M.P. 2003 nr 41 poz. 604

604 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2003 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 282,02 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. W. Pretkiel ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 135, poz. 1268.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-08-25
Data wydania: 2003-08-18
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 41 poz. 604