M.P. 2004 nr 10 poz. 163

163 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 1 grud nia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż od dnia 1 marca 2004 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144,25 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: A. Wiktorow ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 202, poz. 1956 i Nr 228, poz. 2255.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-02-23
Data wydania: 2004-02-21
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 10 poz. 163