M.P. 2004 nr 18 poz. 330

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.1)) informuję, co następuje: Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco: moc dawki — 49—132 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 86 nSv/h) Cs-137 w powietrzu — 0,2—7,3 µBq/m3 (mikrobekereli na m3) (średnio 1,5 µBq/m3) Cs-137 w mleku — 0,1—1,4 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,65 Bq/dm3) Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skaże nie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi. Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu lud ności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwór czymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie sta nowiącym jedynie kilka procent wartości dawki gra nicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki: J. Niewodniczański ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632. 330 KOMUNIKAT PREZESA PA¡STWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2004 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-04-29
Data wydania: 2004-04-16
Organ wydający: PREZ. PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 18 poz. 330