M.P. 2004 nr 18 poz. 327

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemy słowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 28

6) ogłasza się, co następuje: Następujące imprezy, organizowane przez Między narodowe Targi Gdańskie S.A., na ich terenach wysta wienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone we dług daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użyt kowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczo nego znakiem towarowym:

1) BALT-TRANS-PORT Morskie Targi Międzynarodo wego Transportu, Spedycji i Logistyki, w dniach od 11 do 13 maja 2004 r.;

2) AIRPORT EXPO Targi Wyposażenia Portów i Usług Lotniczych, w dniach od 11 do 13 maja 2004 r.;

3) FERMA DROBIU Targi Drobiarstwa, w dniach od 27 do 29 maja 2004 r.;

4) MLECZNA REWIA Targi Mleczarstwa, w dniach od 27 do 29 maja 2004 r.;

5) POLFOOD Targi Przetwórstwa i Produktów ˚ywno ściowych, w dniach od 27 do 29 maja 2004 r.;

6) GMINA Targi Gmin i Usług Komunalnych, w dniach od 4 do 6 czerwca 2004 r.;

7) BALT-MILITARY-EXPO Bałtyckie Targi Militarne, w dniach od 23 do 25 czerwca 2004 r.;

8) SAFETY Targi Ratownictwa i Bezpieczeństwa, w dniach od 23 do 25 czerwca 2004 r. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: A. Adamczak 327 OBWIESZCZENIE PREZESA URZ¢DU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-04-29
Data wydania: 2004-04-14
Organ wydający: PREZ. URZĘDU PATENTOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 18 poz. 327