003-04-23
Data obowiązywania: 2003-04-23
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 20 poz. 305