M.P. 2004 nr 28 poz. 482

482 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) ustala się do datkowo na rok 2004 liczbę wolnych stanowisk sę dziowskich w ramach limitu zatrudnienia dla sądow nictwa powszechnego: — w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie dwa stanowi ska sędziowskie. Minister Sprawiedliwości: M. Sadowski ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304 i Nr 130, poz. 1376.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-06-30
Data wydania: 2004-06-19
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 28 poz. 482