M.P. 2003 nr 4 poz. 39

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Mi nistrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zatwierdziła w dniu 20 marca 1968 r. Umowę między Rządem Pol skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycz nej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewo zach drogowych, sporządzoną w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r. Zgodnie z art. 22 umowy weszła ona w życie w dniu 31 maja 1968 r. Minister Infrastruktury: M. Pol 39 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-01-16
Data wydania: 2002-02-08
Data wejścia w życie: 2003-01-31
Data obowiązywania: 2003-01-31
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 4 poz. 39