M.P. 2003 nr 43 poz. 651

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.1)) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 października 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wysokość odsetek należnych z tytu łu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,83%. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow 651 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 3 września 2003 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268 i Nr 149, poz. 1450.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-15
Data wydania: 2003-09-03
Data wejścia w życie: 2003-10-01
Data obowiązywania: 2003-10-01
Uwagi: Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r.
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 43 poz. 651