M.P. 2004 nr 17 poz. 297

297 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp nia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.1)) ogłasza się wykazy Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmo nizowane z dyrektywami nowego podejścia, które przewidują znakowanie CE oraz posiadają normy zhar monizowane z:

1) dyrektywą 90/384/EWG wdrożoną rozporządze niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasad niczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4 , poz. 2

3) — wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywą 93/15/EWG wdrożoną ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) — wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywą 94/62/WE wdrożoną ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opa kowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) — wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszcze nia;

4) dyrektywą 2000/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei lino wych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) — wykaz stanowi załącz nik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywą 86/594/EWG wdrożoną rozporządze niem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szcze gółowych wymagań dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie po ziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt (Dz. U. Nr 132, poz. 122

8) — wykaz stanowi załącz nik nr 5 do obwieszczenia. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Szymański ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275. Monitor Polski Nr 17 — 718 — Poz. 297 Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 297) Załącznik nr 1 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 90/384/EWG Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy europejskiej 1 2 3 4 1 PN-EN 45501:1999 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycz nych EN 45501:1992 EN 45501:1992/AC:1993 Załącznik nr 2 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 93/15/EWG Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy europejskiej 1 2 3 4 1 PN-EN 13630-11:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 11: Oznaczanie prędkości detonacji lontów detonujących EN 13630-11:2002 2 PN-EN 13630-12:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 12: Oznaczanie czasu spalania lontów prochowych EN 13630-12:2002 3 PN-EN 13630-2:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej lontów detonujących i prochowych EN 13630-2:2002 4 PN-EN 13630-3:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 3: Oznaczanie wrażliwości na tarcie rdzenia lontów detonujących EN 13630-3:2002 5 PN-EN 13630-4:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 4: Oznaczanie wrażliwości lontów detonujących na uderzenie EN 13630-4:2002 6 PN-EN 13630-6:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 6: Badanie odporności lontów detonujących na rozciąganie EN 13630-6:2002 7 PN-EN 13630-7:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 7: Badanie niezawodności inicjowania lontów detonujących EN 13630-7:2002 Monitor Polski Nr 17 — 719 — Poz. 297 1 2 3 4 8 PN-EN 13630-8:2004 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego — Lonty detonujące i prochowe — Część 8: Badanie wodoodporności lontów detonujących i prochowych EN 13630-8:2002 9 PN-EN 13631-2:2003 (U)* Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Materiały wrażliwe — Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej materiałów wybuchowych EN 13631-2:2002 10 PN-EN 13631-4:2003 (U) Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Materiały wrażliwe — Część 4: Oznaczanie wrażliwości na uderzenie EN 13631-4:2002 11 PN-EN 13631-5:2003 (U) Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Materiały wrażliwe — Część 5: Oznaczanie odporności na wodę EN 13631-5:2002 12 PN-EN 13763-2:2003 (U) Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Detonatory i opóźniacze detonacji — Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej EN 13763-2:2002 13 PN-EN 13763-23:2003 (U) Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Detonatory i opóźniacze detonacji — Część 23: Oznaczanie szybkości fali uderzeniowej w rurze uderzeniowej EN 13763-23:2002 14 PN-EN 13763-24:2003 (U) Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Detonatory i opóźniacze detonacji — Część 24: Oznaczanie odporności na przebicie rury uderzeniowej EN 13763-24:2002 15 PN-EN 13763-3:2003 (U) Materiały wybuchowe do zastosowań cywilnych — Detonatory i opóźniacze detonacji — Część 3: Oznaczanie wrażliwości na uderzenie EN 13763-3:2002 * (U) — Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki). Załącznik nr 3 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 94/62/WE Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy europejskiej 1 2 3 4 1 PN-EN 13428:2002 Opakowania — Wymagania dotyczące wytwarzania i składu — Zapobieganie poprzez redukcję u źródła EN 13428:2000 2 PN-EN 13432:2002 Opakowania — Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację — Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań EN 13432:2000 Monitor Polski Nr 17 — 720 — Poz. 297 Załącznik nr 4 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 2000/9/WE Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy europejskiej 1 2 3 4 1 PN-EN 12385-8:2003 (U)* Liny stalowe — Bezpieczeństwo — Część 8: Liny splotkowe napędowe i nośno-napędowe dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób EN 12385-8:2002 2 PN-EN 12385-9:2003 (U) Liny stalowe — Bezpieczeństwo — Część 9: Liny nośne o konstrukcji zamkniętej dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób EN 12385-9:2002 * (U) — Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki). Załącznik nr 5 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJÑCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWÑ 86/594/EWG Lp. Numer PN Tytuł PN Numer normy europejskiej 1 2 3 4 1 PN-EN 60704-1:2000 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Wymagania ogólne EN 60704-1:1997 2 PN-EN 60704-1:2002 (U)* Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Część 1: Wymagania ogólne EN 60704-1:1994 3 PN-EN 60704-2-1:2002 (U) Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy EN 60704-2-1:2001 4 PN-EN 60704-2-11:2002 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla elektrycz nych przyrządów do przygotowywania żywności EN 60704-2-11:1999 5 PN-EN 60704-2-13:2002 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych EN 60704-2-13:2000 6 PN-EN 60704-2-2:2002 (U) Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla ogrzewaczy nawiewowych EN 60704-2-2:1994 Monitor Polski Nr 17 — 721 — Poz. 297 1 2 3 4 7 PN-EN 60704-2-3:2002 (U) Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń EN 60704-2-3:1994 8 PN-EN 60704-2-3:2003 (U) Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń EN 60704-2-3:2002 9 PN-EN 60704-2-4:2000 Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Wymagania szczegółowe dla pralek i wirówek do bielizny EN 60704-2-4:1994 10 PN-EN 60704-2-4:2002 (U) Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla pralek i wirówek do bielizny EN 60704-2-4:2001 11 PN-EN 60704-2-5:2002 (U) Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Część 2-5: Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń EN 60704-2-5:1994 12 PN-EN 60704-2-6:2002 (U) Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Część 2-6: Wymagania szczegółowe dla suszarek bębnowych EN 60704-2-6:1995 13 PN-EN 60704-2-7:2002 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla wentylatorów EN 60704-2-7:1998 14 PN-EN 60704-2-8:2002 (U) Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek EN 60704-2-8:1997 15 PN-EN 60704-3:2000 Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego — Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu EN 60704-3:1994 * (U) — Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-04-15
Data wydania: 2004-04-06
Organ wydający: PREZ. POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 17 poz. 297