M.P. 2003 nr 26 poz. 378

378 OBWIESZCZENIE PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2003 r. Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerw ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633, z 2001 r. Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 207

4) ogła sza się, co następuje: Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, którego wypłata po upływie 6-miesięcz nego okresu zasiłkowego będzie przedłużana w III kwar tale 2003 r., wynosi 106,3%. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-05-22
Data wydania: 2003-05-14
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 26 poz. 378