M.P. 2004 nr 32 poz. 577

577 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny towarów i usług kon sumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. w stosunku do I kwartału 2004 r. wzrosły o 2,0 %. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: T. Toczyński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 121, poz. 1264.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2004-07-27
Data wydania: 2004-07-14
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2004 nr 32 poz. 577