M.P. 2003 nr 37 poz. 544

544 OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r. W związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zy sku, w drugim kwartale 2003 r. wyniosło 2 289,83 zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-07-24
Data wydania: 2003-07-14
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 37 poz. 544