M.P. 2004 nr 24 poz. 421

421 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 21 maja 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la tach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 21

9) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: Teofil G¸¢BOCKI, s. Stefana, urodzony 25 kwiet nia 1949 r. w Osmolicach, zamieszkały w Rzeszo wie, oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy. Minister Sprawiedliwości: M. Sadowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-07
Data wydania: 2004-05-21
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 24 poz. 421