M.P. 2004 nr 13 poz. 221

221 OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SÑDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 11 marca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustro ju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) obwieszcza się, co następuje: W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kra kowie zostały zwolnione trzy stanowiska sędziego wo jewódzkiego sądu administracyjnego. Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stano wiska sędziów wojewódzkich sądów administracyj ——————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304. nych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów po wszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedli wości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziow skie (Dz. U. Nr 26, poz. 26

1) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie ba dań lekarskich i psychologicznych kandydatów do ob jęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263). Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego: R. Hauser Monitor Polski Nr 13 — 600 — Poz. 221

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-03-18
Data wydania: 2004-03-11
Organ wydający: PREZ. NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 13 poz. 221