M.P. 2004 nr 22 poz. 396

396 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Mi nistrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru pod miotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wnio sków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych wa runków i trybu współdziałania służb statystyki publicz Monitor Polski Nr 22 — 900 — Poz. 396 nej z innymi organami prowadzącymi urzędowe reje stry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99 oraz z 2003 r. Nr 221, poz. 219

5) w związku z wprowadze niem rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 28

9) nowej Pol skiej Klasyfikacji Działalności ogłasza się, co następu je:

1. W okresie od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. zostanie przeprowadzona aktuali zacja krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem podmiotów”.

2. Aktualizacją objęte zostaną wpisane do rejestru podmiotów:

1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospo darczą z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych.

3. Główny Urząd Statystyczny będzie sukcesywnie przekazywał ankietę aktualizacyjną (formularz RG-

1) odpowiednio:

1) w okresie od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. podmiotom uczestniczącym w badaniach statystycznych statystyki publicznej, łącznie z wzorami formularzy sprawozdawczych;

2) w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 31 lip ca 2005 r. podmiotom, nieobjętym w latach 2004— 2005 badaniami statystycznymi statysty ki publicznej, których zgłoszona do rejestru podmiotów działalność uległa zmianie, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Kla syfikacji Działalności (PKD).

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, po otrzyma niu ankiety aktualizacyjnej, zobowiązane są do skorygowania zgłoszonych do rejestru podmio tów danych i po wypełnieniu ankiety — do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania urzę dowi statystycznemu w województwie, na obsza rze którego podmiot ma siedzibę.

5. Po dokonaniu aktualizacji rejestru podmiotów, urzędy statystyczne wyślą do podmiotów objętych aktualizacją nowe zaświadczenia wyłącznie w przypadku zmian wpisu cech objętych treścią zaświadczenia, którego wzór został ustalony po wołanym na wstępie rozporządzeniem.

6. Ankieta jest również dostępna na stronie interne towej Głównego Urzędu Statystycznego pod adre sem www.stat.gov.pl w formacie pdf. Może ona w dowolnym czasie zostać pobrana, wydrukowa na, wypełniona i wysłana pocztą do właściwego urzędu statystycznego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-24
Data wydania: 2004-05-07
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 22 poz. 396