M.P. 2004 nr 23 poz. 400

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Uz bekistanu, zwane dalej „Stronami”, kierując się dążeniem do rozwoju przewozów drogo wych osób i rzeczy między obu państwami oraz w tran zycie przez ich terytoria, i pragnąc ułatwić te przewozy, uzgodniły, co następuje: Zakres stosowania Artykuł 1

1. Postanowienia niniejszej umowy mają zastoso wanie do międzynarodowych przewozów osób i rze czy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbe kistanu, w tranzycie przez ich terytoria oraz między te rytorium państwa trzeciego a terytorium państwa dru giej Strony i w odwrotnym kierunku, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium państwa jednej ze Stron.

2. Przewoźnikowi jednej Strony zabrania się wyko nywania przewozów osób lub rzeczy między dwoma miejscami położonymi na terytorium państwa drugiej Strony, jeśli przepisy prawa wewnętrznego państwa tej Strony nie stanowią inaczej. Artykuł 2 Dla celów niniejszej umowy użyte w niej określe nia oznaczają:

1. przewoźnik — osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka określona przepisami prawa we wnętrznego, zarejestrowana na terytorium pań stwa jednej ze Stron, która ma prawo wykonywa nia międzynarodowych przewozów drogowych osób i rzeczy na podstawie przepisów prawa we wnętrznego tego państwa;

2. pojazd — pojazd samochodowy wyposażony w silnik, przeznaczony konstrukcyjnie do przewo zu drogowego rzeczy lub osób; pojęcie to obejmuje także zespół pojazdów złożo ny z pojazdu ciągnącego, przyczepy lub naczepy;

3. autobus — pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób i posiadający ponad 9 miejsc sie dzących, włączając w to miejsce kierowcy;

4. regularny przewóz osób — przewóz osób autobu sem, wykonywany na podstawie uzgodnionego rozkładu jazdy, taryf i trasy przejazdu;

5. wahadłowe przewozy — wielokrotne przewozy zorganizowanych grup podróżnych tam i z powro tem, między tym samym miejscem początkowym i tym samym miejscem docelowym, przy spełnie niu następujących dodatkowych warunków:

1) każda grupa osób przewieziona do miejsca do celowego wraca w tym samym składzie do miejsca początkowego;

2) zakwaterowanie w miejscu docelowym lub podczas podróży;

3) pierwszy przejazd powrotny i ostatni przejazd docelowy odbywają się autobusem bez podróż nych. Jako miejsce początkowe i docelowe należy rozu mieć miejscowość odjazdu lub przeznaczenia, jak również miejscowości położone w promieniu 50 kilometrów od miejscowości odjazdu lub przezna czenia;

6. okazjonalne przewozy osób — przewozy inne niż określone w ustępach 4 i 5 niniejszego artykułu. Przewozy osób Artykuł 3

1. Regularne, wahadłowe i okazjonalne przewozy osób autobusami są wykonywane na podstawie ze zwoleń określonych w przepisach prawa wewnętrzne go państw Stron, z wyjątkiem przewozów określonych w artykule 4, które wykonywane są bez zezwoleń.

2. Zezwolenia na regularne przewozy osób wyda wane są, po wzajemnym uzgodnieniu przez właściwe organy państw Stron, na część przewozu wykonywa ną na terytorium ich państw. Artykuł 4

1. Okazjonalne przewozy osób autobusami są wy konywane bez zezwoleń pod warunkiem, że:

1) autobus przewozi tę samą grupę podróżnych w obu kierunkach bez wymiany lub pozostawiania osób na terytorium państwa drugiej Strony;

2) przejazd autobusu z podróżnymi odbywa się w jednym kierunku, a w kierunku powrotnym na stępuje przejazd autobusu bez podróżnych;

3) przejazd autobusu bez podróżnych odbywa się w celu zabrania i przewiezienia z powrotem grupy podróżnych wwiezionej wcześniej przez tego sa mego przewoźnika.

2. Przy wykonywaniu przewozów przewidzianych w ustępie 1 niniejszego artykułu, kierowca autobusu obowiązany jest posiadać dokument zawierający listę podróżnych zgodną ze wzorem określonym przez wła ściwe organy państw Stron. Monitor Polski Nr 23 — 933 — Poz. 400 400 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. Przewozy rzeczy Artykuł 5

1. Przewozy rzeczy między terytoriami państw Stron, a także tranzytem przez ich terytoria, jak rów nież do/z krajów trzecich, z wyłączeniem przewozów określonych w artykule 6 niniejszej umowy, wykony wane są przez pojazdy na podstawie zezwoleń wyda wanych przez właściwe organy państw Stron.

2. Na każdy przejazd i na każdy pojazd powinno być wydane osobne zezwolenie. Zezwolenie uprawnia do jednego przejazdu „tam” i „z powrotem”. Przejazd pojazdu bez rzeczy wymaga również zezwolenia.

3. Właściwe organy państw Stron każdego roku przekazują sobie wzajemnie uzgodnioną liczbę zezwo leń.

4. Przy przejazdach zespołu pojazdów, w których pojazd ciągnący oraz przyczepa lub naczepa zareje strowane są w różnych państwach, postanowienia ni niejszej umowy mają zastosowanie do całego zespołu pojazdów, jeśli pojazd ciągnący zarejestrowany jest na terytorium państwa jednej ze Stron.

5. Zezwolenia są ważne jeden rok kalendarzowy. Artykuł 6

1. Nie wymaga zezwolenia wykonywanie następu jących przewozów:

1) mienia ruchomego przy przesiedleniach;

2) materiałów i przedmiotów, w tym dzieł sztuki, przeznaczonych na targi, wystawy lub na imprezy o charakterze niehandlowym;

3) środków transportowych, zwierząt, inwentarza i mienia sportowego przeznaczonego na imprezy sportowe;

4) dekoracji i rekwizytów teatralnych, instrumentów muzycznych, materiałów i przedmiotów przezna czonych wyłącznie dla celów reklamowych i infor macyjnych, sprzętu przeznaczonego do wykony wania zapisów radiofonicznych, zdjęć filmowych i telewizyjnych oraz przedstawień cyrkowych;

5) zwłok lub urn z prochami zmarłych;

6) wykonywanych w ramach pomocy humanitarnej i medycznej, ratownictwa lub w przypadku klęsk żywiołowych;

7) wykonywanych pojazdami o ładowności łącznie z przyczepą do 3,5 tony lub dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z przyczepą do 6,0 ton.

2. Nie wymagają zezwoleń przejazdy:

1) pojazdów bez rzeczy, które mają zamienić uszko dzone pojazdy i przejąć rzeczy z pojazdów uszko dzonych na terytorium państwa drugiej Strony lub na terytorium państwa trzeciego;

2) pojazdów pomocy drogowej.

3. Strony mogą uzgodnić, że przewozy inne niż wymienione w ustępie 1 i przejazdy inne niż określo ne w ustępie 2 niniejszego artykułu nie wymagają ze zwolenia. Artykuł 7

1. Przewozy pojazdami, których masa całkowita, nacisk osi lub wymiary z ładunkiem lub bez ładunku przekraczają normy dopuszczone na terytorium pań stwa drugiej Strony wymagają specjalnego zezwole nia określonego w przepisach prawa wewnętrznego państwa tej Strony.

2. Zezwolenie specjalne, o którym mowa w ustę pie 1 niniejszego artykułu, może ograniczać przejazd pojazdu do określonej trasy bądź nakładać inne obo wiązki lub ograniczenia.

3. Zezwolenie specjalne zastępuje zezwolenie, o którym mowa w artykule 5 ustęp 1 niniejszej umo wy.

4. Przewóz towarów niebezpiecznych i towarów o przeznaczeniu wojskowym, a także ich tranzyt przez terytorium państw Stron, wykonywany jest zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państw Stron. Postanowienia ogólne Artykuł 8 Zezwolenia i inne dokumenty, wymagane stosow nie do postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa wewnętrznego państw Stron, powinny znajdo wać się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie organów kontroli. Artykuł 9 Przewozy osób i rzeczy w ramach niniejszej umo wy podlegają cłom, podatkom, opłatom i innym płat nościom zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państw Stron, z wyłączeniem opłat i płatności związa nych z korzystaniem i utrzymaniem dróg, jeśli takie opłaty i płatności nie są stosowane do pojazdów zare jestrowanych na terytorium państwa danej Strony. Artykuł 10

1. Wyposażenie oraz zapasy niezbędne do normal nej eksploatacji pojazdu, w tym materiały pędne w zbiorniku paliwa przewidzianym fabrycznie dla da nego rodzaju pojazdu oraz oleje i smary zwalnia się z ceł, podatków i innych płatności przy wwozie na te rytorium państwa Strony, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państwa tej Strony.

2. Części zamienne, które są czasowo wwożone w celu naprawy uszkodzonego pojazdu lub który uległ awarii na terytorium państwa drugiej Strony, zwalnia się z ceł, podatków i innych płatności, zgod nie z przepisami prawa wewnętrznego państwa tej Strony. Monitor Polski Nr 23 — 934 — Poz. 400 Niewykorzystane części zapasowe i części wymienio ne powinny być wywiezione z terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z przepisami prawa wewnętrz nego państwa tej Strony. Artykuł 11

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji po stanowień niniejszej umowy właściwe organy Stron tworzą Komisję Mieszaną.

2. Posiedzenia Komisji Mieszanej odbywają się na prośbę jednej ze Stron, na przemian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Uzbekistanu.

3. Podstawowymi zadaniami Komisji Mieszanej są:

1) określenie trybu i warunków wydawania zezwoleń na przewozy osób;

2) określenie kategorii zezwoleń na przewozy rzeczy oraz warunki i sposoby ich wykorzystywania;

3) wymiana informacji o właściwych organach, od powiedzialnych za realizację poszczególnych po stanowień niniejszej umowy;

4) rozpatrywanie spraw, które mogą się pojawić w związku z realizacją niniejszej umowy. Artykuł 12

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez przewoźnika jednej Strony na teryto rium państwa drugiej Strony, właściwe organy pań stwa drugiej Strony poinformują o tym naruszeniu właściwe organy państwa Strony, na terytorium której pojazd jest zarejestrowany.

2. Właściwe organy państwa Strony, na terytorium której miało miejsce naruszenie, mogą zwrócić się do właściwych organów państwa drugiej Strony o podję cie odpowiednich środków wobec przewoźnika, który dopuścił się naruszenia.

3. Właściwe organy państw Stron powinny poin formować się wzajemnie o podjętych środkach. Artykuł 13 Niniejsza umowa nie narusza praw i obowiązków Stron wynikających z innych umów międzynarodo wych, którymi związane są Strony. Artykuł 14 Przewoźnicy jednej Strony, jak również załogi po jazdów obowiązani są — podczas swojego pobytu na terytorium państwa drugiej Strony — przestrzegać przepisów prawa wewnętrznego państwa tej Strony. Artykuł 15 Sprawy nieuregulowane niniejszą umową oraz umowami międzynarodowymi, którymi związane są obie Strony, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego państw Stron. Postanowienia końcowe Artykuł 16 Do niniejszej umowy, po wzajemnym uzgodnie niu, Strony mogą wprowadzić zmiany i uzupełnienia, które wchodzą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 17 niniejszej umowy. Artykuł 17

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie trzy dziestu dni od dnia otrzymania ostatniej noty potwier dzającej spełnienie przez Strony procedur prawa we wnętrznego, niezbędnych dla wejścia w życie umowy.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokre ślony. Każda Strona drogą dyplomatyczną może za wiadomić drugą Stronę o zamiarze wypowiedzenia ni niejszej umowy. W takim przypadku niniejsza umowa traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia zawia domienia. Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w języ kach polskim, uzbeckim i rosyjskim, przy czym wszyst kie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy interpretacji postano wień niniejszej umowy tekst w języku rosyjskim uwa żany będzie za rozstrzygający. Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Republiki Uzbekistanu Monitor Polski Nr 23 — 935 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 936 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 937 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 938 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 939 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 940 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 941 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 942 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 943 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 944 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 945 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 946 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 947 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 948 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 949 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 950 — Poz. 400 Monitor Polski Nr 23 — 951 — Poz. 400

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-05-27
Data wydania: 2003-07-10
Data wejścia w życie: 2004-04-04
Data obowiązywania: 2004-04-04
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 23 poz. 400