M.P. 2003 nr 42 poz. 635

635 KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 1 września 2003 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 118

8) informuje, że w związ ku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospo litej Polskiej zarządzonymi w okręgu nr 23 na dzień 12 paź dziernika 2003 r. przyjęła zawiadomienia: • od Prawa i Sprawiedliwości o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”; — skrót nazwy: PiS, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Pa weł Szrot, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski; • od Alternatywy Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Alternatywa Partia Pracy; — skrót nazwy: KW Alternatywa PP, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mi chał Janiszewski, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest An drzej Chyłek; • od Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego; — skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Bury, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Józef Kolbusz; Monitor Polski Nr 42 — 2196 — Poz. 635 • od Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej; — skrót nazwy: KW UPR, — pełnomocnikiem wyborczym jest Romuald Bie lewicz, — pełnomocnikiem finansowym jest Jarosław Ta łałaj; • od Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin; — skrót nazwy: KW LPR, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest An drzej Fedorowicz, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Pa weł Chruszcz; • od Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej; — skrót nazwy: KW Samoobrona RP, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ge nowefa Wiśniowska, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ha lina Sikorska; • o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Artura Kazimierza Milewskiego w celu zgłoszenia kandydata na senatora; — skrót nazwy: KWW Artura Kazimierza Milew skiego, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin ¸ukasz Leoszko, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Milewska; • o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej — Unia Pracy w ce lu zgłoszenia kandydata na senatora; — skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest An drzej Jan Szejna, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera; • od Unii Wolności o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Unia Wolności; — skrót nazwy: KW Unia Wolności, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bła żej Gładysz, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Chimiak; • od Platformy Obywatelskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska; — skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ma ciej Szmigiero, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Rosół; • od Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja” o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”; — skrót nazwy: KW APP „Racja”, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Je rzy Wróbel, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Musiał; • od Partii Ludowo-Demokratycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Partii Ludowo-Demokratycznej; — skrót nazwy: KW PLD, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest An drzej Witosławski, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Marciniak; • o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lecha Rutkowskiego „Przyszłość Podlasia” w celu zgłoszenia kandydata na senatora; — skrót nazwy: KWW Lecha Rutkowskiego „Przy szłość Podlasia”, — pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ze non Opryszczko, — pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ja rosław Kloza. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-05
Data wydania: 2003-09-01
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 42 poz. 635