M.P. 2004 nr 22 poz. 385

385 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Martyniuka

§1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wy konywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wacława Marty niuka za czyn określony we wniosku przedłożonym przez adwokata Andrzeja Dolniaka — pełnomocnika oskarżyciela prywatnego Stanisława ¸yżwińskiego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Marszałek Sejmu: J. Oleksy

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-24
Data wydania: 2004-05-14
Data wejścia w życie: 2004-05-24
Data obowiązywania: 2004-05-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 22 poz. 385