M.P. 2004 nr 32 poz. 575

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny skupu pod stawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r. w stosunku do II półrocza 2003 r. wzrosły o 18,9 %. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński 575 OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 92, poz. 880.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-27
Data wydania: 2004-07-16
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 32 poz. 575