M.P. 2003 nr 37 poz. 524

Monitor Polski Nr 37 — 1930 — Poz. 524 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec, kierując się pragnieniem ułatwienia wzajemnych kontaktów między mieszkańcami gmin granicznych, wyrażając pragnienie dalszego rozwijania i pogłę biania przyjaźni między narodami obydwu Państw, mając na względzie rozwijanie współpracy na tere nach przygranicznych, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Niniejsza umowa reguluje ułatwienia w przekra czaniu granicy i pobycie mieszkańców gmin granicz nych Rzeczypospolitej Polskiej i gmin granicznych w Republice Federalnej Niemiec.

2. Ułatwienia polegają na uprawnieniu do przekra czania wspólnej granicy państwowej w przejściach granicznych ogólnie dostępnych oraz w przejściach granicznych wyznaczonych wyłącznie dla małego ru chu granicznego na szczególnych warunkach określo nych w niniejszej umowie i pobytu w gminach granicz nych drugiego Państwa każdorazowo w terminie do 7 dni.

3. Uprawnienia wynikające z innych umów obowią zujących między Umawiającymi się Stronami pozosta ją niezmienione. Artykuł 2

1. Gminami granicznymi są polskie i niemieckie miasta i gminy wymienione w załączniku do niniejszej umowy.

2. Otwarcie przejść granicznych wyłącznie wyzna czonych dla małego ruchu granicznego oraz ustalenia rodzajów ruchu będzie uzgadniane w każdym przypad ku w drodze wymiany not. Artykuł 3

1. Mieszkańcy gmin granicznych, wymienionych w załączniku do niniejszej umowy, mogą przekraczać granicę państwową w ramach małego ruchu granicz nego i zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 przebywać w gmi nach granicznych drugiego Państwa, jeżeli są obywa telami jednego z obu Państw.

2. Za mieszkańców w rozumieniu ustępu 1 uważa się osoby, które są zameldowane w gminach granicz nych na pobyt stały lub czasowy. Artykuł 4

1. Przekraczanie granicy państwowej w małym ru chu granicznym odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, z którego wynika zamieszkanie w gminie granicznej.

2. Przekraczanie granicy przez obywateli Republiki Federalnej Niemiec na podstawie uprawniających do tego dokumentów, z których nie wynika, że zamieszku ją w gminie granicznej, wymaga dodatkowo urzędo wego poświadczenia tego zamieszkania. Artykuł 5

1. Mieszkańcy gmin granicznych, którzy przekracza ją granicę państwową w ramach małego ruchu gra nicznego, podlegają kontroli granicznej i celnej.

2. W ramach małego ruchu granicznego nie do puszcza się ruchu towarowego i przejazdu samocho dów ciężarowych. Artykuł 6 Mieszkańcy gmin granicznych jednego Państwa, którzy czasowo przebywają na obszarze gminy granicz nej drugiego Państwa, mają obowiązek przestrzegać obowiązujących tam przepisów. Artykuł 7 Zmiany w wykazie gmin granicznych, wymienio nych w załączniku do niniejszej umowy, uzgadniane są w drodze wymiany not. Artykuł 8

1. Każda z Umawiających się Stron może tymczaso wo zawiesić w całości lub częściowo wykonywanie po stanowień tej umowy ze względu na zagrożenie bez pieczeństwa lub porządku publicznego, z powodu kata strof lub ważnych względów zdrowotnych.

2. Umawiająca się Strona, która chce zawiesić lub wznowić wykonywanie postanowień umowy, ma obo wiązek powiadomić pisemnie o tym drugą Umawiają cą się Stronę drogą dyplomatyczną, przynajmniej na 24 godziny wcześniej. 524 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o małym ruchu granicznym, sporządzona w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Monitor Polski Nr 37 — 1931 — Poz. 524 Artykuł 9 Umowa niniejsza nie narusza przepisów prawnych obowiązujących w obu Państwach. Artykuł 10

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym Umawiające się Strony podpisały umowę.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres trzech lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu każdorazo wo na dalsze trzy lata, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu. Sporządzono w Bonn dnia 6 listopada 1992 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednako wą moc. Z upoważnienia Z upoważnienia Rządu Rządu Republiki Rzeczypospolitej Polskiej Federalnej Niemiec Załącznik do Umowy między Rządem Rzeczypo spolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Nie miec o małym ruchu granicznym WYKAZ GMIN I MIAST GRANICZNYCH NA OBSZARZE PA¡STWOWYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szczecin Âwinoujście Międzyzdroje Stepnica Nowe Warpno Police Dobra Szczecińska Kołbaskowo Gryfino Stare Czarnowo Widuchowa Chojna Banie Bielice Cedynia Trzcińsko-Zdrój Moryń Mieszkowice Boleszkowice Kostrzyn Słońsk Górzyca Dębno Witnica Ośno Słubice Rzepin Torzym Cybinka Maszewo Krosno Odrzańskie Bobrowice Gubin Brody Lubsko Tuplice Jasień Lipinki ¸użyckie Trzebiel ¸ęknica ˚ary Przewóz Wymiarki Iłowa Gozdnica Węgliniec Pieńsk Nowogrodziec Zgorzelec Siekierczyn Lubań Sulików Platerówka Leśna Olszyna Gryfów Âląski Lubomierz Mirsk Zawidów Bogatynia Monitor Polski Nr 37 — 1932 — Poz. 524 Uckeritz Pudagla Seebad Bansin Seebad Heringsdorf Seebad Ahlbeck Morgenitz Mellenthin Neppermin Benz Usedom Stolpe Dargen Korswandt Zirchow Kamminke Ueckermunde Vogelsang Altwarp Liepgarten Meiersberg Luckow Torgelow-Hollanderei Eggesin Ahlbeck Torgelow Hintersee Glashutte Marienthal Viereck Pampow Koblentz Krugsdorf Rothenklempenow Mewegen Blankensee Zerrenthin Rossow Boock Locknitz Plowen Bismark Bergholz Ramin Grambow Glasow Lebehn Krackow Nadrensee Storkow Wollin Penkun Sommersdorf Grunz Schonermark Rosow Radekow Schonfeld Neurochlitz Tantow Luckow-Petershagen Geesow Mescherin Hohenreinkendorf Gartz Hohenselchow Blumberg Biesendahlsdorf Woltersdorf Schoneberg Schonow Friedrichsthal Pinnow Jamikow Kummerow Kunow Stendell Hohenfelde Blumenhagen Gatow Landin Vierraden Berkholz-Meyenburg Gross-Pinnow Flemsdorf Felchow Zutzen Criewen Angermunde-Stadt Grussow Schmargendorf Herzsprung Neukunkendorf Stolpe Gellmersdorf Murow Kerkow Passow Welsow Frauenhagen Wartin Altkunkendorf Schwedt/Oder Niederfinow Klein-Ziethen WYKAZ GMIN I MIAST GRANICZNYCH W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC Monitor Polski Nr 37 — 1933 — Poz. 524 Bolkendorf Stolzenhagen Serwest Parstein Ludersdorf Lunow Chorin Brodowin Liepe Oderberg Hohenfinow Tornow Rathsdorf Wriezen Casekow Alttrebbin Falkenberg/Mark Schiffmuhle Neukustrinchen Bad Freienwalde Neureetz Neurudnitz Zackericker-Loose Altranft Altreetz Madewitz Wustrow Neulietzegoricke Altwriezen-Beauregard Gustebieser-Loose Hohensaaten Dannenberg Wolsickendorf-Wollenberg Haselberg Ludersdorf-Biesdorf Schulzendorf Kunersdorf Hohenwutzen Eichwerder Neulewin Bralitz Neuenhagen Altglietzen Werbig Golzow Gorgast Bleyen Kustrin-Kietz Seelow Alt Tucheband Manschnow Friedersdorf Sachsendorf Rathstock Hathenow Reitwein Dolgelin Neu Mahlisch Libbenichen Podelzig Alt Mahlish Carzig Mallnow Niederjesar Dobberin Falkenhagen Alt Zeschdorf Schonfliess Lebus Bliesdorf Gross Neuendorf Neutrebbin Altbarnim Klein Neuendorf Sietzing Letschin Kienitz Wuschewier Kiehnwerder Steintoch Sophienthal Genschmar Zechin Buschdorf Friedrichsaue Gusow Petershagen Treplin Wulkow Altfriedland Neuhardenberg Quappendorf Platkow Zechin Diedersdorf Lietzen Gieshof-Zelliner-Loose Frankfurt/Oder Petersdorf b. Briesen Sieversdorf Jacobsdorf Pillgram Biegen Alt Madlitz Eisenhuttenstadt Pohlitz Vogelsang Dammendorf Bremsdorf Funfeichen Monitor Polski Nr 37 — 1934 — Poz. 524 Diehlo Kieselwitz Mobiskruge Kobbeln Lawitz Neuzelle Treppeln Ossendorf Schwerzko Wellmitz Ratzdorf Bahro Bomsdorf Neubarnim Ortwig Gohlen Mullrose Brieskow-Finkenheerd Gross-Lindow Wiesenau Ziltendorf Schernsdorf Riessen Steinsdorf Breslack Coschen Mixdorf Pohlitz Reicherskreuz Sembten Bresinchen Gross Drewitz Lauschutz Pinnow Lubbinchen Krayne Grano Schenkendobern Guben Schonhohe Barenklau Atterwasch Deulowitz Tauer Drewitz Grabko Kerkwitz Schlangsdorf Janschwalde Gross Gastrose Griessen Horno Preilack Turnow Peitz Dobbrick Maust Neuendorf Willmersdorf Merzdorf Barenbruck Laubsdorf Dissenchen Haasow Kathlow Kahren Roggosen Sergen Streichwitz Henzendorf Briesnigt Grotsch Naundorf Bohrau Mulknitz Forst Gross Jamno Jethe Sommersdorf Gross Schacksdorf Gross Bademeusel Gahry Trebendorf Mattendorf Jacksdorf Klein-Kolzig Preschen Gosda Gross-Kolzig Jerischke Dobern Hornow Bohsdorf Klein Loitz Friedrichshain Reuthen Wolfshain Graustein Tschernitz Jamlitz Klein Duben Lieskau Gross Duben Bad Muskau Halbendorf Kromlau Gablenz Trebendorf Schleife Rohne Monitor Polski Nr 37 — 1935 — Poz. 524 Weisswasser Krauschwitz Sagar Weisskeissel Skerbersdorf Pechern Klein Priebus Viereichen Rietschen Daubitz Teicha Quolsdorf Neusorge Gablenz Komptendorf Heinersbruck Spree Trebus Kosel Rothenburg/O.L. Stadt Uhsmanndorf Nieder Neundorf Horka Biehain Niesky Kaltwasser Muckenhain Sarichen Thiemendorf Jankendorf Nieder Seifersdorf Deschka Gross Krauscha Zodel Kunnersdorf Ebersbach Gorlitz Stadt Konigshain Dittmannsdorf Mauselwitz Mengelsdorf Girbigsdorf Markersdorf Reichenbach Schlauroth Sohland am Rotstein Gersdorf Pfaffendorf Kunnerwitz Deutsch Ossig Deutsch Paulsdorf Jauernick Buschbach Friedersdorf Hagenwerder Altbernsdorf auf dem Eigen Brussow Woddow Bagemuhl Muhlrose Lodenau Arnsdorf-Hilbersdorf Eibau Neugersdorf Lodenau Stannewisch Hahnichen Leuba Kiesdorf auf dem Eigen Dittersbach auf dem Eigen Ostritz Stadt Bischdorf Herwigsdorf Kemnitz Bernstadt Stadt Strahwalde Berthelsdorf Rennersdorf/O.L. Herrnhut Stadt Ruppersdorf/O.L. Grosshennersdorf Oberoderwitz Schlegel Dittelsdorf Oberseifersdorf Niederoderwitz Seifhennersdorf Hirschfelde Wittgendorf Spitzkunnersdorf Mittelherwigsdorf Eckartsberg Heinewalde Zittau Hornitz Bertsdorf Grossschonau Waltersdorf Olbersdorf Hartau Kurort Jansdorf Kurort Oybin Luftkurort Luckendorf Wollschow Grunberg Schmolln Hagenwerder Schonau-Berzdorf auf dem Eigen Neueibau Leutersdorf Monitor Polski Nr 37 — 1936 — Poz. 524 Die Regierung der Republik Polen und die Regie rung der Bundesrepublik Deutschland — von dem Wunsch geleitet, die gegenseitigen Kontakte der Bewohner der Grenzgemeinden zu erleichtern, die Freundschaft zwischen den Völkern der beiden Staaten weiter zu entwickeln und zu vertiefen und die Zusammenarbeit in den Grenzgebieten auszu bauen — haben folgendes vereinbart: Artikel 1 (

1) Dieses Abkommen regelt die Erleichterungen für den Grenzübertritt und den Aufenthalt der Bewoh ner von Grenzgemeinden in der Republik Polen und in der Bundesrepublik Deutschland. (

2) Die Erleichterungen bestehen in der Berechti gung, die gemeinsame Grenze an allgemein zugelas senen Grenzübergängen und bestimmten Grenzüber trittsstellen für den Kleinen Grenzverkehr unter den be sonderen Bedingungen dieses Abkommens zu über schreiten und sich in den Grenzgemeinden des ande ren Staates jeweils bis zu sieben Tagen aufzuhalten. (

3) Berechtigungen aufgrund anderer Überein künfte zwischen den Vertragsparteien bleiben unberührt. Artikel 2 (

1) Grenzgemeinden sind die in der Anlage zu die sem Abkommen aufgeführten polnischen und deut schen Städte und Gemeinden. (

2) Die Öffnung von Grenzübertrittsstellen aus schließlich für den Kleinen Grenzverkehr und die Festlegung der jeweiligen Verkehrsarten werden in je dem Einzelfall durch Notenwechsel vereinbart. Artikel 3 (

1) Bewohner der in der Anlage zu diesem Abkom men aufgeführten Grenzgemeinden dürfen im Rahmen des Kleinen Grenzverkehrs die Grenze überschrei ten und sich gemäß Artikel 1 Abs. 2 in den Grenzge meinden des anderen Staates aufhalten, soweit sie An gehörige eines der beiden Staaten sind. (

2) Als Bewohner im Sinne des Absatzes 1 gelten Personen, die mit Haupt- oder Nebenwohnung in Grenzgemeinden gemeldet sind. Artikel 4 (

1) Zum Überschreiten der Grenze im Rahmen des Kleinen Grenzverkehrs berechtigen der Personalaus weis oder andere Grenzübertrittsdokumente, aus de nen sich die Haupt- oder Nebenwohnung ergibt. (

2) Soweit sich aus den Grenzübertrittsdokumen ten von Angehörigen der Bundesrepublik Deutschland die Haupt- oder Nebenwohnung in einer Grenzge meinde nicht ergibt, benötigen sie zum Grenzübertritt zusätzlich eine behördliche Bescheinigung über ihre Haupt- oder Nebenwohnung in einer Grenzgemeinde. Artikel 5 (

1) Bewohner der Grenzgemeinden, die die Grenze im Rahmen des Kleinen Grenzverkehrs überschreiten, unterliegen der Grenz- und Zollkontrolle. (

2) Im Kleinen Grenzverkehr werden der Warenver kehr und der Verkehr mit Lastkraftwagen nicht zugelas sen. Artikel 6 Bewohner der Grenzgemeinden des einen Staates, die sich zeitweise in Grenzgemeinden des anderen Staates aufhalten, haben die dort geltenden Vorschri ften zu beachten. Artikel 7 Änderungen des Verzeichnisses der in der Anlage zu diesem Abkommen aufgeführten Grenzgemeinden werden jeweils durch Notenwechsel vereinbart. Artikel 8 (

1) Jede Vertragspartei kann die Durchführung die ses Abkommens aus Gründen der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, in Katastro phenfällen oder aus wichtigen Gründen auf dem Ge biet des Gesundheitswesens vorübergehend ganz oder teilweise aussetzen. (

2) Die Vertragspartei, die die Durchführung des Abkommens aussetzen oder wieder aufnehmen will, hat die andere Vertragspartei darüber mindestens vierundzwanzig Stunden vorher schriftlich auf diplo matischem Weg zu unterrichten. Artikel 9 Durch dieses Abkommen werden die in beiden Staaten geltenden Rechtsvorschriften nicht berührt. Artikel 10 (

1) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in ABKOMMEN zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Kleinen Grenzverkehr Monitor Polski Nr 37 — 1937 — Poz. 524 dem die Vertragsparteien das Abkommen unterzeich net haben. (

2) Dieses Abkommen wird für die Dauer von drei Jahren geschlossen. Danach verlängert es sich still schweigend um jeweils weitere drei Jahre, sofern nicht eine der Vertragsparteien das Abkommen unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer durch Notifikation kündigt. Geschehen zu Bonn am

6. November 1992 in zwei Urschriften, jede in polnischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Für die Regierung der Für die Regierung der Republik Polen Bundesrepublik Deutschland Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über den Kleinen Grenzverkehr GRENZGEMEINDEN IN DER REPUBLIK POLEN Szczecin Âwinoujście Międzyzdroje Stepnica Nowe Warpno Police Dobra Szczecińska Kołbaskowo Gryfino Stare Czarnowo Widuchowa Chojna Banie Bielice Cedynia Trzcińsko-Zdrój Moryń Mieszkowice Boleszkowice Kostrzyn Słońsk Górzyca Dębno Witnica Ośno Słubice Rzepin Torzym Cybinka Maszewo Krosno Odrzańskie Bobrowice Gubin Brody Lubsko Tuplice Jasień Lipinki ¸użyckie Trzebiel ¸ęknica ˚ary Przewóz Wymiarki Iłowa Gozdnica Węgliniec Pieńsk Nowogrodziec Zgorzelec Siekierczyn Lubań Sulików Platerówka Leśna Olszyna Gryfów Âląski Lubomierz Mirsk Zawidów Bogatynia GRENZGEMEINDEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Ückeritz Pudagla Seebad Bansin Seebad Heringsdorf Morgenitz Mellenthin Neppermin Benz Seebad Ahlbeck Usedom Stolpe Dargen Monitor Polski Nr 37 — 1938 — Poz. 524 Korswandt Zirchow Kamminke Ueckermünde Vogelsang Altwarp Meiersberg Liepgarten Luckow Torgelow-Holländerei Eggesin Ahlbeck Torgelow Hintersee Viereck Marienthal Glashütte Pampow Koblentz Krugsdorf Rothenklempenow Mewegen Blankensee Zerrenthin Rossow Boock Löcknitz Plöwen Bismark Bergholz Ramin Brüssow Grambow Wollschow Woddow Glasow Lebehn Grünberg Bagemühl Krackow Nadrensee Schmölln Wollin Rosow Storkow Radekow Grünz Penkun Sommersdorf Neurochlitz Tantow Schönfeld Mescherin Geesow Hohenreinkendorf Wartin Luckow-Petershagen Gartz Hohenselchow Blumberg Casekow Biesendahlshof Schönow Woltersdorf Groß-Pinnow Friedrichsthal Hohenfelde Passow Jamikow Kummerow Kunow Stendell Gatow Schwedt/Oder Blumenhagen Vierraden Schönermark Landin Frauenhagen Pinnow Welsow Mürow Berkholz-Meyenburg Flemsdorf Felchow Kerkow Zützen Angermünde-Stadt Criewen Grussow Schöneberg Altkünkendorf Stolpe Herzsprung Schmargendorf Neukünkendorf Gellmersdorf Klein-Ziethen Serwest Bölkendorf Stolzenhagen Parstein Lüdersdorf Lunow Brodowin Chorin Oderberg Hohensaaten Liepe Hohenwutzen Niederfinow Neuenhagen Monitor Polski Nr 37 — 1939 — Poz. 524 Bralitz Altglietzen Neuküstrinchen Tornow Hohenfinow Falkenberg/Mark Schiffmühle Neurüdnitz Zäckericker Loose Bad Freienwalde Neureetz Altranft Neulietzegöricke Altreetz Rathsdorf Wustrow Dannenberg Güstebieser Loose Gieshof-Zelliner Loose Mädewitz Altwrietzen-Beauregard Wriezen Wölsickendorf-Wollenberg Haselberg Neulewin Lüdersdorf-Biesdorf Eichwerder Ortwig Groß Neuendorf Neubarnim Alttrebbin Bliesdorf Kienitz Schulzendorf Altbarnim Neutrebbin Klein Neuendorf Kunersdorf Letschin Sietzig Wuschewier Sophienthal Altfriedland Genschmar Zechin Steintoch Quappendorf Kiehnwerder Neuhardenberg Bleyen Platkow Gorgast Gusow Buschdorf Friedrichsaue Golzow Werbig Küstrin-Kietz Seelow Manschnow Alt Tucheband Friedersdorf Rathstock Reitwein Sachsendorf Diedersdorf Hathenow Dolgelin Podelzig Libbenichen Lietzen Mallnow Lebus Neu Mahlisch Carzig Alt Mahlisch Döbberin Niederjesar Falkenhagen Schönfließ Alt Zeschdorf Petershagen Treplin Wulkow Frankfurt/Oder Alt Madlitz Sieversdorf Petersdorf b. Briesen Jacobsdorf Pillgram Biegen Müllrose Brieskow-Finkenheerd Wiesenau Ziltendorf Groß Lindow Schernsdorf Eisenhüttenstadt Rießen Mixdorf Vogelsang Pohlitz Fünfeichen Dammendorf Bremsdorf Diehlo Treppeln Lawitz Kieselwitz Möbiskruge Neuzelle Wellmitz Kobbeln Monitor Polski Nr 37 — 1940 — Poz. 524 Ratzdorf Ossendorf Schwerzko Bomsdorf Streichwitz Bahro Breslack Steinsdorf Göhlen Reicherskreuz Henzendorf Sembten Coschen Groß Drewitz Bresinchen Lauschütz Guben Pinnow Grano Krayne Lübbinchen Schenkendöbern Schönhöhe Bärenklau Deulowitz Drewitz Atterwasch Tauer Schlangsdorf Preilack Turnow Kerkwitz Grabko Groß Gastrose Jänschwalde Grießen Peitz Horno Heinersbrück Neuendorf Döbbrick Maust Bärenbrück Briesnigt Willmersdorf Dissenchen Bohrau Naundorf Forst Grötsch Merzdorf Mulknitz Gosda Kathlow Haasow Groß Jamno Kahren Sergen Roggosen Jethe Simmersdorf Groß Bademeusel Groß Schacksdorf Komptendorf Gablenz Gahry Trebendorf Laubsdorf Jocksdorf Preschen Mattendorf Klein-Kölzig Jerischke Groß-Kölzig Bohsdorf Hornow Döbern Jämlitz Friedrichshain Klein Loitz Wolfshain Reuthen Bad Muskau Tschernitz Groß Düben Graustein Lieskau Klein Düben Halbendorf Schleife Kromlau Gablenz Trebendorf Rohne Krauschwitz Sagar Weißwasser Weißkeißel Skerbersdorf Mühlrose Pechern Klein Priebus Rietschen Viereichen Daubitz Teicha Quolsdorf Neusorge Lodenau Hähnichen Stannewisch Spree Monitor Polski Nr 37 — 1941 — Poz. 524 Kosel Rothenburg/O.L. Stadt Trebus Uhsmanndorf Nieder Neundorf Horka Niesky Biehain Kaltwasser Mückenhain Särichen Jänkendorf Groß Krauscha Deschka Kodersdorf Zodel Nieder Seifersdorf Thiemendorf Kunnersdorf Arnsdorf-Hilbersdorf Ebersbach Görlitz Stadt Königshain Dittmannsdorf Mengelsdorf Girbigsdorf Markersdorf Reichenbach Gersdorf Pfaffendorf Schlauroth Sohland am Rotstein Kunnerwitz Deutsch Ossig Deutsch Paulsdorf Jauernick Buschbach Bischdorf Friedersdorf Herwigsdorf Hagenwerder Kemnitz Schönau-Berzdorf auf dem Eigen Altbernsdorf auf dem Eigen Leuba Bernstadt Strahwalde Rennersdorf/O.L. Berthelsdorf Kiesdorf auf dem Eigen Dittersbach auf dem Eigen Ostritz Stadt Herrnhut Stadt Ruppersdorf/O.L. Großhennersdorf Eibau Neueibau Oberoderwitz Schlegel Neugersdorf Leutersdorf Dittelsdorf Oberseifersdorf Niederoderwitz Hirschfelde Seifhennersdorf Wittgendorf Spitzkunnersdorf Mittelherwigsdorf Eckartsberg Heinewalde Zittau Hörnitz Großschönau Bertsdorf Olbersdorf Waltersdorf Hartau Kurort Jonsdorf Kurort Oybin Luftkurort Lückendorf

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2003-07-24
Data wydania: 92-11-06
Data wejścia w życie: 93-01-01
Data obowiązywania: 93-01-01
Data wygaśnięcia: 2009-08-05
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 37 poz. 524