M.P. 2004 nr 24 poz. 412

Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 32

1) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje: Art.

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podsta wie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej po wołuje Komisję Âledczą do zbadania zarzutu nieprawi dłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjal nych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postano wień służących do wywierania presji na członków Za rządu PKN Orlen S.A. Art.

2. Do zakresu działania Komisji należy:

1) zbadanie uwarunkowań i konsekwencji faktu za trzymania w dniu 7 lutego 2002 r. pana Andrzeja Modrzejewskiego prezesa spółki PKN Orlen S.A.;

2) ocena zawieranych przez spółkę kontraktów z punktu widzenia bezpieczeństwa energetyczne go kraju;

3) zbadanie sprawy, czy zawieranym przez spółkę kontraktom towarzyszyła prowizja;

4) ocena nadzoru właścicielskiego nad spółką ze strony ministra właściwego do spraw Skarbu Pań stwa;

5) zbadanie prawidłowości działania Prokuratury i Urzędu Ochrony Państwa w sprawie, o której mowa w art. 1. Art.

3. W skład Komisji wchodzi 11 członków wy branych przez Sejm w trybie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: J. Oleksy 412 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Âledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-07
Data wydania: 2004-05-28
Data wejścia w życie: 2004-05-28
Data obowiązywania: 2004-05-28
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 24 poz. 412