M.P. 2004 nr 23 poz. 398

Monitor Polski Nr 23 — 902 — Poz. 398 Przekład POROZUMIENIE między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej Zważywszy, że Polska Rzeczpospolita Ludowa jest Stroną Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który został wyłożony do podpisu w Londynie, Mo skwie i Waszyngtonie dnia 1 lipca 1968 r. i który wszedł w życie dnia 5 marca 1970 r.; zważywszy, że ustęp 1 artykułu III Układu brzmi na stępująco: „Każde z Państw Stron Układu niedysponujących bronią jądrową zobowiązuje się do przyjęcia środków zabezpieczających ustalonych w porozumieniu, co do którego będą prowadzone rokowania i które będzie za warte z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, zgodnie z jej Statutem i systemem środków zabezpie czających Agencji, wyłącznie w celu kontroli wykona nia jego zobowiązań, przyjętych zgodnie z niniejszym Układem, aby nie dopuścić do przekształcenia energii jądrowej przeznaczonej do celów pokojowych w broń jądrową lub inne jądrowe urządzenia wybuchowe. Pro cedura zastosowania środków zabezpieczających wy maganych na podstawie niniejszego artykułu będzie stosowana w odniesieniu do wyjściowego lub specjal nego materiału rozszczepialnego niezależnie od tego, czy jest on produkowany, przerabiany lub wykorzysty wany w podstawowym urządzeniu jądrowym, czy po za nim. Ârodki zabezpieczające wymagane na podsta wie niniejszego artykułu będą stosowane w odniesie niu do każdego wyjściowego lub specjalnego materia łu rozszczepialnego w całej działalności w zakresie po kojowego wykorzystania energii jądrowej, prowadzo nej na terytorium danego państwa, pod jego jurysdyk cją lub gdziekolwiek pod kontrolą tego państwa.”; zważywszy, że zgodnie z artykułem III swego Sta tutu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jest upoważniona do zawierania takich porozumień; Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Między narodowa Agencja Energii Atomowej uzgodniły, co następuje: CZ¢Âå I Artykuł 1 Polska Rzeczpospolita Ludowa (zwana dalej „Pol ską”) zgodnie z ustępem 1 artykułu III Układu o nieroz AGREEMENT between the Government of the Polish People’s Republic and the International Atomic Energy Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Whereas the Polish People’s Republic is a party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear We apons opened for signature at London, Moscow and Washington on 1 July 1968 and which entered into force on 5 March 1970; Whereas paragraph 1 of Article III of the Treaty reads as follows: ”Each non-nuclear-weapon State Party to the Tre aty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peace ful uses to nuclear weapons or other nuclear explosi ve devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produ ced, processed or used in any principal nuclear facili ty or is outside any such facility. The safeguards requi red by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear ac tivities within the territory of such State, under its ju risdiction, or carried out under its control anywhere.”; Whereas the International Atomic Energy Agency is authorized, pursuant to Article III of its Statute, to conclude such agreements; Now therefore the Government of the Polish Pe ople’s Republic and the International Atomic Energy Agency have agreed as follows: PART I Article 1 The Polish People’s Republic (hereinafter referred as ”Poland”) undertakes, pursuant to paragraph 1 of 398 POROZUMIENIE między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. Monitor Polski Nr 23 — 903 — Poz. 398 przestrzenianiu broni jądrowej (zwanego dalej „Ukła dem”) zobowiązuje się przyjmować zabezpieczenia, zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia, wo bec całego wyjściowego lub specjalnego materiału rozszczepialnego w całej pokojowej działalności jądro wej w obrębie swego terytorium, pod jej jurysdykcją lub prowadzonej gdziekolwiek pod jej kontrolą, wy łącznie w celu weryfikowania, że taki materiał nie jest przekształcony w broń jądrową lub inne jądrowe urzą dzenia wybuchowe. Artykuł 2 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (zwa na dalej „Agencją”) będzie miała prawo i obowiązek za pewniać stosowanie zabezpieczeń, zgodnie z warunka mi niniejszego Porozumienia, wobec całego wyjścio wego lub specjalnego materiału rozszczepialnego w całej pokojowej działalności jądrowej w obrębie tery torium Polski, pod jej jurysdykcją lub prowadzonej gdziekolwiek pod jej kontrolą, wyłącznie w celu weryfi kowania, że taki materiał nie jest przekształcony w broń jądrową lub inne jądrowe urządzenia wybuchowe. Artykuł 3 Polska i Agencja będą współpracować w celu uła twienia wykonywania zabezpieczeń, przewidzianych w niniejszym Porozumieniu. Artykuł 4 Zabezpieczenia, przewidziane w niniejszym Poro zumieniu, będą wykonywane w taki sposób, aby: (a) unikać utrudniania rozwoju gospodarczego i tech nicznego Polski lub współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowej działalności jądrowej, włączając międzynarodowy obrót materiałem ją drowym; (b) unikać nadmiernego mieszania się do pokojowej działalności jądrowej Polski, a w szczególności do funkcjonowania urządzeń; oraz (c) przestrzegać ostrożnych praktyk eksploatacyj nych, niezbędnych dla ekonomicznego i bezpiecz nego prowadzenia działalności jądrowej. Artykuł 5 (a) Agencja podejmie wszelkie środki ostrożności w celu ochrony tajemnic handlowych i przemy słowych oraz innych poufnych informacji, które będzie otrzymywać do swej wiadomości w związ ku z wykonywaniem niniejszego Porozumienia. (b) (i) Agencja nie będzie publikować ani przekazy wać żadnemu państwu, organizacji lub osobie żadnych informacji otrzymywanych przez nią w związku z wykonywaniem niniejszego Poro zumienia, z wyjątkiem określonych informacji wiążących się z jego wykonywaniem, które mogą być udzielane Radzie Gubernatorów Agencji (zwanej dalej „Radą”) i tym członkom personelu Agencji, którym znajomość tych in Article III of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuc lear Weapons (hereinafter referred to as ”the Treaty”), to accept safeguards, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within its ter ritory, under its jurisdiction or carried out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verify ing that such material is not diverted to nuclear we apons or other nuclear explosive devices. Article 2 The International Atomic Energy Agency (hereina fter referred to as ”the Agency”) shall have the right and the obligation to ensure that safeguards will be applied, in accordance with the terms of this Agre ement, on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of Poland, under its jurisdiction or carried out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verify ing that such material is not diverted to nuclear we apons or other nuclear explosive devices. Article 3 Poland and the Agency shall co-operate to facilita te the implementation of the safeguards provided for in this Agreement. Article 4 The safeguards provided for in this Agreement shall be implemented in a manner designed: (a) To avoid hampering the economic and technolo gical development of Poland or international co -operation in the field of peaceful nuclear activi ties, including international exchange of nuclear material; (b) To avoid undue interference in Poland’s peaceful nuclear activities, and in particular in the opera tion of facilities; and (c) To be consistent with prudent management prac tices required for the economic and safe conduct of nuclear activities. Article 5 (a) The Agency shall take every precaution to protect commercial and industrial secrets and other con fidential information coming to its knowledge in the implementation of this Agreement. (b) (i) The Agency shall not publish or communicate to any State, organization or person any infor mation obtained by it in connection with the implementation of this Agreement, except that specific information relating to the imple mentation thereof may be given to the Board of Governors of the Agency (hereinafter refer red to as ”the Board”) and to such Agency staff members as require such knowledge by Monitor Polski Nr 23 — 904 — Poz. 398 formacji jest potrzebna z tytułu ich obowiąz ków służbowych w związku z zabezpieczenia mi, jednak tylko w zakresie niezbędnym Agen cji do wypełniania przez nią jej obowiązków przy wykonywaniu niniejszego Porozumienia. (ii) Sumaryczne informacje dotyczące materiału jądrowego podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia mogą być publikowane na podstawie decyzji Rady, jeżeli Polska wyrazi na to zgodę. Artykuł 6 (a) Przy wykonywaniu zabezpieczeń zgodnie z niniej szym Porozumieniem Agencja weźmie w pełni pod uwagę postęp technologiczny w dziedzinie zabezpieczeń i dołoży wszelkich starań dla zapew nienia optymalnej relacji między kosztami i rezul tatami oraz stosowania zasady skutecznych za bezpieczeń w odniesieniu do ruchu materiału ją drowego, podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia, na drodze użycia przy rządów i innych technik w pewnych punktach wę złowych w stopniu, w jakim pozwoli na to obecna lub przyszła technologia. (b) Dla zapewnienia optymalnej relacji między kosz tami i rezultatami będą stosowane, na przykład, takie środki jak: (i) zamykanie jako środek określania rejonów bi lansu materiałowego dla celów ewidencji; (ii) metody statystyczne oraz losowe pobieranie próbek przy ocenianiu ruchu materiału jądro wego; oraz (iii) skupienie postępowania weryfikacyjnego na tych etapach jądrowego cyklu paliwowego, które obejmują produkcję, przerób, użytkowa nie lub składowanie materiału jądrowego, z ja kiego mogłaby być łatwo wykonana broń ją drowa lub inne jądrowe urządzenia wybucho we, oraz minimalizacja postępowania weryfi kacyjnego wobec innych materiałów jądro wych, pod warunkiem że nie przeszkodzi to Agencji w stosowaniu zabezpieczeń w myśl ni niejszego Porozumienia. Artykuł 7 (a) Polska utworzy i będzie utrzymywać system ewi dencji i kontroli całego materiału jądrowego pod legającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia. (b) Agencja będzie stosować zabezpieczenia w spo sób, który umożliwi jej weryfikowanie ustaleń polskiego systemu poprzez stwierdzanie, że nie miało miejsca przesunięcie materiału jądrowego z pokojowych zastosowań do broni jądrowej lub innych jądrowych urządzeń wybuchowych. Wery fikacja Agencji będzie obejmować, między inny mi, niezależne pomiary i obserwacje, dokonywa ne przez Agencję zgodnie z postępowaniem okre ślonym w części II niniejszego Porozumienia. reason of their official duties in connection with safeguards, but only to the extent neces sary for the Agency to fulfil its responsibilities in implementing this Agreement. (ii) Summarized information on nuclear material subject to safeguards under this Agreement may be published upon decision of the Board if Poland agrees thereto. Article 6 (a) The Agency shall, in implementing safeguards pursuant to this Agreement, take full account of technological developments in the field of safegu ards, and shall make every effort to ensure opti mum cost-effectiveness and the application of the principle of safeguarding effectively the flow of nuclear material subject to safeguards under this Agreement by use of instruments and other tech niques at certain strategic points to the extent that present or future technology permits. (b) In order to ensure optimum cost-effectiveness, use shall be made, for example, of such means as: (i) Containment as a means of defining material balance areas for accounting purposes; (ii) Statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material; and (iii) Concentration of verification procedures on those stages in the nuclear fuel cycle involving the production, processing, use or storage of nuclear material from which nuclear weapons or other nuclear explosive devices could readi ly be made, and minimization of verification procedures in respect of other nuclear mate rial, on condition that this does not hamper the Agency in applying safeguards under this Agreement. Article 7 (a) Poland shall establish and maintain a system of accounting for and control of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement. (b) The Agency shall apply safeguards in such a manner as to enable it to verify, in ascertaining that there has been no diversion of nuclear mate rial from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, findings of Po land’s system. The Agency’s verification shall in clude, inter alia, independent measurements and observations conducted by the Agency in accor dance with the procedures specified in Part II of this Agreement. The Agency, in its verification, Monitor Polski Nr 23 — 905 — Poz. 398 W swojej działalności weryfikacyjnej Agencja weźmie w należytym stopniu pod uwagę tech niczną efektywność polskiego systemu. Artykuł 8 (a) W celu zapewnienia efektywnego wykonania za bezpieczeń w myśl niniejszego Porozumienia, Pol ska przedłoży Agencji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w części II niniejszego Porozumienia, informacje o materiale jądrowym podlegającym zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumie nia i o cechach urządzeń, istotnych z punktu wi dzenia zabezpieczenia takiego materiału. (b) (i) Agencja będzie wymagać jedynie minimalnej ilości informacji i danych, zgodnie z wypełnia niem jej obowiązków w myśl niniejszego Poro zumienia. (ii) Informacje dotyczące urządzeń będą ograniczo ne do minimum niezbędnego dla zabezpiecze nia materiału jądrowego podlegającego zabez pieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia. (c) Jeżeli Polska wyrazi takie życzenie, Agencja bę dzie gotowa do przestudiowania na miejscu w Polsce informacji projektowych, które Polska uważa za informacje o szczególnej wadze. Infor macje takie nie muszą być fizycznie przekazywane Agencji, pod warunkiem że będą one łatwo do stępne do dalszego studiowania przez Agencję na miejscu w Polsce. Artykuł 9 (a) (i) Agencja uzyska zgodę Polski na mianowanie inspektorów Agencji dla Polski. (ii) Jeżeli Polska w chwili wysunięcia propozycji co do mianowania lub kiedykolwiek później po dokonaniu mianowania zgłosi zastrzeżenia do tego mianowania, Agencja zaproponuje Polsce alternatywne mianowanie lub mianowania. (iii) Jeżeli w wyniku powtarzającej się odmowy Polski akceptacji mianowania inspektorów Agencji inspekcje, jakie miały być przeprowa dzone w myśl niniejszego Porozumienia, na potkałyby na przeszkody, odmowa ta będzie rozpatrzona przez Radę, na wniosek Dyrektora Generalnego Agencji (zwanego dalej „Dyrek torem Generalnym”), w celu podjęcia przez nią odpowiedniej akcji. (b) Polska podejmie konieczne kroki dla zapewnienia inspektorom Agencji możliwości efektywnego wypełnienia ich funkcji w myśl niniejszego Poro zumienia. (c) Wizyty i działalność inspektorów Agencji będą tak organizowane, aby: (i) zmniejszyć do minimum ewentualne niedo godności i utrudnienia dla Polski i dla kontrolo wanej przez inspektorów pokojowej działalno ści jądrowej; oraz shall take due account of the technical effective ness of Poland’s system. Article 8 (a) In order to ensure the effective implementation of safeguards under this Agreement, Poland shall, in accordance with the provisions set out in Part II of this Agreement, provide the Agency with infor mation concerning nuclear material subject to sa feguards under this Agreement and the features of facilities relevant to safeguarding such mate rial. (b) (i) The Agency shall require only the minimum amount of information and data consistent with carrying out its responsibilities under this Agreement. (ii) Information pertaining to facilities shall be the minimum necessary for safeguarding nuclear material subject to safeguards under this Agre ement. (c) If Poland so requests, the Agency shall be prepa red to examine on premises of Poland design in formation which Poland regards as being of parti cular sensitivity. Such information need not be physically transmitted to the Agency provided that it remains readily available for further exami nation by the Agency on premises of Poland. Article 9 (a) (i) The Agency shall secure the consent of Po land to the designation of Agency inspectors to Poland. (ii) If Poland, either upon proposal of a designa tion or at any other time after a designation has been made, objects to the designation, the Agency shall propose to Poland an alternative designation or designations. (iii) If, as a result of the repeated refusal of Poland to accept the designation of Agency inspec tors, inspections to be conducted under this Agreement would be impeded, such refusal shall be considered by the Board, upon refer ral by the Director General of the Agency (he reinafter referred to as ”the Director Gene ral”), with a view to its taking appropriate ac tion. (b) Poland shall take the necessary steps to ensure that Agency inspectors can effectively discharge their functions under this Agreement. (c) The visits and activities of Agency inspectors shall be so arranged as: (i) To reduce to a minimum the possible inconve nience and disturbance to Poland and to the peaceful nuclear activities inspected; and Monitor Polski Nr 23 — 906 — Poz. 398 (ii) zabezpieczyć ochronę tajemnicy przemysłowej lub innych poufnych informacji uzyskanych przez inspektorów. Artykuł 10 Polska będzie stosować w odniesieniu do Agencji (włączając jej majątek, fundusze i inne aktywa) i jej in spektorów oraz innych funkcjonariuszy, spełniających funkcje na podstawie niniejszego Porozumienia, odno śne postanowienia Porozumienia o przywilejach i immu nitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Artykuł 11 Zabezpieczenia wobec materiału jądrowego będą zakończone po stwierdzeniu przez Agencję, że mate riał został zużyty lub rozproszony w taki sposób, że nie może już być wykorzystywany do jakiejkolwiek działal ności jądrowej istotnej z punktu widzenia zabezpie czeń, albo stał się praktycznie nieodzyskiwalny. Artykuł 12 Polska przekaże Agencji wcześniejsze zawiadomie nie o transferach materiału jądrowego, podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia, poza Polskę, zgodnie z postanowieniami zawartymi w części II niniejszego Porozumienia. Agencja zakoń czy zabezpieczenia wobec materiału jądrowego w myśl niniejszego Porozumienia, kiedy państwo otrzymujące podejmie odpowiedzialność za ten mate riał, jak to jest przewidziane w części II niniejszego Po rozumienia. Agencja będzie prowadzić dokumentację wykazującą każdy taki transfer oraz, tam gdzie to bę dzie miało zastosowanie, wznowienie stosowania za bezpieczeń wobec materiału jądrowego, który był przedmiotem transferu. Artykuł 13 W przypadku kiedy materiał jądrowy, podlegający zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia, ma być użyty w działalności niejądrowej, jak wytwa rzanie stopów lub ceramiki, Polska uzgodni z Agencją, zanim ten materiał zostanie w taki sposób użyty, wa runki, w jakich zabezpieczenia wobec tego materiału mogą być zakończone. Artykuł 14 Jeżeli Polska zamierza korzystać ze swego prawa używania materiału jądrowego, który wymaga zabez pieczenia w myśl niniejszego Porozumienia, w działal ności jądrowej, która nie wymaga stosowania zabez pieczeń w myśl niniejszego Porozumienia, będzie obowiązywać następujące postępowanie: (a) Polska powiadomi Agencję o tej działalności, wy raźnie stwierdzając: (i) że użycie materiału jądrowego w nieobjętej za kazem działalności wojskowej nie będzie sprzeczne z zobowiązaniem, które Polska mo gła podjąć i w stosunku do którego odnoszą się zabezpieczenia Agencji, że materiał ten będzie (ii) To ensure protection of industrial secrets or any other confidential information coming to the inspectors’ knowledge. Article 10 Poland shall apply to the Agency (including its property, funds and assets) and to its inspectors and other officials, performing functions under this Agre ement, the relevant provisions of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Ato mic Energy Agency. Article 11 Safeguards shall terminate on nuclear material upon determination by the Agency that the material has been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any nuclear acti vity relevant from the point of view of safeguards, or has become practically irrecoverable. Article 12 Poland shall give the Agency advance notification of transfers of nuclear material subject to safeguards under this Agreement out of Poland, in accordance with the provisions set out in Part II of this Agreement. The Agency shall terminate safeguards on nuclear material under this Agreement when the recipient Sta te has assumed responsibility therefor, as provided for in Part II of this Agreement. The Agency shall ma intain records indicating each transfer and, where ap plicable, the re-application of safeguards to the trans ferred nuclear material. Article 13 Where nuclear material subject to safeguards un der this Agreement is to be used in non-nuclear acti vities, such as the production of alloys or ceramics, Poland shall agree with the Agency, before the mate rial is so used, on the circumstances under which the safeguards on such material may be terminated. Article 14 If Poland intends to exercise its discretion to use nuclear material which is required to be safeguarded under this Agreement in a nuclear activity which does not require the application of safeguards under this Agreement, the following procedures shall apply: (a) Poland shall inform the Agency of the activity, making it clear: (i) That the use of the nuclear material in a non -proscribed military activity will not be in con flict with an undertaking Poland may have gi ven and in respect of which Agency safeguards apply, that the nuclear material will be used Monitor Polski Nr 23 — 907 — Poz. 398 używany jedynie w pokojowej działalności ją drowej; oraz (ii) że w okresie niestosowania zabezpieczeń ma teriał jądrowy nie będzie używany do produkcji broni jądrowej lub innych jądrowych urządzeń wybuchowych. (b) Polska i Agencja dokonają ustaleń, że zabezpie czenia, przewidziane w niniejszym Porozumieniu, nie będą stosowane jedynie wówczas, gdy mate riał jądrowy znajduje się w takiej działalności. Ustalenia te będą określać, w miarę możliwości, okres lub warunki, w jakich zabezpieczenia nie bę dą stosowane. W każdym razie, stosowanie za bezpieczeń, przewidzianych w niniejszym Porozu mieniu, będzie wznowione, jak tylko materiał ją drowy zostanie ponownie wprowadzony do po kojowej działalności jądrowej. Agencja będzie in formowana o łącznej ilości i składzie takiego nie zabezpieczonego materiału w Polsce oraz o każ dym eksporcie takiego materiału; oraz (c) każde ustalenie będzie dokonywane za zgodą Agencji. Zgoda taka będzie udzielana tak szybko, jak to okaże się możliwe i będzie odnosić się tylko do takich spraw, jak, między innymi, czasowe i proceduralne postanowienia oraz ustalenia doty czące sprawozdawczości, i nie będzie obejmować jakiejkolwiek akceptacji lub zastrzeżonych wiado mości o działalności wojskowej ani dotyczyć uży wania materiału jądrowego w tej działalności. Artykuł 15 Polska i Agencja pokryją koszty ponoszone przez nie w związku z wykonywaniem ich odpowiednich obowiązków w myśl niniejszego Porozumienia. Jed nakże, jeżeli Polska lub osoby pod jej jurysdykcją po niosą nadzwyczajne koszty w wyniku szczególnego żą dania Agencji, Agencja dokona zwrotu takich kosztów, pod warunkiem że wcześniej wyrazi na to zgodę. W każdym razie, Agencja pokryje koszt każdego do datkowego pomiaru lub pobrania próbki, jakiego mo gą zażądać inspektorzy. Artykuł 16 Polska zapewni, że wszelka ochrona przed odpo wiedzialnością wobec strony trzeciej za szkodę jądro wą, włączając jakiekolwiek ubezpieczenie lub inną gwarancję finansową, które mogą być dostępne na podstawie jej ustaw lub innych przepisów, będzie roz ciągać się na Agencję i jej funkcjonariuszy dla celów wykonania niniejszego Porozumienia w ten sam spo sób, w jaki ochrona ta rozciąga się na obywateli Polski. Artykuł 17 Każde roszczenie Polski wobec Agencji lub Agencji wobec Polski w odniesieniu do jakiejkolwiek szkody, wynikłej z wykonywania zabezpieczeń w myśl niniej szego Porozumienia, a innej niż szkoda spowodowana przez wypadek jądrowy, zostanie uregulowane zgod nie z prawem międzynarodowym. only in a peaceful nuclear activity; and (ii) That during the period of non-application of sa feguards the nuclear material will not be used for the production of nuclear weapons or other nuclear explosive devices; (b) Poland and the Agency shall make an arrange ment so that the safeguards provided for in this Agreement will not be applied, only while the nuclear material is in such an activity. The arran gement shall identify, to the extent possible, the period or circumstances during which safeguards will not be applied. In any event, the safeguards provided for in this Agreement shall apply again as soon as the nuclear material is reintroduced in to a peaceful nuclear activity. The Agency shall be kept informed of the total quantity and composi tion of such unsafeguarded nuclear material in Poland and of any export of such material; and (c) Each arrangement shall be made in agreement with the Agency. Such agreement shall be given as promptly as possible and shall relate only to such matters as, inter alia, temporal and procedu ral provisions and reporting arrangements, but shall not involve any approval or classified know ledge of the military activity or relate to the use of the nuclear material therein. Article 15 Poland and the Agency will bear the expenses in curred by them in implementing their respective re sponsibilities under this Agreement. However, if Po land or persons under its jurisdiction incur extraordi nary expenses as a result of a specific request by the Agency, the Agency shall reimburse such expenses provided that it has agreed in advance to do so. In any case the Agency shall bear the cost of any additional measuring or sampling which inspectors may requ est. Article 16 Poland shall ensure that any protection against third party liability in respect of nuclear damage, inc luding any insurance or other financial security, which may be available under its laws or regulations shall apply to the Agency and its officials for the purpose of the implementation of this Agreement, in the same way as that protection applies to nationals of Poland. Article 17 Any claim by Poland against the Agency or by the Agency against Poland in respect of any damage re sulting from the implementation of safeguards under this Agreement, other than damage arising out of a nuclear incident, shall be settled in accordance with international law. Monitor Polski Nr 23 — 908 — Poz. 398 Artykuł 18 Jeżeli Rada na podstawie sprawozdania Dyrektora Generalnego zadecyduje, że konieczna i pilna jest ak cja ze strony Polski w celu zapewnienia zweryfikowa nia, że materiał jądrowy, jaki powinien podlegać za bezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia, nie został przekształcony w broń jądrową lub inne jądro we urządzenia wybuchowe, Rada może wezwać Pol skę do niezwłocznego podjęcia wymaganej akcji, nie zależnie od tego, czy powołano się na postępowanie w dziedzinie rozstrzygania sporów zgodnie z artyku łem 22 niniejszego Porozumienia. Artykuł 19 Jeżeli Rada po zbadaniu odnośnej informacji przedłożonej jej przez Dyrektora Generalnego stwier dzi, że Agencja nie jest w stanie zweryfikować, że nie było przekształcenia materiału jądrowego, który po winien podlegać zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia, w broń jądrową lub inne jądrowe urzą dzenia wybuchowe, może ona sporządzić sprawozda nie przewidziane w ustępie C artykułu XII Statutu Agencji (zwanego dalej „Statutem”) i może również podjąć w miarę potrzeby inne środki przewidziane w tym ustępie. Przy podejmowaniu takiej akcji Rada weźmie pod uwagę stopień wiarygodności zapewnio ny przez środki zabezpieczające, które zastosowano, i stworzy Polsce wszelkie rozsądne możliwości udzie lenia Radzie wszelkich koniecznych zapewnień. Artykuł 20 Polska i Agencja, na żądanie którejkolwiek z nich, będą przeprowadzały konsultacje odnośnie do każdej kwestii wynikającej z interpretacji lub stosowania ni niejszego Porozumienia. Artykuł 21 Polska będzie miała prawo żądać, aby każda kwe stia wynikająca z interpretacji lub stosowania niniej szego Porozumienia została rozpatrzona przez Radę. Rada zaprosi Polskę do udziału w dyskutowaniu każ dej takiej kwestii przez Radę. Artykuł 22 Każdy spór wynikający z interpretacji lub stosowa nia niniejszego Porozumienia, z wyjątkiem sporu do tyczącego stwierdzenia Rady w myśl artykułu 19 lub akcji podjętej przez Radę w związku z takim stwierdze niem, który nie został rozstrzygnięty na drodze roko wań lub innego postępowania uzgodnionego między Polską i Agencją, będzie na żądanie którejkolwiek z nich przekazany trybunałowi arbitrażowemu o nastę pującym składzie: Agencja i Polska mianują po jed nym arbitrze, a mianowani w ten sposób dwaj arbitrzy wybiorą trzeciego, który będzie przewodniczącym. Je żeli w ciągu trzydziestu dni od daty żądania arbitrażu Polska lub Agencja nie mianują arbitra, Polska lub Agencja może zwrócić się do Przewodniczącego Mię dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wyzna czenie arbitra. Takie samo postępowanie będzie stoso Article 18 If the Board, upon report of the Director General, decides that an action by Poland is essential and urgent in order to ensure verification that nuclear ma terial subject to safeguards under this Agreement is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, the Board may call upon Poland to take the required action without delay, irrespective of whether procedures have been invoked pursuant to Article 22 of this Agreement for the settlement of a di spute. Article 19 If the Board, upon examination of relevant infor mation reported to it by the Director General, finds that the Agency is not able to verify that there has be en no diversion of nuclear material required to be sa feguarded under this Agreement, to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, it may make the reports provided for in paragraph C of Article XII of the Statute of the Agency (hereinafter referred to as ”the Statute”) and may also take, where applicable, the other measures provided for in that paragraph. In taking such action the Board shall take account of the degree of assurance provided by the safeguards me asures that have been applied and shall afford Poland every reasonable opportunity to furnish the Board with any necessary reassurance. Article 20 Poland and the Agency shall, at the request of either, consult about any question arising out of the interpretation or application of this Agreement. Article 21 Poland shall have the right to request that any qu estion arising out of the interpretation or application of this Agreement be considered by the Board. The Board shall invite Poland to participate in the discus sion of any such question by the Board. Article 22 Any dispute arising out of the interpretation or ap plication of this Agreement, except a dispute with re gard to a finding by the Board under Article 19 or an action taken by the Board pursuant to such a finding, which is not settled by negotiation or another proce dure agreed to by Poland and the Agency shall, at the request of either, be submitted to an arbitral tribunal composed as follows: Poland and the Agency shall each designate one arbitrator, and the two arbitrators so designated shall elect a third, who shall be the Cha irman. If, within thirty days of the request for arbitra tion, either Poland or the Agency has not designated an arbitrator, either Poland or the Agency may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The same procedure shall apply if, within thirty days of the designation or appoint Monitor Polski Nr 23 — 909 — Poz. 398 wane, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od daty mianowa nia lub wyznaczenia drugiego arbitra nie został wybra ny trzeci arbiter. Większość członków trybunału arbi trażowego będzie stanowić kworum, a wszystkie de cyzje będą wymagać zgody dwóch arbitrów. Postępo wanie arbitrażowe określi trybunał. Decyzje trybunału będą wiążące dla Polski i Agencji. Artykuł 23 Stosowanie zabezpieczeń Agencji w Polsce w myśl innych porozumień z Agencją o zabezpieczeniach bę dzie zawieszone na czas obowiązywania niniejszego Porozumienia. Artykuł 24 (a) Polska i Agencja, na żądanie którejkolwiek z nich, będą przeprowadzały konsultacje odnośnie do poprawek do niniejszego Porozumienia. (b) Wszystkie poprawki będą wymagać zgody Polski i Agencji. (c) Poprawki do części I niniejszego Porozumienia wejdą w życie na tych samych warunkach, na ja kich nastąpi wejście w życie samego Porozumie nia. (d) Poprawki do części II niniejszego Porozumienia mogą, jeżeli odpowiada to Polsce, być dokonane przy zastosowaniu uproszczonego postępowa nia. (e) Dyrektor Generalny niezwłocznie poinformuje wszystkie Państwa Członkowskie Agencji o każdej poprawce do niniejszego Porozumienia. Artykuł 25 Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu, w którym Agencja otrzyma od Polski pisemne zawia domienie, że ustawowe i konstytucyjne wymogi Pol ski do wejścia w życie zostały spełnione. Dyrektor Ge neralny poinformuje niezwłocznie wszystkie Państwa Członkowskie Agencji o wejściu w życie niniejszego Porozumienia. Artykuł 26 Niniejsze Porozumienie będzie pozostawać w mo cy tak długo, jak Polska pozostaje Stroną Układu. CZ¢Âå II Artykuł 27 Celem niniejszej części Porozumienia jest określenie postępowania, które powinno być stosowane przy reali zacji postanowień części I dotyczących zabezpieczeń. Artykuł 28 Celem postępowania w zakresie zabezpieczeń, przedstawionego w niniejszej części Porozumienia, ment of the second arbitrator, the third arbitrator has not been elected. A majority of the members of the ar bitral tribunal shall constitute a quorum, and all deci sions shall require the concurrence of two arbitrators. The arbitral procedure shall be fixed by the tribunal. The decisions of the tribunal shall be binding on Po land and the Agency. Article 23 The application of Agency safeguards in Poland under other safeguards agreements with the Agency shall be suspended while this Agreement is in force. Article 24 (a) Poland and the Agency shall, at the request of either, consult each other on amendment to this Agreement. (b) All amendments shall require the agreement of Poland and the Agency. (c) Amendments to Part I of this Agreement shall en ter into force in the same conditions as entry into force of the Agreement itself. (d) Amendments to Part II of this Agreement may, if convenient to Poland, be achieved by recourse to a simplified procedure. (e) The Director General shall promptly inform all Member States of the Agency of any amendment to this Agreement. Article 25 This Agreement shall enter into force on the date upon which the Agency receives from Poland written notification, that Poland’s statutory and constitutional requirements for entry into force have been met. The Director General shall promptly inform all Member States of the Agency of the entry into force of this Agreement. Article 26 This Agreement shall remain in force as long as Poland is a party to the Treaty. PART II Article 27 The purpose of this part of the Agreement is to specify the procedures to be applied in the implemen tation of the safeguards provisions of Part I. Article 28 The objective of the safeguards procedures set forth in this part of the Agreement is the timely detec Monitor Polski Nr 23 — 910 — Poz. 398 jest wykrycie we właściwym czasie przesunięcia znacznych ilości materiału jądrowego z pokojowej działalności jądrowej do wytwarzania broni jądrowej lub innych jądrowych urządzeń wybuchowych albo na nieznane cele i odstraszenie od takiego przesunięcia poprzez ryzyko wczesnego wykrycia. Artykuł 29 Dla osiągnięcia celu określonego w artykule 28 bę dzie stosowana ewidencja materiału jako środek za bezpieczający o podstawowym znaczeniu, wraz z za mykaniem i obserwacją jako ważnymi środkami uzu pełniającymi. Artykuł 30 Technicznym rezultatem działalności weryfikacyj nej Agencji będzie stwierdzenie w odniesieniu do każ dego rejonu bilansu materiałowego ilości niezewiden cjonowanego materiału za dany okres, z podaniem granic dokładności wyszczególnionych ilości. Artykuł 31 Zgodnie z artykułem 7, Agencja przy prowadzeniu swojej działalności weryfikacyjnej będzie w pełni wy korzystywać polski system ewidencji i kontroli całego materiału jądrowego podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia oraz będzie unikać zbędnego dublowania ewidencyjnej i kontrolnej dzia łalności Polski. Artykuł 32 Polski system ewidencji i kontroli całego materia łu jądrowego podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia będzie oparty na strukturze rejonów bilansu materiałowego i będzie przewidywał tam, gdzie to będzie właściwe i określone w Porozu mieniach Uzupełniających, ustanowienie takich środ ków, jak: (a) system pomiarów służący do określania ilości materiału jądrowego otrzymanego, produkowa nego, wysłanego lub w inny sposób zdjętego ze stanu inwentarza oraz ilości w stanie inwentarza; (b) ocena precyzji i dokładności pomiarów oraz stop nia niepewności pomiaru; (c) postępowanie przy identyfikowaniu, badaniu i ocenie różnic między wynikami pomiarów do stawcy i odbiorcy; (d) postępowanie przy sporządzaniu spisu inwenta rza z natury; (e) postępowanie przy ocenie zgromadzonych nie wynikających z pomiarów nadwyżek w stanie in wentarza lub braków; (f) system dokumentacji i sprawozdań dla każdego rejonu bilansu materiałowego, przedstawiających stan inwentarza materiału jądrowego oraz zmiany tion of diversion of significant quantities of nuclear material from peaceful nuclear activities to the manu facture of nuclear weapons or of other nuclear explo sive devices or for purposes unknown, and deterren ce of such diversion by the risk of early detection. Article 29 For the purpose of achieving the objective set forth in Article 28, material accountancy shall be used as a safeguards measure of fundamental importance, with containment and surveillance as important com plementary measures. Article 30 The technical conclusion of the Agency’s verifica tion activities shall be a statement, in respect of each material balance area, of the amount of material unac counted for over a specific period, and giving the li mits of accuracy of the amounts stated. Article 31 Pursuant to Article 7 the Agency, in carrying out its verification activities, shall make full use of Po land’s system of accounting for and control of all nuc lear material subject to safeguards under this Agre ement and shall avoid unnecessary duplication of Po land’s accounting and control activities. Article 32 Poland’s system of accounting for and control of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement shall be based on a structure of material balance areas, and shall make provision, as appro priate and specified in the Subsidiary Arrangements, for the establishment of such measures as: (a) A measurement system for the determination of the quantities of nuclear material received, produ ced, shipped, lost or otherwise removed from in ventory, and the quantities on inventory; (b) The evaluation of precision and accuracy of me asurements and the estimation of measurement uncertainty; (c) Procedures for identifying, reviewing and evalu ating differences in shipper / receiver measure ments; (d) Procedures for taking a physical inventory; (e) Procedures for the evaluation of accumulations of unmeasured inventory and unmeasured losses; (f) A system of records and reports showing, for each material balance area, the inventory of nuc lear material and the changes in that inventory in Monitor Polski Nr 23 — 911 — Poz. 398 w tym stanie, włączając wpływy i transfery poza rejon bilansu materiałowego; (g) postanowienia dla zapewnienia, że ewidencja materiału jądrowego od strony proceduralnej i organizacyjnej będzie prowadzona w sposób właściwy; oraz (h) tryb przedkładania Agencji sprawozdań zgodnie z artykułami od 59 do 69. Artykuł 33 Zabezpieczenia w myśl niniejszego Porozumienia nie będą stosowane wobec materiału w stadium ko palnictwa lub przerobu rudy. Artykuł 34 (a) Jeżeli jakikolwiek materiał zawierający uran lub tor, który nie osiągnął etapu jądrowego cyklu pa liwowego opisanego w ustępie (c), jest bezpo średnio lub pośrednio eksportowany do państwa niedysponującego bronią jądrową, Polska będzie informować Agencję o ilości tego materiału, jego składzie i przeznaczeniu, z wyjątkiem przypadków, kiedy materiał ten jest eksportowany z przezna czeniem specjalnie na cele niejądrowe. (b) Jeżeli jakikolwiek materiał zawierający uran lub tor, który nie osiągnął etapu jądrowego cyklu pali wowego opisanego w ustępie (c), jest importowa ny, Polska będzie informować Agencję o ilości te go materiału i jego składzie, z wyjątkiem przypad ków, kiedy materiał ten jest importowany z prze znaczeniem specjalnie na cele niejądrowe; oraz (c) jeżeli jakikolwiek materiał jądrowy o składzie i czy stości nadającej się do wyrobu paliwa lub wpro wadzenia do procesów wzbogacenia izotopowe go opuszcza zakład lub etap procesu, w którym został wytworzony bądź też, jeżeli taki materiał ją drowy lub jakikolwiek inny materiał jądrowy wy tworzony w dalszym etapie jądrowego cyklu pali wowego jest importowany do Polski, materiał ten stanie się przedmiotem innego postępowania w zakresie zabezpieczeń, określonego w niniej szym Porozumieniu. Artykuł 35 (a) Zabezpieczenia wobec materiału jądrowego pod legającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia będą zakończone zgodnie z warun kami zawartymi w artykule 1

1. W przypadku kiedy warunki wspomnianego artykułu nie są spełnio ne, a Polska uważa, że odzyskanie materiału ją drowego podlegającego zabezpieczeniom z odpa dów nie jest aktualnie ekonomiczne lub pożąda ne, Polska i Agencja przeprowadzą konsultacje odnośnie do zastosowania odpowiednich środ ków zabezpieczających. (b) Zabezpieczenia wobec materiału jądrowego pod legającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia będą zakończone zgodnie z warun cluding receipts into and transfers out of the ma terial balance area; (g) Provisions to ensure that the accounting procedu res and arrangements are being operated correc tly; and (h) Procedures for the provision of reports to the Agency in accordance with Articles 59 to 69. Article 33 Safeguards under this Agreement shall not apply to material in mining or ore processing activities. Article 34 (a) When any material containing uranium or tho rium which has not reached the stage of the nuc lear fuel cycle described in paragraph (c) is direc tly or indirectly exported to a non-nuclear-we apon State, Poland shall inform the Agency of its quantity, composition and destination, unless the material is exported for specifically non-nuclear purposes; (b) When any material containing uranium or tho rium which has not reached the stage of the nuc lear fuel cycle described in paragraph (c) is impor ted, Poland shall inform the Agency of its quanti ty and composition, unless the material is impor ted for specifically non-nuclear purposes; and (c) When any nuclear material of a composition and purity suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment leaves the plant or the process stage in which it has been produced, or when such nuc lear material, or any other nuclear material produ ced at a later stage in the nuclear fuel cycle, is im ported into Poland, the nuclear material shall be come subject to the other safeguards procedures specified in this Agreement. Article 35 (a) Safeguards shall terminate on nuclear material subject to safeguards under this Agreement, un der the conditions set forth in Article 1

1. Where the conditions of that Article are not met, but Po land considers that the recovery of safeguarded nuclear material from residues is not for the time being practicable or desirable, Poland and the Agency shall consult on the appropriate safegu ards measures to be applied. (b) Safeguards shall terminate on nuclear material subject to safeguards under this Agreement, un der the conditions set forth in Article 13, provided Monitor Polski Nr 23 — 912 — Poz. 398 kami zawartymi w artykule 13, z zastrzeżeniem, że Polska i Agencja uzgodnią, że taki materiał jądro wy jest praktycznie nieodzyskiwalny. Artykuł 36 Na życzenie Polski Agencja wyłączy materiał ją drowy spod zabezpieczeń w następujących przypad kach: (a) specjalny materiał rozszczepialny, w przypadku używania go w ilościach gramowych lub mniej szych jako elementu czujnikowego w przyrządach; (b) materiał jądrowy, w przypadku używania go w działalności niejądrowej zgodnie z artyku łem 13, jeżeli taki materiał jest odzyskiwalny; oraz (c) pluton o koncentracji izotopu Pu-238 przekraczają cej 80 %. Artykuł 37 Na życzenie Polski Agencja wyłączy spod zabez pieczeń materiał jądrowy, który w zasadzie powinien podlegać zabezpieczeniom, pod warunkiem że łączna ilość materiału jądrowego wyłączonego w Polsce zgodnie z niniejszym artykułem nie może nigdy prze kroczyć niżej podanych liczb: (a) jeden kilogram specjalnego materiału rozszcze pialnego łącznie, na który może składać się jeden lub więcej następujących składników: (i) pluton; (ii) uran o wzbogaceniu 0,2 (20 %) i powyżej, wy liczony przez pomnożenie jego ciężaru przez jego wzbogacenie; oraz (iii) uran o wzbogaceniu poniżej 0,2 (20 %) i powyżej poziomu występującego w uranie naturalnym, wyliczony przez pomnożenie jego pięciokrotne go ciężaru przez kwadrat jego wzbogacenia; (b) dziesięć ton metrycznych uranu naturalnego i uranu zubożonego o wzbogaceniu powyżej 0,005 (0,5 %) łącznie; (c) dwadzieścia ton metrycznych uranu zubożonego o wzbogaceniu 0,005 (0,5 %) lub poniżej; oraz (d) dwadzieścia ton metrycznych toru; lub takich większych ilości, jakie może ustalić Rada do jednolitego stosowania. Artykuł 38 Jeżeli wyłączony materiał jądrowy ma podlegać przerobowi lub składowaniu razem z materiałem ją drowym podlegającym zabezpieczeniom w myśl ni niejszego Porozumienia, Polska i Agencja powinny podjąć kroki w celu wznowienia stosowania zabezpie czeń wobec tego materiału. Artykuł 39 Polska i Agencja opracują Porozumienia Uzupeł niające określające szczegółowo sposób stosowania that Poland and the Agency agree that such nuc lear material is practicably irrecoverable. Article 36 At the request of Poland, the Agency shall exempt nuclear material from safeguards, as follows: (a) Special fissionable material, when it is used in gram quantities or less as a sensing component in instruments; (b) Nuclear material, when it is used in non-nuclear activities in accordance with Article 13, if such nuclear material is recoverable; and (c) Plutonium with an isotopic concentration of pluto nium-238 exceeding 80 %. Article 37 At the request of Poland the Agency shall exempt from safeguards nuclear material that would otherwi se be subject to safeguards, provided that the total qu antity of nuclear material which has been exempted in Poland in accordance with this Article may not at any time exceed: (a) One kilogram in total of special fissionable mate rial, which may consist of one or more of the fol lowing: (i) Plutonium; (ii) Uranium with an enrichment of 0.2 (20 %) and above, taken account of by multiplying its we ight by its enrichment; and (iii) Uranium with an enrichment below 0.2 (20 %) and above that of natural uranium, taken acco unt of by multiplying its weight by five times the square of its enrichment; (b) Ten metric tons in total of natural uranium and depleted uranium with an enrichment above 0.005 (0.5 %); (c) Twenty metric tons of depleted uranium with an enrichment of 0.005 (0.5 %) or below; and (d) Twenty metric tons of thorium; or such greater amounts as may be specified by the Board for uniform application. Article 38 If exempted nuclear material is to be processed or stored together with nuclear material subject to safe guards under this Agreement, steps shall be taken by Poland and the Agency for the re-application of safe guards thereto. Article 39 Poland and the Agency shall make Subsidiary Ar rangements which shall specify in detail, to the extent Monitor Polski Nr 23 — 913 — Poz. 398 przewidzianego w niniejszym Porozumieniu postępo wania w takim stopniu, jaki jest niezbędny dla umożli wienia Agencji efektywnego i sprawnego wywiązania się z jej obowiązków w myśl niniejszego Porozumienia. Artykuł 40 Porozumienia Uzupełniające wejdą w życie w tym samym czasie lub możliwie jak najszybciej po wejściu w życie niniejszego Porozumienia. Polska i Agencja dołożą wszelkich starań, aby Porozumienia Uzupełnia jące weszły w życie w ciągu dziewięćdziesięciu dni od chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Porozumienia, Agencja będzie miała prawo do stosowania postępo wania określonego w stosunku do materiału jądrowe go według stanu inwentarza przewidzianego w arty kule 41, nawet w przypadku gdy Porozumienia Uzu pełniające nie weszły jeszcze w życie. Artykuł 41 Na podstawie sprawozdania początkowego, o któ rym mowa w artykule 62, Agencja sporządzi jednolity wykaz inwentarzowy całego materiału jądrowego w Polsce, podlegającego zabezpieczeniom w myśl ni niejszego Porozumienia, niezależnie od pochodzenia tego materiału oraz będzie prowadzić ten wykaz na podstawie kolejnych sprawozdań i wyników swej działalności weryfikacyjnej. Kopie wykazu inwentarzo wego będą udostępniane Polsce w odstępach czasu, jakie zostaną uzgodnione. Artykuł 42 Zgodnie z artykułem 8, informacje projektowe do tyczące istniejących urządzeń będą dostarczone Agen cji w trakcie rozmów nad Porozumieniami Uzupełnia jącymi. Terminy dostarczenia informacji projektowych dotyczących nowych urządzeń będą określone w Po rozumieniach Uzupełniających, a informacje takie bę dą przekazane tak wcześnie, jak to jest możliwe, przed wprowadzeniem materiału jądrowego do nowego urządzenia. Artykuł 43 Informacje projektowe, jakie mają być dostarczone Agencji, będą obejmować, w miarę potrzeby, następu jące dane o każdym urządzeniu: (a) identyfikację urządzenia z podaniem jego ogólnej charakterystyki, celu, mocy nominalnej i położe nia geograficznego oraz nazwę i adres używane w normalnej działalności urzędowej; (b) opis ogólnego rozmieszczenia urządzenia z uwzględnieniem, w miarę możliwości, formy, lo kalizacji i ruchu materiału jądrowego oraz ogólne go rozmieszczenia ważnych części wyposażenia, które stosuje, wytwarza lub przerabia materiał ją drowy; (c) opis cech urządzenia związanych z ewidencją ma teriału, zamykaniem i obserwacją; oraz necessary to permit the Agency to fulfil its responsibi lities under this Agreement in an effective and effi cient manner, how the procedures laid down in this Agreement are to be applied. Article 40 The Subsidiary Arrangements shall enter into for ce at the same time as, or as soon as possible after, the entry into force of this Agreement. Poland and the Agency shall make every effort to achieve their entry into force within ninety days of the entry into force of this Agreement. Upon the entry into force of this Agreement, the Agency shall have the right to apply the procedures laid down therein in respect of the nuclear material listed in the inventory provided for in Article 41, even if the Subsidiary Arrangements have not yet entered into force. Article 41 On the basis of the initial report referred to in Ar ticle 62, the Agency shall establish a unified inventory of all nuclear material in Poland subject to safeguards under this Agreement, irrespective of its origin, and shall maintain this inventory on the basis of subsequ ent reports and of the results of its verification activi ties. Copies of the inventory shall be made available to Poland at intervals to be agreed. Article 42 Pursuant to Article 8, design information in re spect of existing facilities shall be provided to the Agency during the discussion of the Subsidiary Arran gements. The time limits for the provision of design information in respect of the new facilities shall be specified in the Subsidiary Arrangements and such in formation shall be provided as early as possible befo re nuclear material is introduced into a new facility. Article 43 The design information to be provided to the Agency shall include, in respect of each facility, when applicable: (a) The identification of the facility, stating its general character, purpose, nominal capacity and geogra phic location, and the name and address to be used for routine business purposes; (b) A description of the general arrangement of the facility with reference, to the extent feasible, to the form, location and flow of nuclear material and to the general layout of important items of equipment which use, produce or process nucle ar material; (c) A description of features of the facility relating to material accountancy, containment and surveil lance; and Monitor Polski Nr 23 — 914 — Poz. 398 (d) opis stosowanych i proponowanych dla urządze nia metod ewidencji i kontroli materiału jądrowe go, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów bi lansu materiałowego ustanowionych przez ope ratora, pomiarów ruchu materiału i metod spo rządzania spisu inwentarza z natury. Artykuł 44 Agencji będą również dostarczane inne informacje o każdym urządzeniu istotne dla stosowania zabezpie czeń, w szczególności informacje o odpowiedzialności organizacyjnej za ewidencję i kontrolę materiału. Pol ska dostarczy Agencji dodatkowych informacji o zasa dach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którym Agencja się podporządkuje i których będą przestrze gać inspektorzy na terenie urządzenia. Artykuł 45 Agencja będzie otrzymywać do przestudiowania informacje projektowe dotyczące modyfikacji istot nych dla celów zabezpieczeń oraz będzie informowa na dostatecznie wcześnie w celu wprowadzenia, w miarę potrzeby, poprawek do postępowania w za kresie zabezpieczeń o każdej zmianie wprowadzonej do informacji projektowych przekazanych jej w myśl artykułu 44. Artykuł 46 Dostarczone Agencji informacje projektowe będą wykorzystane w następujących celach: (a) dla identyfikacji cech urządzeń i materiału jądro wego istotnych dla stosowania zabezpieczeń, do statecznie szczegółowej dla ułatwienia weryfika cji; (b) dla ustanowienia rejonów bilansu materiałowego używanych w celach ewidencyjnych Agencji i dla wyboru takich punktów węzłowych, które będą kluczowymi punktami pomiarowymi oraz będą stosowane dla ustalenia ruchu i stanu inwentarza materiału jądrowego. Przy określaniu takich rejo nów bilansu materiałowego Agencja będzie po sługiwać się, między innymi, następującymi kry teriami: (i) wielkość rejonu bilansu materiałowego po winna zależeć od dokładności, z jaką może być określony bilans materiałowy; (ii) przy ustanawianiu rejonu bilansu materiało wego należy wykorzystać każdą możliwość użycia zamykania i obserwacji, aby przyczynić się do zapewnienia kompletności pomiarów ruchu materiału, a tym samym uprościć stoso wanie zabezpieczeń oraz skoncentrować po miary w kluczowych punktach pomiarowych; (iii) szereg rejonów bilansu materiałowego używa nych w urządzeniach lub odrębnych strefach może być połączony dla celów ewidencyjnych Agencji w jeden rejon bilansu materiałowego, jeżeli Agencja stwierdzi, że jest to zgodne z jej wymogami weryfikacyjnymi; oraz (d) A description of the existing and proposed proce dures at the facility for nuclear material accoun tancy and control, with special reference to mate rial balance areas established by the operator, measurements of flow and procedures for physi cal inventory taking. Article 44 Other information relevant to the application of sa feguards shall also be provided to the Agency in re spect of each facility, in particular on organizational responsibility for material accountancy and control. Poland shall provide the Agency with supplementary information on the health and safety procedures which the Agency shall observe and with which the in spectors shall comply at the facility. Article 45 The Agency shall be provided with design infor mation in respect of a modification relevant for safe guards purposes, for examination, and shall be infor med of any change in the information provided to it under Article 44, sufficiently in advance for the safe guards procedures to be adjusted when necessary. Article 46 The design information provided to the Agency shall be used for the following purposes: (a) To identify the features of facilities and nuclear material relevant to the application of safeguards to nuclear material in sufficient detail to facilitate verification; (b) To determine material balance areas to be used for Agency accounting purposes and to select tho se strategic points which are key measurement points and which will be used to determine flow and inventory of nuclear material; in determining such material balance areas the Agency shall, in ter alia, use the following criteria: (i) The size of the material balance area shall be related to the accuracy with which the mate rial balance can be established; (ii) In determining the material balance area ad vantage shall be taken of any opportunity to use containment and surveillance to help en sure the completeness of flow measurements and thereby to simplify the application of safe guards and to concentrate measurement ef forts at key measurement points; (iii) A number of material balance areas in use at a facility or at distinct sites may be combined in one material balance area to be used for Agency accounting purposes when the Agen cy determines that this is consistent with its verification requirements; and Monitor Polski Nr 23 — 915 — Poz. 398 (iv) na życzenie Polski może być utworzony spe cjalny rejon bilansu materiałowego wokół do wolnego etapu procesu, zawierającego ważne z handlowego punktu widzenia informacje; (c) dla ustalenia nominalnego terminarza i sposobu sporządzenia spisu inwentarza materiału jądro wego z natury w celach ewidencyjnych Agencji; (d) dla ustalenia wymagań wobec dokumentacji i sprawozdań oraz metod oceny dokumentacji; (e) dla ustalenia wymagań i sposobu weryfikacji ilo ści i lokalizacji materiału jądrowego; oraz (f) dla wybrania właściwego zestawu metod i tech nik zamykania i obserwacji oraz punktów węzło wych, w których będą one stosowane. Wyniki studiowania informacji projektowych będą włączone do Porozumień Uzupełniających. Artykuł 47 Informacje projektowe będą ponownie przestudio wane w świetle zmian warunków eksploatacyjnych, postępu w technologii zabezpieczeń lub doświadcze nia w stosowaniu postępowania weryfikacyjnego, w celu modyfikacji działalności podjętej przez Agencję zgodnie z artykułem 46. Artykuł 48 Agencja może w porozumieniu z Polską wysyłać inspektorów do urządzeń dla weryfikacji informacji projektowych dostarczonych Agencji zgodnie z arty kułami od 42 do 45, w celach określonych w artyku le 46. Artykuł 49 Agencja będzie otrzymywała następujące informa cje w przypadkach, kiedy materiał jądrowy z reguły używany jest poza urządzeniami: (a) ogólny opis zastosowania materiału jądrowego, jego położenie geograficzne oraz nazwę i adres użytkownika stosowane w normalnej działalności urzędowej; oraz (b) ogólny opis stosowanych i proponowanych me tod ewidencji i kontroli materiału jądrowego uwzględniający odpowiedzialność organizacyjną za ewidencję i kontrolę tego materiału. Agencja będzie informowana we właściwym cza sie o wszelkich zmianach w dostarczonych jej w myśl niniejszego artykułu informacjach. Artykuł 50 Informacje udostępnione Agencji zgodnie z arty kułem 49 mogą być w odpowiednim zakresie wyko (iv) A special material balance area may be esta blished at the request of Poland around a pro cess step involving commercially sensitive in formation; (c) To establish the nominal timing and procedures for taking of physical inventory of nuclear mate rial for Agency accounting purposes; (d) To establish the records and reports requirements and records evaluation procedures; (e) To establish requirements and procedures for ve rification of the quantity and location of nuclear material; and (f) To select appropriate combinations of contain ment and surveillance methods and techniques and the strategic points at which they are to be applied. The results of the examination of the design infor mation shall be included in the Subsidiary Arrange ments. Article 47 Design information shall be re-examined in the light of changes in operating conditions, of develop ments in safeguards technology or of experience in the application of verification procedures, with a view to modifying the action the Agency has taken pursu ant to Article 46. Article 48 The Agency, in co-operation with Poland, may send inspectors to facilities to verify the design infor mation provided to the Agency pursuant to Articles 42 to 45, for the purposes stated in Article 46. Article 49 The Agency shall be provided with the following information when nuclear material is to be customari ly used outside facilities, as applicable: (a) A general description of the use of the nuclear material, its geographic location, and the user’s name and address for routine business purposes; and (b) A general description of the existing and propo sed procedures for nuclear material accountancy and control, including organizational responsibili ty for material accountancy and control. The Agency shall be informed, on a timely basis, of any change in the information provided to it under this Article. Article 50 The information provided to the Agency pursuant to Article 49 may be used, to the extent relevant, for Monitor Polski Nr 23 — 916 — Poz. 398 rzystane do celów podanych w ustępach od (b) do (f) artykułu 46. Artykuł 51 Przy zakładaniu krajowego systemu kontroli mate riału, o którym mowa w artykule 7, Polska zabezpieczy prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego rejonu bilansu materiałowego. Wzory prowadzonej dokumen tacji będą opisane w Porozumieniach Uzupełniających. Artykuł 52 Polska podejmie kroki w celu ułatwienia studiowa nia dokumentacji przez inspektorów; dotyczy to szcze gólnie dokumentacji, która nie jest prowadzona w języ ku angielskim, francuskim, rosyjskim lub hiszpańskim. Artykuł 53 Dokumentacja będzie przechowywana co najmniej przez okres pięciu lat. Artykuł 54 Dokumentacja będzie, w zależności od potrzeby, składać się z: (a) dokumentacji ewidencyjnej całego materiału ją drowego podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia; oraz (b) dokumentacji ruchowej dla urządzeń zawierają cych taki materiał jądrowy. Artykuł 55 System pomiarów, na którym opiera się dokumen tacja służąca do przygotowania sprawozdań, będzie odpowiadać najnowszym normom międzynarodo wym lub będzie stanowić jakościowo ich ekwiwalent. Artykuł 56 Dokumentacja ewidencyjna będzie zawierać na stępujące dane dotyczące każdego rejonu bilansu ma teriałowego: (a) wszystkie zmiany w stanie inwentarza, tak aby w każdej chwili można było ustalić stan inwenta rza według spisu; (b) wszystkie wyniki pomiarów używanych do spo rządzenia spisu inwentarza z natury; oraz (c) wszystkie dostosowania i poprawki, których doko nano w zmianach stanu inwentarza, w spisie in wentarza oraz w spisie inwentarza z natury. Artykuł 57 Dokumentacja dotycząca wszystkich zmian w sta nie inwentarza i spisów inwentarza z natury będzie za wierać w odniesieniu do każdej partii materiału jądro wego identyfikację materiału, dane o partii materiału the purposes set out in paragraphs (b) to (f) of Artic le 46. Article 51 In establishing a national system of materials con trol as referred to in Article 7, Poland shall arrange that records are kept in respect of each material balan ce area. The records to be kept shall be described in the Subsidiary Arrangements. Article 52 Poland shall make arrangements to facilitate the examination of records by inspectors, particularly if the records are not kept in English, French, Russian or Spanish. Article 53 Records shall be retained for at least five years. Article 54 Records shall consist, as appropriate, of: (a) Accounting records of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement; and (b) Operating records for facilities containing such nuclear material. Article 55 The system of measurements on which the re cords used for the preparation of reports are based shall either conform to the latest international stan dards or be equivalent in quality to such standards. Article 56 The accounting records shall set forth the follo wing in respect of each material balance area: (a) All inventory changes, so as to permit a determi nation of the book inventory at any time; (b) All measurement results that are used for deter mination of the physical inventory; and (c) All adjustments and corrections that have been made in respect of inventory changes, book in ventories and physical inventories. Article 57 For all inventory changes and physical inventories the records shall show, in respect of each batch of nuclear material: material identification, batch data and source data. The records shall account for ura Monitor Polski Nr 23 — 917 — Poz. 398 i dane wyjściowe. Dokumentacja będzie prowadzona oddzielnie dla uranu, toru i plutonu w każdej partii ma teriału jądrowego. Przy każdej zmianie stanu inwenta rza należy podać datę zmiany stanu inwentarza oraz tam, gdzie to będzie miało zastosowanie, rejon bilan su materiałowego wysyłki oraz otrzymujący rejon bi lansu materiałowego lub odbiorcę. Artykuł 58 Dokumentacja ruchowa będzie zawierać w miarę potrzeby dla każdego rejonu bilansu materiałowego: (a) dane eksploatacyjne, które są wykorzystywane przy określaniu zmian w ilości i składzie materia łu jądrowego; (b) dane o wynikach skalowania zbiorników i przyrzą dów, pobierania prób i przeprowadzania analiz, metod przeprowadzania kontroli jakości pomia rów oraz wyprowadzone z niej szacunkowe oceny błędów przypadkowych i systematycznych; (c) opis kolejności działań podejmowanych w związ ku z przygotowaniem i sporządzeniem spisu in wentarza z natury, w celu zapewnienia jego po prawności i pełności; oraz (d) opis działań podejmowanych w celu ustalenia przyczyny i rozmiarów jakiejkolwiek przypadkowej lub niezmierzonej straty, jaka mogła się wydarzyć. Artykuł 59 Polska będzie dostarczać Agencji sprawozdania sporządzane zgodnie z artykułami od 60 do 69 odno śnie do materiału jądrowego podlegającego zabezpie czeniom w myśl niniejszego Porozumienia. Artykuł 60 Sprawozdania będą sporządzane w języku angiel skim, francuskim, rosyjskim lub hiszpańskim, o ile Po rozumienia Uzupełniające nie stanowią inaczej. Artykuł 61 Sprawozdania będą sporządzane na podstawie dokumentacji prowadzonej zgodnie z artykułami od 51 do 58 i będą składać się odpowiednio ze sprawoz dań ewidencyjnych i sprawozdań specjalnych. Artykuł 62 Polska dostarczy Agencji sprawozdanie początko we o całym materiale jądrowym podlegającym zabez pieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia. Spra wozdanie początkowe będzie przesłane Agencji przez Polskę w ciągu trzydziestu dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym Porozumie nie wejdzie w życie i będzie przedstawiać stan faktycz ny na ostatni dzień tego miesiąca. Artykuł 63 Polska będzie przekazywać Agencji następujące sprawozdania ewidencyjne odnośnie do każdego rejo nu bilansu materiałowego: nium, thorium and plutonium separately in each batch of nuclear material. For each inventory change, the date of the inventory change and, when appropriate, the originating material balance area and the rece iving material balance area or the recipient, shall be indicated. Article 58 The operating records shall set forth, as appropria te, in respect of each material balance area: (a) Those operating data which are used to establish changes in the quantities and composition of nuc lear material; (b) The data obtained from the calibration of tanks and instruments and from sampling and analy ses, the procedures to control the quality of me asurements and the derived estimates of random and systematic error; (c) A description of the sequence of the actions taken in preparing for, and in taking, a physical invento ry, in order to ensure that it is correct and comple te; and (d) A description of the actions taken in order to ascertain the cause and magnitude of any acci dental or unmeasured loss that might occur. Article 59 Poland shall provide the Agency with reports as detailed in Articles 60 to 69 in respect of nuclear ma terial subject to safeguards under this Agreement. Article 60 Reports shall be made in English, French, Russian or Spanish, except as otherwise specified in the Sub sidiary Arrangements. Article 61 Reports shall be based on the records kept in ac cordance with Articles 51 to 58 and shall consist, as appropriate, of accounting reports and special re ports. Article 62 Poland shall provide the Agency with an initial re port on all nuclear material subject to safeguards un der this Agreement. The initial report shall be dispat ched by Poland to the Agency within thirty days of the last day of the calendar month in which this Agre ement enters into force, and shall reflect the situation as of the last day of that month. Article 63 Poland shall provide the Agency with the follo wing accounting reports for each material balance area: Monitor Polski Nr 23 — 918 — Poz. 398 (a) sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza wy kazujące wszystkie zmiany w inwentarzu materiału jądrowego. Sprawozdania te będą wysłane tak wcześnie, jak to jest możliwe, a w każdym razie w ciągu trzydziestu dni od końca miesiąca, w którym zmiany te nastąpiły lub zostały stwierdzone; oraz (b) sprawozdania o bilansie materiałowym wykazują ce bilans materiału jądrowego na podstawie spisu z natury inwentarza materiału jądrowego znajdującego się aktualnie w rejonie bilansu ma teriałowego. Sprawozdania te będą wysłane tak wcześnie, jak to jest możliwe, a w każdym razie w ciągu trzydziestu dni od chwili zakończenia spo rządzania spisu inwentarza z natury. Sprawozdania te będą oparte na danych dostęp nych w chwili sporządzania sprawozdania, jednakże mogą one w razie potrzeby być poprawione w termi nie późniejszym. Artykuł 64 Sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza bę dą podawać dane służące do identyfikacji partii oraz dane o partii dla każdej partii materiału jądrowego, da tę zmiany w stanie inwentarza i, w miarę potrzeby, re jon bilansu materiałowego wysyłki, i otrzymujący re jon bilansu materiałowego lub odbiorcę. Sprawozda niom tym będą towarzyszyć zwięzłe notatki: (a) wyjaśniające zmiany w stanie inwentarza na pod stawie danych eksploatacyjnych zawartych w do kumentacji ruchowej przewidzianej w ustępie (a) artykułu 58; oraz (b) opisujące, jak to ustalono w Porozumieniach Uzu pełniających, zamierzony program eksploatacyj ny, szczególnie przeprowadzenie spisu inwenta rza z natury. Artykuł 65 Polska będzie składać sprawozdanie o każdej zmianie w stanie inwentarza, dostosowaniu lub po prawce bądź okresowo w postaci zbiorczej listy, bądź indywidualnie. Sprawozdania o zmianach w stanie in wentarza podawać będą partię, której zmiany te doty czą. Drobne zmiany w stanie inwentarza materiału, określone w Porozumieniach Uzupełniających, takie jak transfery próbek analitycznych, mogą być włączo ne do jednej partii i mogą być ujmowane jako jedna zmiana w stanie inwentarza. Artykuł 66 Agencja będzie przekazywać co pół roku Polsce wyciągi z wykazu inwentarza materiału jądrowego, podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia, dla każdego rejonu bilansu materiało wego, na podstawie sprawozdań o zmianach w stanie inwentarza za okres objęty przez każdy taki wyciąg. Artykuł 67 Jeżeli Polska i Agencja nie ustalą inaczej, sprawoz dania o bilansie materiałowym będą zawierały nastę pujące dane: (a) Inventory change reports showing all changes in the inventory of nuclear material. The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within thirty days after the end of the month in which the inventory changes occurred or were established; and (b) Material balance reports showing the material ba lance based on a physical inventory of nuclear material actually present in the material balance area. The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within thirty days after the physical inventory has been taken. The reports shall be based on data available as of the date of reporting and may be corrected at a later date, as required. Article 64 Inventory change reports shall specify identifica tion and batch data for each batch of nuclear material, the date of the inventory change and, as appropriate, the originating material balance area and the rece iving material balance area or the recipient. These re ports shall be accompanied by concise notes: (a) Explaining the inventory changes, on the basis of the operating data contained in the operating re cords provided for under paragraph (a) of Artic le 58; and (b) Describing, as specified in the Subsidiary Arran gements, the anticipated operational programme, particularly the taking of a physical inventory. Article 65 Poland shall report each inventory change, adjust ment and correction, either periodically in a consoli dated list or individually. Inventory changes shall be reported in terms of batches. As specified in the Sub sidiary Arrangements, small changes in inventory of nuclear material, such as transfers of analytical sam ples, may be combined in one batch and reported as one inventory change. Article 66 The Agency shall provide Poland with semi-annu al statements of book inventory of nuclear material subject to safeguards under this Agreement, for each material balance area, as based on the inventory change reports for the period covered by each such statement. Article 67 Material balance reports shall include the follo wing entries, unless otherwise agreed by Poland and the Agency: Monitor Polski Nr 23 — 919 — Poz. 398 (a) początkowy spis inwentarza z natury; (b) zmiany w stanie inwentarza (na pierwszym miej scu zwiększenia, następnie zmniejszenia); (c) końcowy spis inwentarza; (d) różnice między danymi dostawcy i odbiorcy; (e) uzupełniony końcowy spis inwentarza; (f) końcowy spis inwentarza z natury; oraz (g) materiał niezewidencjonowany. Wyciąg ze spisu inwentarza z natury z oddzielnym podaniem wszystkich partii i wyszczególnieniem iden tyfikacji materiału oraz danych o partii dla każdej par tii będzie dołączony do każdego sprawozdania o bilan sie materiałowym. Artykuł 68 Polska sporządzi niezwłocznie specjalne sprawoz danie: (a) jeżeli jakiekolwiek nadzwyczajne okoliczności lub wypadek dają Polsce powód do przypuszczenia, że nastąpiła lub mogła nastąpić strata materiału jądrowego przekraczająca limity określone w tym celu w Porozumieniach Uzupełniających; lub (b) jeżeli nastąpiła nieoczekiwana zmiana w zamyka niu, w porównaniu z zamykaniem określonym w Porozumieniach Uzupełniających, w takim stopniu, że stało się możliwe niedozwolone prze mieszczenie materiału jądrowego. Artykuł 69 Polska dostarczy na życzenie Agencji uzupełnie nia lub wyjaśnienia do dowolnego sprawozdania w stopniu, w jakim pokrywa się to z celami zabezpie czeń. Artykuł 70 Agencja będzie miała prawo przeprowadzania in spekcji przewidzianych w artykułach od 71 do 82. Artykuł 71 Agencja może przeprowadzać inspekcje ad hoc w celu: (a) weryfikacji informacji zawartych w początkowym sprawozdaniu o materiale jądrowym podlegają cym zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozu mienia; (b) identyfikacji i weryfikacji zmian w jego stanie, któ re zaistniały od chwili sporządzenia sprawozdania początkowego; oraz (c) identyfikacji i, jeżeli to możliwe, weryfikacji ilości i składu materiału jądrowego zgodnie z artykuła mi 93 i 96, przed jego transferem z Polski lub przy jego transferze do Polski. (a) Beginning physical inventory; (b) Inventory changes (first increases, then decre ases); (c) Ending book inventory; (d) Shipper / receiver differences; (e) Adjusted ending book inventory; (f) Ending physical inventory; and (g) Material unaccounted for. A statement of the physical inventory, listing all batches separately and specifying material identifica tion and batch data for each batch, shall be attached to each material balance report. Article 68 Poland shall make special reports without delay: (a) If any unusual incident or circumstances lead Po land to believe that there is or may have been loss of nuclear material that exceeds the limits speci fied for this purpose in the Subsidiary Arrange ments; or (b) If the containment has unexpectedly changed from that specified in the Subsidiary Arrange ments to the extent that unauthorized removal of nuclear material has become possible. Article 69 If the Agency so requests, Poland shall provide it with amplifications or clarifications of any report, in so far as relevant for the purpose of safeguards. Article 70 The Agency shall have the right to make inspec tions as provided for in Articles 71 to 82. Article 71 The Agency may make ad hoc inspections in order to: (a) Verify the information contained in the initial re port on the nuclear material subject to safeguards under this Agreement; (b) Identify and verify changes in the situation which have occurred since the date of the initial report; and (c) Identify, and if possible verify the quantity and composition of, nuclear material in accordance with Articles 93 and 96, before its transfer out of or upon its transfer into Poland. Monitor Polski Nr 23 — 920 — Poz. 398 Artykuł 72 Agencja może przeprowadzać inspekcje zwyczajne w celu: (a) weryfikacji zgodności sprawozdań z dokumenta cją; (b) weryfikacji lokalizacji, tożsamości, ilości i składu całego materiału jądrowego podlegającego za bezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia; oraz (c) weryfikacji informacji dotyczących możliwych źró deł materiału niezewidencjonowanego, przyczyn różnic między danymi dostawcy i odbiorcy oraz niepewności w spisie inwentarza. Artykuł 73 Zgodnie z zasadami zawartymi w artykule 77, Agencja może przeprowadzać specjalne inspekcje: (a) w celu weryfikacji informacji zawartych w specjal nych sprawozdaniach; lub (b) jeżeli Agencja uważa, że informacje udostępnione przez Polskę wraz z wyjaśnieniami Polski i informa cjami uzyskanymi w wyniku inspekcji zwyczajnych nie wystarczają Agencji do wywiązania się z jej obowiązków w myśl niniejszego Porozumienia. Inspekcja będzie uważana za specjalną, jeżeli bę dzie stanowić uzupełnienie inspekcji zwyczajnych przewidzianych w artykułach od 78 do 82 lub będzie wymagać dodatkowego dostępu do informacji lub miejsc w stosunku do dostępu określonego w artyku le 76 dla inspekcji zwyczajnych i ad hoc, albo spełni obydwa te warunki. Artykuł 74 W celach określonych w artykułach od 71 do 73 Agencja może: (a) studiować dokumentację prowadzoną zgodnie z artykułami od 51 do 58; (b) przeprowadzać niezależne pomiary całego mate riału jądrowego podlegającego zabezpieczeniom w myśl niniejszego Porozumienia; (c) weryfikować funkcjonowanie i skalowanie przy rządów oraz innego sprzętu kontrolno-pomiaro wego; (d) instalować i używać środków obserwacji i zamy kania; oraz (e) stosować inne obiektywne metody, które wykaza ły już swą efektywność techniczną. Artykuł 75 W zakresie ustalonym w artykule 74 Agencji zosta ną umożliwione: Article 72 The Agency may make routine inspections in or der to: (a) Verify that reports are consistent with records; (b) Verify the location, identity, quantity and compo sition of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement; and (c) Verify information on the possible causes of ma terial unaccounted for, shipper / receiver differen ces and uncertainties in the book inventory. Article 73 Subject to the procedures laid down in Article 77, the Agency may make special inspections: (a) In order to verify the information contained in special reports; or (b) If the Agency considers that information made available by Poland, including explanations from Poland and information obtained from routine in spections, is not adequate for the Agency to fulfil its responsibilities under this Agreement. An inspection shall be deemed to be special when it is either additional to the routine inspection effort provided for in Articles 78 to 82 or involves access to information or locations in addition to the access spe cified in Article 76 for ad hoc and routine inspections, or both. Article 74 For the purposes specified in Articles 71 to 73, the Agency may: (a) Examine the records kept pursuant to Articles 51 to 58; (b) Make independent measurements of all nuclear material subject to safeguards under this Agre ement; (c) Verify the functioning and calibration of instru ments and other measuring and control equip ment; (d) Apply and make use of surveillance and contain ment measures; and (e) Use other objective methods which have been de monstrated to be technically feasible. Article 75 Within the scope of Article 74, the Agency shall be enabled: Monitor Polski Nr 23 — 921 — Poz. 398 (a) obserwacja, czy próbki w kluczowych punktach pomiarowych służących do celów ewidencji bi lansu materiałowego pobierane są zgodnie z me todami zapewniającymi reprezentatywność tych próbek, obserwacja obróbki i analizy próbek, a także otrzymywanie duplikatów takich próbek; (b) obserwacja, czy pomiary materiału jądrowego w kluczowych punktach pomiarowych służących do celów ewidencji bilansu materiałowego są re prezentatywne oraz obserwacja skalowania sto sowanych przyrządów i sprzętu; (c) dokonanie uzgodnień z Polską, aby w razie potrze by: (i) przeprowadzone zostały dodatkowe pomiary i pobrane dodatkowe próbki do użytku Agen cji; (ii) przeprowadzone zostały analizy standardo wych analitycznych próbek Agencji; (iii) stosowane były odpowiednie absolutne stan dardy przy skalowaniu przyrządów i innego sprzętu; oraz (iv) przeprowadzone były inne rodzaje skalowa nia; (d) organizowanie użycia jej własnego sprzętu do niezależnych pomiarów i obserwacji, a jeżeli to zostało uzgodnione i wyszczególnione w Porozu mieniach Uzupełniających, również organizowa nie instalowania takiego sprzętu; (e) stosowanie jej pieczęci oraz innych urządzeń identyfikujących i wykazujących włamanie przy środkach zamykania, jeżeli zostało to uzgodnione i wyszczególnione w Porozumieniach Uzupełnia jących; oraz (f) dokonanie uzgodnień z Polską odnośnie do wy syłki próbek do użytku Agencji. Artykuł 76 (a) Dla celów określonych w ustępach (a) i (b) artyku łu 71 oraz do czasu ustanowienia punktów węzło wych w Porozumieniach Uzupełniających, inspek torzy Agencji będą mieli dostęp do wszystkich miejsc, w których początkowe sprawozdanie lub przeprowadzone w związku z nim inspekcje wska zują na obecność materiału jądrowego. (b) Dla celów określonych w ustępie (c) artykułu 71 inspektorzy będą mieli dostęp do wszystkich miejsc, o których Agencja została poinformowana zgodnie z ustępem (d) (iii) artykułu 92 lub ustę pem (d) (iii) artykułu 95. (c) Dla celów określonych w artykule 72 inspektorzy będą mieli dostęp tylko do punktów węzłowych ustanowionych w Porozumieniach Uzupełniają cych oraz do dokumentacji prowadzonej zgodnie z artykułami od 51 do 58; oraz (d) w przypadku gdy Polska dojdzie do wniosku, że z powodu nadzwyczajnych okoliczności konieczne (a) To observe that samples at key measurement po ints for material balance accountancy are taken in accordance with procedures which produce re presentative samples, to observe the treatment and analysis of the samples and to obtain duplica tes of such samples; (b) To observe that the measurements of nuclear ma terial at key measurement points for material ba lance accountancy are representative, and to ob serve the calibration of the instruments and equip ment involved; (c) To make arrangements with Poland that, if neces sary: (i) Additional measurements are made and addi tional samples taken for the Agency’s use; (ii) The Agency’s standard analytical samples are analysed; (iii) Appropriate absolute standards are used in calibrating instruments and other equipment; and (iv) Other calibrations are carried out; (d) To arrange to use its own equipment for indepen dent measurement and surveillance, and if so agreed and specified in the Subsidiary Arrange ments to arrange to install such equipment; (e) To apply its seals and other identifying and tam per-indicating devices to containments, if so agre ed and specified in the Subsidiary Arrangements; and (f) To make arrangements with Poland for the ship ping of samples taken for the Agency’s use. Article 76 (a) For the purposes specified in paragraphs (a) and (b) of Article 71 and until such time as the strate gic points have been specified in the Subsidiary Arrangements, the Agency inspectors shall have access to any location where the initial report or any inspections carried out in connection with it indicate that nuclear material is present; (b) For the purposes specified in paragraph (c) of Ar ticle 71 the inspectors shall have access to any lo cation of which the Agency has been notified in accordance with paragraph (d) (iii) of Article 92 or paragraph (d) (iii) of Article 95; (c) For the purposes specified in Article 72 the in spectors shall have access only to the strategic points specified in the Subsidiary Arrangements and to the records maintained pursuant to Artic les 51 to 58; and (d) In the event of Poland concluding that any unusu al circumstances require extended limitations on Monitor Polski Nr 23 — 922 — Poz. 398 jest zwiększenie ograniczeń w dostępie Agencji, Polska i Agencja dokonają niezwłocznie odpo wiednich ustaleń w celu umożliwienia Agencji wywiązania się z jej obowiązków w zakresie za bezpieczeń w świetle tych ograniczeń. Dyrektor Generalny zawiadomi Radę o każdych takich usta leniach. Artykuł 77 W okolicznościach, które mogą wymagać specjal nych inspekcji w celach określonych w artykule 73, Polska i Agencja przeprowadzą natychmiast konsulta cje. W wyniku tych konsultacji Agencja będzie mogła: (a) przeprowadzić uzupełniające inspekcje ponad ilość inspekcji zwyczajnych określoną w artyku łach od 78 do 82; oraz (b) uzyskać dostęp, w uzgodnieniu z Polską, do do datkowych informacji lub miejsc w porównaniu z informacjami lub miejscami określonymi w arty kule 7

6. Ewentualny spór dotyczący konieczności dodatkowego dostępu będzie rozstrzygnięty zgodnie z artykułami 21 i 22; natomiast w przy padku koniecznej i pilnej akcji ze strony Polski bę dzie miał zastosowanie artykuł 18. Artykuł 78 Agencja będzie utrzymywać ilość, intensywność i czas trwania inspekcji zwyczajnych, stosując ich optymalną częstość na poziomie minimum niezbęd nego dla efektywnego realizowania postępowania w zakresie zabezpieczeń określonego w niniejszym Porozumieniu oraz będzie wykorzystywać w sposób optymalny i najbardziej ekonomiczny posiadane przez nią środki na inspekcje. Artykuł 79 W odniesieniu do urządzeń i rejonów bilansu mate riałowego poza urządzeniami o zawartości lub przero bie rocznym (bierze się pod uwagę większą z tych war tości) materiału jądrowego w ilości nieprzekra czającej pięciu kilogramów efektywnych Agencja może przeprowadzić jedną zwyczajną inspekcję rocznie. Artykuł 80 W odniesieniu do urządzeń o zawartości lub prze robie rocznym materiału jądrowego w ilości przekra czającej pięć kilogramów efektywnych ilość, intensyw ność i czas trwania inspekcji zwyczajnych oraz rozkład i sposób ich przeprowadzania będą określone w myśl zasady, że w maksymalnym lub określonym limitem zakresie reżim inspekcyjny nie będzie bardziej inten sywny niż to jest konieczne i wystarczające dla utrzy mywania ciągłości informacji o stanie i ruchu materia łu jądrowego, a maksymalna ilość inspekcji zwyczaj nych w odniesieniu do tych urządzeń będzie określo na w następujący sposób: (a) dla reaktorów i zaplombowanych składowisk cał kowity maksymalny czas trwania inspekcji zwy czajnych w roku będzie ustalony, przyjmując jed access by the Agency, Poland and the Agency shall promptly make arrangements with a view to enabling the Agency to discharge its safegu ards responsibilities in the light of these limita tions. The Director General shall report each such arrangement to the Board. Article 77 In circumstances which may lead to special in spections for the purposes specified in Article 73 Po land and the Agency shall consult forthwith. As a re sult of such consultations the Agency may: (a) Make inspections in addition to the routine in spection effort provided for in Articles 78 to 82; and (b) Obtain access, in agreement with Poland, to infor mation or locations in addition to those specified in Article 7

6. Any disagreement concerning the need for additional access shall be resolved in ac cordance with Articles 21 and 22; in case action by Poland is essential and urgent, Article 18 shall apply. Article 78 The Agency shall keep the number, intensity and duration of routine inspections, applying optimum ti ming, to the minimum consistent with the effective implementation of the safeguards procedures set forth in this Agreement, and shall make the optimum and most economical use of inspection resources ava ilable to it. Article 79 The Agency may carry out one routine inspection per year in respect of facilities and material balance areas outside facilities with a content or annual thro ughput, whichever is greater, of nuclear material not exceeding five effective kilograms. Article 80 The number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of facilities with a content or annual throughput of nuclear material exceeding five effective kilograms shall be determi ned on the basis that in the maximum or limiting case the inspection regime shall be no more intensive than is necessary and sufficient to maintain continuity of knowledge of the flow and inventory of nuclear mate rial, and the maximum routine inspection effort in re spect of such facilities shall be determined as follows: (a) For reactors and sealed storage installations the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing one sixth of Monitor Polski Nr 23 — 923 — Poz. 398 ną szóstą osoboroku inspekcji na każde takie urzą dzenie; (b) dla urządzeń innych niż reaktory i zaplombowane składowiska, zawierających pluton lub uran wzbo gacony powyżej 5 %, całkowity maksymalny czas trwania inspekcji zwyczajnych w roku będzie ustalony, przyjmując na każde takie urządzenie 30 x √E osobodni inspekcji w roku, gdzie E ozna cza stan lub roczny przerób (bierze się pod uwagę większą z tych wartości) materiału jądrowego, wy rażony w kilogramach efektywnych. Maksimum określone dla każdego takiego urządzenia nie po winno być jednak mniejsze niż 1,5 osoboroku in spekcji; oraz (c) dla urządzeń nieobjętych ustępami (a) lub (b) cał kowity maksymalny czas trwania inspekcji zwy czajnych w roku będzie ustalony, przyjmując na każde takie urządzenie jedną trzecią osoboroku in spekcji plus 0,4 x E osobodni inspekcji w roku, gdzie E oznacza stan lub roczny przerób (bierze się pod uwagę większą z tych wartości) materiału ją drowego, wyrażony w kilogramach efektywnych. Polska i Agencja mogą uzgodnić wprowadzenie poprawki do liczb określających maksymalną ilość in spekcji podanych w niniejszym artykule, jeżeli Rada uzna, że taka poprawka jest uzasadniona. Artykuł 81 Uwzględniając artykuły od 78 do 80, kryteria, które mają być stosowane dla ustalania faktycznych ilości, intensywności, czasu trwania i rozkładu oraz sposobu przeprowadzania inspekcji zwyczajnych w odniesieniu do jakiegokolwiek urządzenia, będą obejmować: (a) formę materiału jądrowego, w szczególności, czy materiał jądrowy występuje w postaci masowej, czy w postaci oddzielnych elementów; jego skład chemiczny, a w przypadku uranu, czy jest to uran o niskim, czy wysokim wzbogaceniu; oraz stopień trudności w dostępie do niego; (b) efektywność polskiego systemu ewidencji i kon troli, włączając stopień, w jakim operatorzy urzą dzeń są funkcjonalnie niezależni od polskiego sys temu ewidencji i kontroli; stopień, w jakim środki określone w artykule 32 zostały wprowadzone w życie przez Polskę; operatywność w przekazy waniu Agencji sprawozdań; ich zgodność z nieza leżną weryfikacją Agencji; oraz ilość i dokładność materiału niezewidencjonowanego, stwierdzone w wyniku weryfikacji przez Agencję; (c) charakterystykę jądrowego cyklu paliwowego w Polsce, w szczególności liczbę i typ urządzeń zawierających materiał jądrowy podlegający za bezpieczeniom, charakterystykę takich urządzeń z punktu widzenia zabezpieczeń, zwłaszcza zakres zastosowania zamykania; stopień, w jakim kon strukcja takich urządzeń ułatwia weryfikację stanu i ruchu materiału jądrowego; oraz stopień, w ja kim można ustalić współzależność między infor a man-year of inspection for each such facility; (b) For facilities, other than reactors or sealed stora ge installations, involving plutonium or uranium enriched to more than 5 %, the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing for each such facility 30 x √E man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual throughput of nuclear material, whichever is greater, expressed in effective kilograms. The maximum established for any such facility shall not, however, be less than 1.5 man-years of in spection; and (c) For facilities not covered by paragraphs (a) or (b), the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing for each such fa cility one third of a man-year of inspection plus 0.4 x E man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual throughput of nucle ar material, whichever is greater, expressed in ef fective kilograms. Poland and the Agency may agree to amend the fi gures for the maximum inspection effort specified in this Article, upon determination by the Board that such amendment is reasonable. Article 81 Subject to Articles 78 to 80 the criteria to be used for determining the actual number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of any facility shall include: (a) The form of the nuclear material, in particular, whether the nuclear material is in bulk form or contained in a number of separate items; its che mical composition and, in the case of uranium, whether it is of low or high enrichment; and its ac cessibility; (b) The effectiveness of Poland’s accounting and con trol system, including the extent to which the ope rators of facilities are functionally independent of Poland’s accounting and control system; the extent to which the measures specified in Article 32 have been implemented by Poland; the prompt ness of reports provided to the Agency; their con sistency with the Agency’s independent verifica tion; and the amount and accuracy of the material unaccounted for, as verified by the Agency; (c) Characteristics of Poland’s nuclear fuel cycle, in particular, the number and types of facilities conta ining nuclear material subject to safeguards, the characteristics of such facilities relevant to safegu ards, notably the degree of containment; the extent to which the design of such facilities facilitates ve rification of the flow and inventory of nuclear ma terial; and the extent to which information from dif ferent material balance areas can be correlated; Monitor Polski Nr 23 — 924 — Poz. 398 macjami z różnych rejonów bilansu materiało wego; (d) międzynarodowe współzależności, w szczególno ści zakres, w jakim materiał jądrowy otrzymywa ny jest od innych państw lub do nich wysyłany w celu użycia lub przerobu; działalność weryfika cyjną Agencji związaną z powyższymi przesyłka mi; oraz stopień, w jakim pokojowa działalność ją drowa Polski jest wzajemnie powiązana z tą dzia łalnością innych państw; oraz (e) techniczne osiągnięcia w dziedzinie zabezpieczeń, włączając wykorzystanie metod statystycznych i losowego pobierania próbek przy ocenie ruchu materiału jądrowego. Artykuł 82 Polska i Agencja przeprowadzą konsultacje, jeżeli Polska uzna, że inspekcje koncentrują się w sposób nadmierny na określonych urządzeniach. Artykuł 83 Agencja będzie zawiadamiać Polskę przed przyby ciem inspektorów do urządzeń lub rejonów bilansu materiałowego poza urządzeniami z następującym wyprzedzeniem: (a) o inspekcjach ad hoc przewidzianych w ustępie (c) artykułu 71 co najmniej dwudziestu czterech go dzin, a o inspekcjach przewidzianych w ustępach (a) i (b) artykułu 71 oraz o działalności określonej w artykule 48 co najmniej jednego tygodnia; (b) o inspekcjach specjalnych przewidzianych w arty kule 73 możliwie jak najszybciej po odbyciu przez Polskę i Agencję przewidzianych w artykule 77 konsultacji, przy czym rozumie się, że zawiado mienie o przybyciu będzie normalnie stanowić element tych konsultacji; oraz (c) o inspekcjach zwyczajnych przewidzianych w ar tykule 72 co najmniej dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do urządzeń, o których mowa w ustępie (b) artykułu 80 i zaplombowanych skła dowisk zawierających pluton lub uran wzbogaco ny powyżej 5 % oraz jednego tygodnia we wszystkich pozostałych przypadkach. Takie zawiadomienie o inspekcjach będzie zawie rać nazwiska inspektorów i określać urządzenia oraz rejony bilansu materiałowego poza urządzeniami, któ re mają być wizytowane, a także okresy, w jakich będą one wizytowane. Jeżeli inspektorzy mają przybyć do Polski z zagranicy, Agencja zawiadomi ponadto wcze śniej o miejscu i dacie ich przybycia do Polski. Artykuł 84 Pomimo postanowień artykułu 83, Agencja może, w charakterze środka uzupełniającego, przeprowadzić część inspekcji zwyczajnych określonych w artykule 80 bez wcześniejszego zawiadamiania Polski, stosując za sadę losowania. Przy przeprowadzaniu wszelkich nie (d) International interdependence, in particular, the extent to which nuclear material is received from or sent to other States for use or processing; any verification activities by the Agency in connection therewith; and the extent to which Poland’s pe aceful nuclear activities are interrelated with tho se of other States; and (e) Technical developments in the field of safegu ards, including the use of statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material. Article 82 Poland and the Agency shall consult if Poland con siders that the inspection effort is being deployed with undue concentration on particular facilities. Article 83 The Agency shall give advance notice to Poland before arrival of inspectors at facilities or material ba lance areas outside facilities, as follows: (a) For ad hoc inspections pursuant to paragraph (c) of Article 71, at least twenty-four hours; for those pursuant to paragraphs (a) and (b) of Article 71 as well as the activities provided for in Article 48, at least one week; (b) For special inspections pursuant to Article 73, as promptly as possible after Poland and the Agen cy have consulted as provided for in Article 77, it being understood that notification of arrival nor mally will constitute part of the consultations; and (c) For routine inspections pursuant to Article 72, at least twenty-four hours in respect of the facilities referred to in paragraph (b) of Article 80 and se aled storage installations containing plutonium or uranium enriched to more than 5 %, and one we ek in all other cases. Such notice of inspections shall include the names of the inspectors and shall indicate the facilities and the material balance areas outside facilities to be visi ted and the periods during which they will be visited. If the inspectors are to arrive from outside Poland the Agency shall also give advance notice of the place and time of their arrival in Poland. Article 84 Notwithstanding the provisions of Article 83, the Agency may, as a supplementary measure, carry out without advance notification a portion of the routine inspections pursuant to Article 80 in accordance with the principle of random sampling. In performing any Monitor Polski Nr 23 — 925 — Poz. 398 zapowiedzianych inspekcji, Agencja weźmie w pełni pod uwagę każdy program eksploatacyjny przedsta wiony przez Polskę zgodnie z ustępem (b) artykułu 64. Ponadto, na podstawie programu eksploatacyjnego, jeżeli okaże się to wykonalne, będzie ona zawiadamiać okresowo Polskę o swoim ogólnym programie zapo wiedzianych i niezapowiedzianych inspekcji, podając w sposób ogólny okresy, w których planowane są in spekcje. Przy przeprowadzaniu wszelkich niezapowie dzianych inspekcji Agencja dołoży wszelkich starań, aby zmiejszyć do minimum praktyczne utrudnienia dla Polski i operatorów urządzeń, mając na uwadze odpowiednie postanowienia artykułów 44 i 8

9. Podob nie Polska dołoży ze swej strony wszelkich starań w celu ułatwienia inspektorom wykonania ich zadań. Artykuł 85 Przy mianowaniu inspektorów będzie stosowane następujące postępowanie: (a) Dyrektor Generalny przekaże Polsce na piśmie na zwisko, kwalifikacje, narodowość, stopień nauko wy i takie inne dane, jakie mogą okazać się istot ne, o każdym funkcjonariuszu Agencji, którego proponuje on mianować inspektorem dla Polski; (b) Polska zawiadomi Dyrektora Generalnego w cią gu trzydziestu dni od chwili otrzymania takiej pro pozycji, czy tę propozycję przyjmuje; (c) Dyrektor Generalny może mianować każdego funkcjonariusza, który został zaakceptowany przez Polskę, inspektorem dla Polski i zawiadomi Polskę o takim mianowaniu; oraz (d) Dyrektor Generalny, działając w odpowiedzi na prośbę Polski lub ze swej własnej inicjatywy, za wiadomi niezwłocznie Polskę o wycofaniu miano wania jakiegokolwiek funkcjonariusza jako in spektora dla Polski. Jednakże, w stosunku do inspektorów potrzeb nych dla prowadzenia działalności przewidzianej w ar tykule 48 oraz dla przeprowadzania inspekcji ad hoc zgodnie z ustępami (a) i (b) artykułu 71, postępowanie przy mianowaniu powinno być zakończone w miarę możliwości w ciągu trzydziestu dni od chwili wejścia w życie niniejszego Porozumienia. Jeżeli takie miano wanie okaże się niemożliwe we wspomnianym termi nie, to inspektorzy dla powyższych celów będą miano wani na zasadzie tymczasowej. Artykuł 86 Polska wyda lub odnowi możliwie jak najszybciej odpowiednie wizy, jeżeli będą one wymagane, dla każdego inspektora mianowanego dla Polski. Artykuł 87 Podczas pełnienia swych funkcji w myśl artykułów 48 oraz 71 do 75, inspektorzy będą prowadzić swoją działalność w taki sposób, aby unikać utrudniania lub opóźniania budowy, odbioru lub eksploatacji urzą dzeń, albo narażania swego bezpieczeństwa. W szcze unannounced inspections, the Agency shall fully take into account any operational programme provided by Poland pursuant to paragraph (b) of Article 6

4. More over, whenever practicable, and on the basis of the operational programme, it shall advise Poland perio dically of its general programme of announced and unannounced inspections, specifying the general pe riods when inspections are foreseen. In carrying out any unannounced inspections, the Agency shall make every effort to minimize any practical difficulties for Poland and for facility operators, bearing in mind the relevant provisions of Articles 44 and 8

9. Similarly Po land shall make every effort to facilitate the task of the inspectors. Article 85 The following procedures shall apply to the desi gnation of inspectors: (a) The Director General shall inform Poland in wri ting of the name, qualifications, nationality, grade and such other particulars as may be relevant, of each Agency official he proposes for designation as an inspector for Poland; (b) Poland shall inform the Director General within thirty days of the receipt of such a proposal whe ther it accepts the proposal; (c) The Director General may designate each official who has been accepted by Poland as one of the inspectors for Poland, and shall inform Poland of such designations; and (d) The Director General, acting in response to a re quest by Poland or on his own initiative, shall im mediately inform Poland of the withdrawal of the designation of any official as an inspector for Po land. However, in respect of inspectors needed for the activities provided for in Article 48 and to carry out ad hoc inspections pursuant to paragraphs (a) and (b) of Article 71 the designation procedures shall be com pleted if possible within thirty days after the entry in to force of this Agreement. If such designation appe ars impossible within this time limit, inspectors for such purposes shall be designated on a temporary ba sis. Article 86 Poland shall grant or renew as quickly as possible appropriate visas, where required, for each inspector designated for Poland. Article 87 Inspectors, in exercising their functions under Ar ticles 48 and 71 to 75, shall carry out their activities in a manner designed to avoid hampering or delaying the construction, commissioning or operation of faci lities, or affecting their safety. In particular inspectors Monitor Polski Nr 23 — 926 — Poz. 398 gólności, inspektorzy nie będą sami uruchamiać żad nego urządzenia, ani wydawać poleceń obsłudze urzą dzenia przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji. W przypadku gdy inspektorzy uznają za niezbędne, zgodnie z artykułami 74 i 75, przeprowadzenie przez operatora określonych operacji w urządzeniu, zwrócą się oni z prośbą o ich przeprowadzenie. Artykuł 88 Jeżeli w związku z przeprowadzaniem inspekcji in spektorzy będą potrzebować usług dostępnych w Pol sce, włączając użycie sprzętu, Polska ułatwi uzyskanie przez inspektorów takich usług i użycie takiego sprzę tu. Artykuł 89 Polska będzie miała prawo do wyznaczenia swoich przedstawicieli, którzy będą towarzyszyć inspektorom podczas ich inspekcji, pod warunkiem że wykonywa nie przez inspektorów ich funkcji nie będzie wskutek tego opóźnione lub w inny sposób utrudnione. Artykuł 90 Agencja będzie informować Polskę o: (a) wynikach inspekcji w odstępach czasu, które będą określone w Porozumieniach Uzupełniających; oraz (b) wnioskach, wyciągniętych przez nią z jej działal ności weryfikacyjnej w Polsce, w szczególności za pomocą stwierdzeń dotyczących każdego rejonu bilansu materiałowego, które będą sporządzane tak szybko, jak to jest możliwe po sporządzeniu i weryfikacji przez Agencję spisu inwentarza z na tury oraz po zamknięciu bilansu materiałowego. Artykuł 91 Materiał jądrowy, który podlega zabezpieczeniom lub który powinien im podlegać w myśl niniejszego Porozumienia, a stanowiący przedmiot międzynarodo wego transferu, będzie uważany dla celów niniejszego Porozumienia za objęty odpowiedzialnością Polski: (a) w przypadku importu do Polski od chwili, kiedy taka odpowiedzialność przestaje ciążyć na pań stwie eksportującym, lecz nie później niż w chwi li, kiedy materiał jądrowy dotarł do miejsca swe go przeznaczenia; oraz (b) w przypadku eksportu z Polski do chwili, kiedy państwo otrzymujące podejmie taką odpowie dzialność, lecz nie później niż w chwili, kiedy ma teriał jądrowy dotarł do miejsca swego przezna czenia. Punkt, w którym nastąpi przejście odpowiedzialno ści, ustalony zostanie zgodnie z odpowiednimi poro zumieniami, jakie będą zawarte przez Polskę z innymi zainteresowanymi państwami. Ani Polska, ani jakie kolwiek inne państwo nie będzie uważane za ponoszą ce odpowiedzialność za materiał jądrowy tylko z tego shall not operate any facility themselves or direct the staff of a facility to carry out any operation. If inspec tors consider that in pursuance of Articles 74 and 75, particular operations in a facility should be carried out by the operator, they shall make a request therefor. Article 88 When inspectors require services available in Po land, including the use of equipment, in connection with the performance of inspections, Poland shall fa cilitate the procurement of such services and the use of such equipment by inspectors. Article 89 Poland shall have the right to have inspectors ac companied during their inspections by its representa tives, provided that inspectors shall not thereby be de layed or otherwise impeded in the exercise of their functions. Article 90 The Agency shall inform Poland of: (a) The results of inspections, at intervals to be spe cified in the Subsidiary Arrangements; and (b) The conclusions it has drawn from its verification activities in Poland, in particular by means of sta tements in respect of each material balance area, which shall be made as soon as possible after a physical inventory has been taken and verified by the Agency and a material balance has been struck. Article 91 Nuclear material subject or required to be subject to safeguards under this Agreement which is transfer red internationally shall, for purposes of this Agre ement, be regarded as being the responsibility of Po land: (a) In the case of import into Poland, from the time that such responsibility ceases to lie with the exporting State, and no later than the time at which the material reaches its destination; and (b) In the case of export out of Poland, up to the time at which the recipient State assumes such re sponsibility, and no later than the time at which the nuclear material reaches its destination. The point at which the transfer of responsibility will take place shall be determined in accordance with suitable arrangements to be made by Poland with the other States concerned. Neither Poland nor any other State shall be deemed to have such responsibility for nuclear material merely by reason of the fact that the Monitor Polski Nr 23 — 927 — Poz. 398 powodu, że ten materiał jądrowy jest w tranzycie przez lub nad jego terytorium, albo że jest przewożo ny na statku pod jego banderą lub w jego samolocie. Artykuł 92 (a) Polska będzie zawiadamiać Agencję o każdym za mierzonym transferze z Polski materiału jądrowe go podlegającego zabezpieczeniom w myśl ni niejszego Porozumienia, jeżeli przesyłka przekra cza jeden kilogram efektywny lub jeżeli do tego samego państwa ma nastąpić w okresie trzech miesięcy kilka oddzielnych przesyłek, z których za wartość każdej nie przekracza jednego kilograma efektywnego, lecz które łącznie zawierają ilość przekraczającą jeden kilogram efektywny. (b) Takie zawiadomienie będzie przesłane Agencji po zakończeniu ustaleń kontraktowych dotyczących danego transferu i normalnie co najmniej na dwa tygodnie przed przygotowaniem materiału jądro wego do wysyłki. (c) Polska i Agencja mogą uzgodnić odmienny tryb wcześniejszego zawiadamiania. (d) Zawiadomienia będą określać: (i) identyfikację i, jeżeli to możliwe, przewidywa ną ilość i skład wysyłanego materiału jądro wego oraz rejon bilansu materiałowego, z któ rego ten materiał będzie pochodził; (ii) państwo, dla którego przeznaczony jest mate riał jądrowy; (iii) daty i miejsca przygotowania materiału jądro wego do wysyłki; (iv) przybliżoną datę wysyłki i nadejścia materiału jądrowego; oraz (v) w jakim punkcie państwo otrzymujące podej mie odpowiedzialność za materiał jądrowy w rozumieniu niniejszego Porozumienia oraz przewidywaną datę, kiedy zostanie osiągnięty ten punkt. Artykuł 93 Zawiadomienie, o którym mowa w artykule 92, po winno umożliwić Agencji przeprowadzenie w razie po trzeby inspekcji ad hoc w celu zidentyfikowania i w miarę możliwości weryfikacji ilości i składu mate riału jądrowego przed jego transferem z Polski, a tak że, jeżeli Agencja sobie tego życzy lub jeżeli Polska o to poprosi, w celu zaplombowania materiału jądrowego przygotowanego do wysyłki. Jednakże, transfer mate riału jądrowego w żadnym razie nie będzie opóźniony przez jakiekolwiek działanie podjęte lub zamierzone przez Agencję w związku z takim zawiadomieniem. Artykuł 94 Jeżeli materiał jądrowy nie będzie podlegał zabez pieczeniom Agencji w państwie otrzymującym, Polska dokona ustaleń, aby Agencja otrzymała potwierdzenie tego transferu od państwa otrzymującego w ciągu nuclear material is in transit on or over its territory, or that it is being transported on a ship under its flag or in its aircraft. Article 92 (a) Poland shall notify the Agency of any intended transfer out of Poland of nuclear material subject to safeguards under this Agreement if the ship ment exceeds one effective kilogram, or if, within a period of three months, several separate ship ments are to be made to the same State, each of less than one effective kilogram but the total of which exceeds one effective kilogram. (b) Such notification shall be given to the Agency after the conclusion of the contractual arrange ments leading to the transfer and normally at le ast two weeks before the nuclear material is to be prepared for shipping. (c) Poland and the Agency may agree on different procedures for advance notification. (d) The notification shall specify: (i) The identification and, if possible, the expec ted quantity and composition of the nuclear material to be transferred, and the material balance area from which it will come; (ii) The State for which the nuclear material is de stined; (iii) The dates on and locations at which the nucle ar material is to be prepared for shipping; (iv) The approximate dates of dispatch and arrival of the nuclear material; and (v) At what point of the transfer the recipient Sta te will assume responsibility for the nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable date on which that point will be reached. Article 93 The notification referred to in Article 92 shall be such as to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify the quantity and composition of, the nuclear material be fore it is transferred out of Poland and, if the Agency so wishes or Poland so requests, to affix seals to the nuclear material when it has been prepared for ship ping. However, the transfer of the nuclear material shall not be delayed in any way by any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a noti fication. Article 94 If the nuclear material will not be subject to Agen cy safeguards in the recipient State, Poland shall ma ke arrangements for the Agency to receive, within three months of the time when the recipient State ac Monitor Polski Nr 23 — 928 — Poz. 398 trzech miesięcy od chwili podjęcia przez państwo otrzymujące odpowiedzialności za materiał jądrowy z Polski. Artykuł 95 (a) Polska będzie zawiadamiać Agencję o każdym oczekiwanym transferze do Polski materiału ją drowego, który powinien podlegać zabezpiecze niom w myśl niniejszego Porozumienia, jeżeli przesyłka przekracza jeden kilogram efektywny lub jeżeli z tego samego państwa ma nastąpić w okresie trzech miesięcy kilka oddzielnych prze syłek, z których zawartość każdej nie przekracza jednego kilograma efektywnego, lecz które łącz nie zawierają ilość przekraczającą jeden kilogram efektywny. (b) Agencja będzie zawiadamiana w miarę możliwo ści jak najwcześniej o przypuszczalnym nadejściu materiału jądrowego, jednak w żadnym przypad ku nie później niż w dniu, w którym Polska podej mie odpowiedzialność za ten materiał jądrowy. (c) Polska i Agencja mogą porozumieć się co do in nych metod wcześniejszego zawiadamiania. (d) Zawiadomienia będą określać: (i) identyfikację i, jeżeli to możliwe, przewidywa ną ilość i skład materiału jądrowego; (ii) w jakim punkcie Polska podejmie odpowie dzialność za materiał jądrowy w rozumieniu niniejszego Porozumienia oraz przewidywaną datę, kiedy zostanie osiągnięty ten punkt; (iii) oczekiwaną datę nadejścia, przewidywane miejsce i termin rozpakowania materiału ją drowego. Artykuł 96 Zawiadomienie, o którym mowa w artykule 95, po winno umożliwić Agencji przeprowadzenie w razie po trzeby inspekcji ad hoc w celu identyfikacji i w miarę możliwości weryfikacji ilości i składu materiału jądro wego w czasie rozpakowania ładunku. Jednakże, roz pakowanie to nie będzie opóźnione przez żadne dzia łanie podjęte lub zamierzone przez Agencję w związku z takim zawiadomieniem. Artykuł 97 Polska sporządzi sprawozdanie specjalne przewi dziane w artykule 68, jeżeli jakiekolwiek nadzwyczajne okoliczności lub wypadek dają Polsce powód do przy puszczenia, że nastąpiła lub mogła nastąpić strata ma teriału jądrowego, włączając zaistnienie poważnego opóźnienia w czasie transferu międzynarodowego. DEFINICJE Artykuł 98 Dla celów niniejszego Porozumienia: cepts responsibility for the nuclear material from Po land, confirmation by the recipient State of the trans fer. Article 95 (a) Poland shall notify the Agency of any expected transfer into Poland of nuclear material required to be subject to safeguards under this Agreement if the shipment exceeds one effective kilogram, or if, within a period of three months, several sepa rate shipments are to be received from the same State, each of less than one effective kilogram but the total of which exceeds one effective kilogram. (b) The Agency shall be notified as much in advance as possible of the expected arrival of the nuclear material, and in any case not later than the date on which Poland assumes responsibility for the nuclear material. (c) Poland and the Agency may agree on different procedures for advance notification. (d) The notification shall specify: (i) The identification and, if possible, the expec ted quantity and composition of the nuclear material; (ii) At what point of the transfer Poland will assume responsibility for the nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable date on which that point will be reached; and (iii) The expected date of arrival, the location whe re, and the date on which, the nuclear material is intended to be unpacked. Article 96 The notification referred to in Article 95 shall be such as to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify the quantity and composition of, the nuclear material at the time the consignment is unpacked. However, unpacking shall not be delayed by any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a noti fication. Article 97 Poland shall make a special report as envisaged in Article 68 if any unusual incident or circumstances le ad Poland to believe that there is or may have been loss of nuclear material, including the occurrence of significant delay, during an international transfer. DEFINITIONS Article 98 For the purposes of this Agreement: Monitor Polski Nr 23 — 929 — Poz. 398 A. Dostosowanie oznacza zapis w dokumentacji lub w sprawozdaniu wyrażający różnice między dany mi dostawcy i odbiorcy lub materiał niezewiden cjonowany. B. Roczny przerób oznacza, dla celów artykułów 79 i 80, ilość materiału jądrowego otrzymanego w ciągu roku z urządzenia pracującego z mocą no minalną. C. Partia oznacza część materiału jądrowego trakto waną jako jednostka dla celów ewidencji w kluczo wym punkcie pomiarowym, której skład i ilość określa się za pomocą pojedynczego zestawu da nych lub pomiarów. Materiał ten może występo wać w postaci masowej lub w postaci oddzielnych elementów. D. Dane o partii oznaczają całkowity ciężar każdego pierwiastka materiału jądrowego, a w przypadku plutonu i uranu tam, gdzie to jest właściwe, skład izotopowy. Stosowane będą następujące jednost ki obliczeniowe: (a) gramy zawartego plutonu; (b) gramy całkowitej ilości uranu i gramy zawarte go uranu-235 plus uranu-233 dla uranu wzbo gaconego w te izotopy; oraz (c) kilogramy zawartego toru, uranu naturalnego lub uranu zubożonego. W celach sprawozdawczości, ciężary oddzielnych elementów partii będą do siebie dodawane przed zaokrągleniem do najbliższej jednostki. E. Spis inwentarza rejonu bilansu materiałowego oznacza sumę algebraiczną ostatniego spisu in wentarza z natury oraz wszystkich zmian w stanie inwentarza tego rejonu bilansu materiałowego, ja kie zaszły od chwili sporządzenia tego spisu in wentarza z natury. F. Poprawka oznacza zapis w dokumentacji lub w sprawozdaniu prostujący stwierdzony błąd lub odzwierciedlający uściślony pomiar ilości po przednio wprowadzonej do dokumentacji lub do sprawozdania. Każda poprawka powinna określać zapis, do którego się odnosi. G. Kilogram efektywny oznacza specjalną jednostkę używaną przy zabezpieczeniach stosowanych wo bec materiału jądrowego. Ilość materiału jądrowe go w kilogramach efektywnych otrzymuje się, przyjmując: (a) dla plutonu — jego ciężar w kilogramach; (b) dla uranu o wzbogaceniu 0,01 (1 %) i powyżej — jego ciężar w kilogramach pomnożony przez kwadrat jego wzbogacenia; (c) dla uranu o wzbogaceniu poniżej 0,01 (1 %) a powyżej 0,005 (0,5 %) — jego ciężar w kilo gramach pomnożony przez 0,0001; oraz (d) dla uranu zubożonego o wzbogaceniu 0,005 (0,5 %) lub poniżej i dla toru — jego ciężar w ki logramach pomnożony przez 0,00005. A. Adjustment means an entry into an accounting re cord or a report showing a shipper / receiver diffe rence or material unaccounted for. B. Annual throughput means, for the purposes of Ar ticles 79 and 80, the amount of nuclear material transferred annually out of a facility working at no minal capacity. C. Batch means a portion of nuclear material handled as a unit for accounting purposes at a key measu rement point and for which the composition and quantity are defined by a single set of specifica tions or measurements. The nuclear material may be in bulk form or contained in a number of sepa rate items. D. Batch data means the total weight of each element of nuclear material and, in the case of pluto nium and uranium, the isotopic composition when appropriate. The units of account shall be as follows: (a) Grams of contained plutonium; (b) Grams of total uranium and grams of conta ined uranium-235 plus uranium-233 for ura nium enriched in these isotopes; and (c) Kilograms of contained thorium, natural ura nium or depleted uranium. For reporting purposes the weights of individual items in the batch shall be added together before rounding to the nearest unit. E. Book inventory of a material balance area means the algebraic sum of the most recent physical in ventory of that material balance area and of all in ventory changes that have occurred since that physical inventory was taken. F. Correction means an entry into an accounting re cord or a report to rectify an identified mistake or to reflect an improved measurement of a quantity previously entered into the record or report. Each correction must identify the entry to which it per tains. G. Effective kilogram means a special unit used in sa feguarding nuclear material. The quantity in effec tive kilograms is obtained by taking: (a) For plutonium, its weight in kilograms; (b) For uranium with an enrichment of 0.01 (1 %) and above, its weight in kilograms multiplied by the square of its enrichment; (c) For uranium with an enrichment below 0.01 (1 %) and above 0.005 (0.5 %), its weight in ki lograms multiplied by 0.0001; and (d) For depleted uranium with an enrichment of 0.005 (0.5 %) or below, and for thorium, its we ight in kilograms multiplied by 0.00005. Monitor Polski Nr 23 — 930 — Poz. 398 H. Wzbogacenie oznacza stosunek połączonego cię żaru izotopowego uranu-233 i uranu-235 do cięża ru całkowitego uranu, o którym mowa. I. Urządzenie oznacza: (a) reaktor, zestaw krytyczny, zakład przemiany, za kład wytwarzania, zakład przerobu, zakład wzbogacania izotopowego lub oddzielne skła dowisko; albo (b) jakiekolwiek inne miejsce, w którym z reguły stosuje się materiał jądrowy w ilościach prze kraczających jeden kilogram efektywny. J. Zmiana w stanie inwentarza oznacza zwiększenie lub zmniejszenie ilości materiału jądrowego w re jonie bilansu materiałowego w podziale na po szczególne jego partie; taka zmiana będzie wyni kać z jednego z następujących czynników: (a) zwiększenia: (i) import; (ii) przychody wewnątrzkrajowe; przychody z innych rejonów bilansu materiałowego, przychody z działalności nieobjętej zabez pieczeniami (niepokojowej) lub przychody w punkcie rozpoczęcia zabezpieczeń; (iii) produkcja jądrowa: produkcja specjalnego materiału rozszczepialnego w reaktorze; oraz (iv) przywrócenie zabezpieczeń: wznowienie stosowania zabezpieczeń wobec materiału jądrowego poprzednio wyłączonego spod zabezpieczeń z uwagi na dziedzinę użycia lub ilość; (b) zmniejszenia: (i) eksport; (ii) wewnątrzkrajowe wysyłki: wysyłki do in nych rejonów bilansu materiałowego lub wysyłki do działalności nieobjętej zabezpie czeniami (niepokojowej); (iii) strata jądrowa: strata materiału jądrowego wskutek jego przekształcenia w inny pier wiastek (pierwiastki) lub izotop (izotopy) w wyniku reakcji jądrowych; (iv) odpady zmierzone: materiał jądrowy, który został zmierzony lub oceniony na podsta wie pomiarów, a następnie zdeponowany w taki sposób, że nie nadaje się już dłużej do zastosowań jądrowych; (v) odpady przechowywane: składowany ma teriał jądrowy otrzymany w wyniku obrób ki lub awarii technicznej, uważany za tym czasowo nieodzyskiwalny; (vi) wyłączenie: wyłączenie materiału jądrowe go spod zabezpieczeń z uwagi na dziedzinę jego użycia lub ilość; oraz (vii) inna strata: na przykład strata wskutek awa rii (to jest bezpowrotna i nierozmyślna stra ta materiału jądrowego wskutek awarii technicznej) lub kradzieży. H. Enrichment means the ratio of the combined we ight of the isotopes uranium-233 and uranium-235 to that of the total uranium in question. I. Facility means: (a) A reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation; or (b) Any location where nuclear material in amo unts greater than one effective kilogram is cu stomarily used. J. Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear material in a mate rial balance area; such a change shall involve one of the following: (a) Increases: (i) Import; (ii) Domestic receipt: receipts from other mate rial balance areas, receipts from a non-safe guarded (non-peaceful) activity or receipts at the starting point of safeguards; (iii) Nuclear production: production of special fissionable material in a reactor; and (iv) De-exemption: reapplication of safeguards on nuclear material previously exempted therefrom on account of its use or quantity. (b) Decreases: (i) Export; (ii) Domestic shipment: shipments to other material balance areas or shipments for a non-safeguarded (non-peaceful) activity; (iii) Nuclear loss: loss of nuclear material due to its transformation into other element(s) or isotope(s) as a result of nuclear reac tions; (iv) Measured discard: nuclear material which has been measured, or estimated on the basis of measurements, and disposed of in such a way that it is not suitable for further nuclear use; (v) Retained waste: nuclear material generated from processing or from an operational ac cident, which is deemed to be unrecovera ble for the time being but which is stored; (vi) Exemption: exemption of nuclear material from safeguards on account of its use or quantity; and (vii) Other loss: for example, accidental loss (that is, irretrievable and inadvertent loss of nuclear material as the result of an ope rational accident) or theft. Monitor Polski Nr 23 — 931 — Poz. 398 K. Kluczowy punkt pomiarowy oznacza miejsce, w którym znajduje się materiał jądrowy w takiej postaci, że może on być mierzony dla określenia ruchu lub stanu inwentarza tego materiału. W taki sposób kluczowe punkty pomiarowe obejmują (ale nie wyłącznie) miejsca wejść i wyjść materia łu (włączając mierzone odpady) oraz składowiska w rejonach bilansu materiałowego. L. Osoborok inspekcji oznacza, dla celów artykułu 80, 300 osobodni inspekcji. Osobodzień inspekcji oznacza dzień, podczas którego pojedynczy in spektor posiada w każdej chwili dostęp do urzą dzenia, łącznie jednak nie dłużej niż osiem godzin. M. Rejon bilansu materiałowego oznacza taki rejon w urządzeniu lub poza nim, w którym: (a) ilość materiału jądrowego podczas każdego transferu do rejonu bilansu materiałowego lub z rejonu może być określona; oraz (b) spis inwentarza materiału jądrowego z natury w każdym rejonie bilansu materiałowego mo że być w razie potrzeby sporządzony zgodnie z ustalonym postępowaniem, aby w celach zabezpieczeń Agencji mógł być sporządzony bilans materiału. N. Materiał niezewidencjonowany oznacza różnicę między spisem inwentarza a spisem inwentarza z natury. O. Materiał jądrowy oznacza każdy wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny, jak to zostało zdefiniowane w artykule XX Statutu. Określenie „materiał wyjściowy” nie będzie odnosić się do rudy lub odpadów rudy. Wszelkie ustalenia Rady w myśl artykułu XX Statutu, dokonane po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, które będą roz szerzały zakres materiałów uważanych za materia ły wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepial ne, nabiorą mocy w myśl niniejszego Porozumie nia dopiero po przyjęciu przez Polskę. P. Spis inwentarza z natury oznacza sumę wszystkich zmierzonych lub wyliczonych ilości materiału ją drowego w partii, faktycznie posiadanego w da nym czasie w rejonie bilansu materiałowego, określoną zgodnie z ustalonym postępowaniem. Q. Różnica między danymi dostawcy i odbiorcy ozna cza różnicę między ilością materiału jądrowego w partii stwierdzoną w rejonie bilansu materiało wego wysyłki a ilością zmierzoną w otrzymującym rejonie bilansu materiałowego. R. Dane wyjściowe oznaczają dane, rejestrowane w czasie pomiarów lub skalowania albo stosowa ne do wyprowadzenia empirycznych współzależ ności, które służą do identyfikacji materiału jądro wego i ustalenia danych o partii. Dane wyjściowe mogą na przykład zawierać ciężar związków, współczynniki przemiany służące do określenia ciężaru pierwiastka, ciężar właściwy, koncentrację pierwiastka, stosunki izotopowe, współzależność K. Key measurement point means a location where nuclear material appears in such a form that it may be measured to determine material flow or inventory. Key measurement points thus include, but are not limited to, the inputs and outputs (inc luding measured discards) and storages in mate rial balance areas. L. Man-year of inspection means, for the purposes of Article 80, 300 man-days of inspection, a man-day being a day during which a single inspector has access to a facility at any time for a total of not more than eight hours. M. Material balance area means an area in or outsi de of a facility such that: (a) The quantity of nuclear material in each trans fer into or out of each material balance area can be determined; and (b) The physical inventory of nuclear material in each material balance area can be determined when necessary, in accordance with specified procedures, in order that the material balance for Agency safeguards purposes can be established. N. Material unaccounted for means the difference be tween book inventory and physical inventory. O. Nuclear material means any source or any special fissionable material as defined in Article XX of the Statute. The term source material shall not be in terpreted as applying to ore or ore residue. Any determination by the Board under Article XX of the Statute after the entry into force of this Agre ement which adds to the materials considered to be source material or special fissionable material shall have effect under this Agreement only upon acceptance by Poland. P. Physical inventory means the sum of all the me asured or derived estimates of batch quantities of nuclear material on hand at a given time within a material balance area, obtained in accordance with specified procedures. Q. Shipper / receiver difference means the difference between the quantity of nuclear material in a batch as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area. R. Source data means those data, recorded during measurement or calibration or used to derive em pirical relationships, which identify nuclear mate rial and provide batch data. Source data may inc lude, for example, weight of compounds, conver sion factors to determine weight of element, spe cific gravity, element concentration, isotopic ra tios, relationship between volume and manome ter readings and relationship between plutonium Monitor Polski Nr 23 — 932 — Poz. 398 między objętością a wskazaniami manometru oraz współzależność między wyprodukowanym pluto nem a wytworzoną mocą. S. Punkt węzłowy oznacza miejsce, wybrane w trak cie studiowania informacji projektowych, w któ rym w normalnych warunkach i w połączeniu z in formacjami ze wszystkich punktów węzłowych ra zem wziętych, otrzymuje się i weryfikuje informa cje, konieczne i wystarczające dla realizacji środ ków zabezpieczających. Punkt węzłowy może sta nowić dowolne miejsce, w którym przeprowadza się kluczowe pomiary związane z ewidencją bilan su materiałowego oraz stosuje się środki zamyka nia i obserwacji. SPORZÑDZONO w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. produced and power generated. S. Strategic point means a location selected during examination of design information where, under normal conditions and when combined with the information from all strategic points taken toge ther, the information necessary and sufficient for the implementation of safeguards measures is ob tained and verified; a strategic point may include any location where key measurements related to material balance accountancy are made and whe re containment and surveillance measures are executed. DONE in Vienna on the 8th day of March 1972 in duplicate in the English language. Za Polską Rzeczpospolitą Ludową: For the Polish People’s Republic: Stanisław Trepczyński Za Międzynarodową Agencję Energii Atomowej: For the International Atomic Energy Agency: Sigvard Eklund

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-27
Data wydania: 72-03-08
Data wejścia w życie: 72-10-11
Data obowiązywania: 72-10-11
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 23 poz. 398