M.P. 2003 nr 37 poz. 519

519 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Mi nistrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 6 października 1992 r. Umowę między Rządem Rzeczy pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w spra wie przejść granicznych, sporządzoną w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. Zgodnie z art. 9 umowy weszła ona w życie w dniu 15 października 1992 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-07-24
Data wydania: 2003-03-10
Data wejścia w życie: 2003-08-08
Data obowiązywania: 2003-08-08
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 37 poz. 519