M.P. 2003 nr 21 poz. 328

Monitor Polski Nr 21 — 1132 — Poz. 328 328 OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 205

2) w związku z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387) oraz art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 205

2) obwieszcza się, co na stępuje:

1. Liczba sędziów wojewódzkich sądów administra cyjnych, o której mowa w art. 88 ustawy z dnia 30 sierp nia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Pra wo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę — Pra wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 205

2) została ustalona na osiemdziesiąt stanowisk sędziowskich, z podziałem na:

1) jedno stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku;

2) sześć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy;

3) trzy stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku;

4) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach;

5) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie;

6) trzy stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie;

7) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w ¸odzi;

8) sześć stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie;

9) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu;

10) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu; 1

1) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie; 1

2) trzy stanowiska sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie; 1

3) trzydzieści stanowisk sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie; 1

4) cztery stanowiska sędziego w Wojewódzkim Są dzie Administracyjnym we Wrocławiu.

2. Informuję, że do zgłaszania kandydatów na sta nowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyj nych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów po wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 205

2) oraz rozporządzenia Ministra Spra wiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określe nia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sę dziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 26

1) i rozporządzenia Mi nistra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w spra wie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263). Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego: R. Hauser

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-04-30
Data wydania: 2003-04-29
Organ wydający: PREZ. NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 21 poz. 328