M.P. 2003 nr 44 poz. 661

661 OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemy słowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 111

7) ogłasza się, co następuje: Impreza targowo-wystawiennicza pod nazwą „Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Salon Wzornictwa Przemysłowego INNOWACJE”, organizo wana w dniach od 8 do 10 października 2003 r. przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na ich terenach wystawienniczych w Gdańsku, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone we dług daty wystawienia na niej wynalazku, wzoru użyt kowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczo nego znakiem towarowym. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-09-19
Data wydania: 2003-09-10
Organ wydający: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2003 nr 44 poz. 661